Навчальні видання. Навчально-науковий інститут екології

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 44
 • Документ
  Заповідна справа : навчально-методичний комплекс з дисципліни
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2022) Максименко, Надія Василівна
  Навчальна дисципліна «Заповідна справа» належить до нормативних дисциплін підготовки еколога, що зумовлює необхідність засвоєння студентами базових знань у галузі природно-заповідної справи, які забезпечать успішну подальшу роботу за обраною спеціальністю. Курс «Заповідна справа» знайомить з теоретичними основами природно-заповідної справи, основними етапами розвитку природно-заповідної справи в Україні, мотивацією створення об’єктів природно-заповідного фонду, їх структурою, проблемами і перспективами функціонування, а також особливостями природи у природних і біосферних заповідниках, національних природних парках України і світу. Навчальне видання призначене для організації роботи студентів у закладах вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» першого (бакалаврського) освітнього рівня.
 • Документ
  Біоіндикація та біотестування : методичні вказівки до проведення контроль-колоквіуму для студентів з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 101 «Екологія»
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Крайнюков, Олексій Миколайович; Кривицька, Іветта Анатоліївна
  Методичні вказівки розроблено з метою підвищення якості підготовки фахівців-екологів шляхом більш ретельного засвоєння отриманих знань та навичок щодо здійснення еколого-токсикологічної оцінки якості води, етапів та вимог до проведення польових обстежень водних об’єктів, послідовності процедур виконання методик біотестування для визначення токсичності води, донних відкладень та грунтів.
 • Документ
  Еколого-токсикологічні дослідження : методичні вказівки до про ведення контроль-колоквіуму для студентів з галузі знань 10 При родничі науки за спеціальністю 101 «Екологія»
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Крайнюков, Олексій Миколайович; Кривицька, Іветта Анатоліївна
  Методичні вказівки розроблено для формування теоретичних уявлень та знань майбутніх спеціалістів-екологів про вплив екзогенних токсикантів на живі організми, їх реакцію на дію небезпечних хімічних речовин, механізми пристосування організмів до дії ксенобіотиків та протидії їм. Студенти при вивченні дисципліни повинні оволодіти науковими основами оцінки небезпечності дії хімічних речовин на живі організми і передбачення негативних наслідків цього впливу. Розвинути практичні навики з оцінювання ступені небезпечності впливу та основ його нормування.
 • Документ
  Засоби збалансованого використання агросфери
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2016) Гололобова, О.О.
 • Документ
  Правове забезпечення заповідної справи
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2016) Гололобова, О.О.; Максименко, Н.В.
  Методичні вказівки до проведення контроль-колоквіумів, практичних, самостійних робіт для студентів спеціальності 8.04010606 «Заповідна справа»
 • Документ
  Основи декоративної дендрології та квітникарства. Навчально-методичний посібник
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2012) Гололобова, О.О.
  У навчально-методичному посібнику представлено всі види навчальної та науково-дослідної роботи для ознайомлення студентів-екологів з основами декоративної дендрології та квітникарства. Навчально-методичний посібник призначений для студентів екологічних спеціальностей і викладачів, що здійснюють базову підготовку екологів.
 • Документ
  Організація управління в природоохоронній діяльності
  (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014) Максименко, Н.В.; Квартенко, Р.О.; Александрова, А.С.
  «Організація управління в природоохоронній діяльності» належить до нормативних дисциплін фахової підготовки рівня «бакалавр». У посібнику представлено допоміжні матеріали для виконання студентами практичних робіт, рекомендації та допоміжні матеріали підготовки до наукових семінарів та контроль-колоквіумів, а також понятійно-термінологічний апарат.
 • Документ
  Методичні рекомендації до проведення виробничої та науково-виробничої практики студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” та спеціальності 7.040106 і 8.040106
  (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013) Гололобова, О.О.; Максименко, Н.В.; Тітенко, Г.В.; Некос, А.Н.; Адаменко, М.І.; Кочанов, Е.О.; Крайнюков, О.М.; Кравченко, Н.Б.
 • Документ
  Екологія та охорона навколишнього середовища: методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра (спеціаліста)
  (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011) Максименко, Н.В.; Тітенко, Г.В.; Ричак, Н.Л.; Кравченко, Н.Б.; Крайнюков, О.М.; Кучеров, К.І.; Пеліхатий, М.М.
  Методичні рекомендації містять інформацію щодо загального алгоритму виконання кваліфікаційної роботи магістра (спеціаліста), її оформлення, порядку захисту у Державній екзаменаційній комісії (ДЕК) та критеріїв оцінювання. Поданий матеріал розкриває вимоги до кожного розділу роботи і особливості їх виконання.
 • Документ
  Картографічні методи в екологічних дослідженнях
  (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014) Максименко, Н.В.; Корєшева, О.В.; Мельник, Д.О.
  Методичні рекомендації містять стислу характеристику методів картографічного відображення екологічної інформації, а також опис послідовності виконання практичних робіт з модуля «Картографічні методи в екологічних дослідженнях», що викладається студентам 2 курсу напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» екологічного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна.
 • Документ
  Створення карт оцінки радіаційної ситуації території
  (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014) Максименко, Н.В.; Малик, Т.О.
  Методичні рекомендації містять теоретичні засади відображення радіаційного стану території за допомогою ізолінійного методу у програмному забезпечені ГІС, також послідовності виконання практичної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля».
