К 64.051.19 (Педагогічні науки)

Постійне посилання зібрання

13.00.02 — теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 12 з 12
 • Документ
  Методика розвитку рухових якостей учнів основної школи на уроках фізичної культури з урахуванням рівнів біологічного розвитку
  (Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019) Жерновнікова, Я.В.; Zhernovnikova, Y.V.; Жерновникова, Я.В.
  Дисертація присвячена проблемі розвитку рухових якостей учнів 5–7-х класів на основі впровадження диференційованого підходу з урахуванням їх рівнів біологічного розвитку та використанням засобів комп’ютерних технологій. Розроблено комп’ютерну програму, яка дозволяє оптимізувати роботу вчителя фізичної культури з обліку й аналізу даних про фізичний розвиток і фізичну підготовленість учнів, з метою реалізувати диференційований підхід на уроках фізичної культури в школі. Розроблено та експериментально перевірено ефективність методики розвитку рухових якостей учнів основної школи на уроках фізичної культури з урахуванням рівнів біологічного розвитку. Досліджено вікові зміни фізичного розвитку, загальної фізичної підготовленості учнів 5–7-х класів, виявлено рівні біологічного розвитку, як важливі фактори, що впливають на успішність занять фізичною культурою.
 • Документ
  Формування здорового способу життя старших підлітків у процесі занять пауерліфтингом
  (Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019) Житницький, А.О.; Zhytnytskyi, A.; Житницкий, А.А.
  Дисертаційне дослідження присвячене вирішенню актуальної проблеми покращення стану здоров’я старших підлітків за рахунок формування знань про здоровий спосіб життя та вдосконалення фізичної, психологічної та технічної підготовленості на заняттях пауерліфтингом. У дисертації встановлені рівні фізичної, функціональної, технічної та психологічної підготовленості старших підлітків. Розроблено трьохрівневу структурно-логічну і поетапну моделі формування здорового способу життя старших підлітків у процесі занять з пауерліфтингу у дитячо-юнацькій спортивній школі; виявлено параметри позитивних зрушень у показниках фізичної, технічної, психологічної підготовленості та функціонального стану старших підлітків. Визначено кількісні характеристики показників фізичної, технічної, психологічної підготовленості та функціонального стану старших підлітків, які дозволяють контролювати процес занять з пауерліфтингу на кожному році навчання. Обґрунтовано навчальну програму занять з пауерліфтингу «Штанга» для старших підлітків першого року навчання. Розроблено та впроваджено методику формування здорового способу життя старших підлітків у процесі занять пауерліфтингом. Доповнено дані про особливості впливу систематичних занять фізичною культурою на системи організму старших підлітків.Обґрунтована методика формування здорового способу життя старших підлітків у процесі занять пауерліфтингом дозволяє підвищити ефективність процесу підготовки за допомогою спеціальних комплексів фізичних вправ, що направлені на збереження їхнього здоров’я. Використання в період навчання спеціальних додаткових фізичних вправ у співвідношенні 60 % специфічних до 40 % неспецифічних навантажень призвело до запобігання травматизму на заняттях і змаганнях, виховання вольових якостейстарших підлітків.
 • Документ
  Розвиток фізичних здібностей студенток вищих навчальних закладів засобами аеробіки
  (2017-04-30) Пятницька, Д.В.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я). – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2017. Дисертацію присвячено дослідженню проблеми підвищення ефективності процесу розвитку фізичних здібностей студенток вищих навчальних закладів у процесі позааудиторних занять з аеробіки. На основі аналізу науково-методичної літератури та практичного досвіду узагальнено загальні теоретичні положення з організації та змісту фізичного виховання студенток вищих навчальних закладів у процесі позааудиторних занять, розкрито сутність експериментальної методики. Систематизовано популярні види аеробіки, що задіяні в експерименті, за даними сучасних наукових і науково-методичних літературних джерел. Проведено аналіз мотивації студенток до занять з фізичного виховання та можливостей застосування сучасних інноваційних методик у процесі позааудиторних занять з аеробіки студенток вищих навчальних закладів. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність методики розвитку фізичних здібностей на основі комплексного застосування вправ з аеробіки на позааудиторних заняттях студенток. Встановлено ефективність впливу комплексних занять з аеробіки на стан фізичної і психічної підготовленості, на розвиток фізичних та координаційних здібностей студенток вищих навчальних закладів, що сприяло поліпшенню їхнього здоров’я та успішності з інших дисциплін у подальшому навчанні у вищому навчальному закладі.