 • Документ
  Створення TIN - моделей засобами ГІС
  (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013) Максименко, Н.В.; Сінна, О.І.; Михайлова, К.Ю.
  Методичні рекомендації містять теоретичні засади просторовї візуалізації рельєфу за допомогою ГІС, також опис послідовності виконання практичних робіт з курсу «Геоінформаційні системи в географії»
 • Документ
  Метеорологія та кліматологія
  (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014) Максименко, Н.В.; Різник, К.Ю.
  «Метеорологія та кліматологія» належить до нормативних дисциплін фахової підготовки рівня «Бакалавр».
 • Документ
  Вступ до фаху: підручник для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
  (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009) Некос, В.Ю.; Некос, А.Н.
  «Вступ до фаху» є нормативною дисципліною фахової підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», структура якої забезпечує не тільки формування цілісних (системних) знань із майбутньої професії, а ще й визначає шляхи їх отримання, забезпечує первинну підготовку до формування знань з інших нормативних професійних дисциплін.
 • Документ
  Загальна екологія та неоекологія
  (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010) Некос, В.Ю.; Сафранов, Т.А.; Некос, А.Н.
  Підручник містить матеріали нормативної навчальної дисципліни «Загальна екологія та неоекологія», яка є базовою для вивчення інших навчальних дисциплін («Економіка природокористування», «Екологічна експертиза», «Моніторинг довкілля», «Техноекологія», «Екологічна безпека», «Екологія міських систем», «Нормування антропогенного навантаження на природне середовище», «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці») для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».
 • Документ
  Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: дистанційні методи
  (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017) Некос, А.Н.; Ачасов, А.Б.; Кочанов, Є.О.
  Розміщено перший розділ.
 • Документ
  Химическая экология
  (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2013) Крайнюков, О.М.
  Учебное пособие содержит важнейший для современного специалиста-эколога материал о взаимодействии общества и окружающей среды, функционировании биосферы в условиях антропогенного воздействия, методов контроля качества объектов окружающей среды, особенностей нормирования загрязняющих веществ в атмосфере, водных объектах и почвах.
 • Документ
  Моніторинг довкілля
  (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2009) Крайнюков, О.М.
  У навчальному посібнику висвітлено необхідність створення та етапи удосконалення систе-ми моніторингу довкілля, наведено класифікацію видів забруднення навколишнього природного середовища та методи оцінювання екологічних ситуацій. Розкрито мету, завдання та принципи функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища в Ук-раїні, висвітлено сучасний стан та перспективи її розвитку. Розглянуто ієрархічні рівні та класи-фікацію системи моніторингу за видами її функціонування. Здійснено аналіз основних законода-вчих та нормативних документів, що використовуються для організації та проведення монітори-нгу. Наведено відомості щодо об’єктів моніторингу різних компонентів навколишнього середо-вища, перелік та функції суб’єктів моніторингу. Розглянуто питання щодо методичного, метро-логічного, технічного, програмного, організаційного та наукового забезпечення функціонування системи державного моніторингу. Наведено основні відомості щодо систем екологічного мене-джменту та екологічного аудиту, як механізму управління екологічною безпекою.
 • Документ
  Моніторинг довкілля (Моніторинг нафтогазоносних територій) [посібник]
  (Фоліо, 2015) Крайнюков, О.М.; Некос, А.Н.
  У навчальному посібнику подано практичні завдання за всіма темами, що розглядаються в рамках навчальної дисципліни «Моніторинг довкілля», вирішення яких дозволить студентам закріпити отримані теоретичні знання та здобути професійні компетентності у сфері екологічного моніторингу нафтогазового комплексу, які спрямовані на вирішення завдань охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів нафтогазоносних територій. Практичні роботи, які наведено у навчальному посібнику, охоплюють увесь спектр методів екологічного моніторингу нафтогазоносних територій – фізико-хімічних, дистанційних та біологічних і направлені на формування практичних та експериментальних навичок у побудові та поліпшенню систем моніторингу довкілля при вирішенні практичних задач в області охорони навколишнього природного середовища.
 • Документ
  Моніторинг довкілля (Моніторинг нафтогазоносних територій) [підручник]
  (Фоліо, 2015) Крайнюков, О.М.; Некос, А.Н.
  У підручнику «Моніторинг довкілля» викладені основні питання лекційного матеріалу, надані контрольні питання і завдання для закріплення теоретичного матеріалу, міститься стислий словник основних термінів. Підручник містить чотири частини. У першій частині наведено передумови створення системи моніторингу навколишнього природного середовища, джерела і фактори антропогенного впливу на природне середовище. Детально описана класифікація екологічних ситуацій та основні етапи становлення та вдосконалення системи моніторингу, головна мета, основні завдання та принципи функціонування системи моніторингу навколишнього природного середовища. Друга частина містить інформацію щодо методичного, метрологічного, технічного, програмного, організаційного, наукового та нормативно-правового забезпечення здійснення державної системи моніторингу довкілля в Україні. У третій частині розглядаються екологічні ризики і безпека нафтогазових об'єктів та проблеми, пов’язані із функціонуванням нафтогазових комплексів. Четверта частина містить важливу практичну інформацію щодо методів контролю вуглеводневого забруднення та рекомендацій задля створення мережі спостережень та контролю за забрудненням нафтопродуктами нафтогазоносних територій.