 • Документ
  Методика інтерактивного навчання спеціальних дисциплін майбутніх учителів фізичної культури
  (2017-04-30) Суровов, О.А.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я). – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2017. У дисертації проаналізовано роль інтерактивних засобів навчання в процесі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури, розкрито соціально-педагогічні передумови їх упровадження; подано класифікацію інтерактивних методів і засобів навчання студентів за напрямом підготовки «Фізичне виховання» за цільовим призначенням; розроблено й експериментально обґрунтовано технологію використання інтерактивних засобів навчання, зокрема Інтернет-технологій та електронних засобів навчання, у процесі підготовки майбутніх учителів фізичної культури. У результаті проведеного дослідження виявлено, що переважна частина сучасних наукових досліджень у сфері підготовки педагогічних кадрів спрямована на вдосконалення цього процесу шляхом упровадження відповідних педагогічних технологій.
 • Документ
  Методика навчання студенток університетів міні-футболу з використанням інформаційних технологій у процесі позааудиторних занять (дисертація)
  (2017-04-30) Таможанська, Г.В.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я). – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2017. Дисертаційне дослідження присвячене проблемі навчання студенток університетів міні-футболу з використанням інформаційних технологій у процесі позааудиторних занять. Виявлено, що в Україні від 80 % до 90 % студенток як майбутніх матерів мають вади здоров’я. Одним зі шляхів вирішення зазначеної проблеми є розробка і впровадження в навчальний процес оздоровчих методик, що базуються на використанні засобів міні-футболу на позааудиторних заняттях. При цьому встановлено, що найбільшої ефективності в процесі навчання міні-футболу можна досягти за умов застосування інформаційних технологій. За матеріалами порівняльного педагогічного експерименту обґрунтовано оптимальну річну програму позааудиторних занять з міні-футболу для студенток-першокурсниць, що містить 70 % специфічних і 30 % неспецифічних засобів підготовки. Встановлено, що найсприятливішими для навчання міні-футболу при роботі з електронним посібником є наступні відрізки часу: у першокурсниць – перші 20 хвилин, у студенток другого курсу – перші 25 хвилин занять. Під час проведення формувального експерименту обґрунтовано методику навчання студенток університетів міні-футболу з використанням інформаційних технологій у процесі позааудиторних занять, яка передбачає: моніторинг показників різних видів підготовленості та стану здоров’я студенток; реалізацію розроблених річних програм занять; опанування матеріалу електронного посібника двічі на тиждень з дотриманням рекомендованих часових меж.
 • Документ
  Формування інтелектуальної культури учнів підліткового віку в центрі довузівської освіти класичного університету
  (2016) Курільченко, В.В.
  Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми формування інтелектуальної культури учнів підліткового віку в центрі довузівської освіти класичного університету. На основі аналізу наукової літератури визначено сутність понять «культура особистості», «інтелект», «інтелектуальна культура», проаналізовано структуру та зміст інтелектуальної культури особистості. Розкрито особливості формування цієї культури в учнів підліткового віку в центрі довузівської освіти класичного університету. Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено умови ефективного формування цієї культури в учнів підліткового віку у вищевказаному центрі.
 • Документ
  Підготовка майбутніх учителів основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних технологій в основній школі
  (2016) Корженко, І.О.
  На основі аналізу наукової літератури визначено сутність поняття «здоров’язбережувальні технології», окреслено особливості застосування цих технологій в основній школі. Проаналізовано змістове наповнення структурних компонентів готовності майбутніх учителів основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних технологій в основній школі. Теоретично обґрунтовано методичну систему підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних технологій в основній школі. Експериментально доведено ефективність цієї системи.
 • Документ
  Методика викладання основ здоров’я учнів початкової школи
  (2016) Удовенко, М.А.
  У роботі науково обґрунтовано й експериментально перевірено ефективність впровадження методики навчання основам здоров’я учнів початкової школи. Після проведення експериментальних уроків учні експериментальної групи мали зростання за всіма показниками здоров’язбережувальної компетентності, найбільш сенситивними виявилися мотиваційний та когнітивний компоненти, статистична обробка одержаних даних виявила достовірність у порівнянні з контрольною групою даних. Також виявлена позитивна динаміка показників практичного та рефлексивного компонентів з здоров’язбережувальної компетентності учнів, їх зацікавленість до вивчення навчального предмета «Основи здоров’я». Загальна тенденція дослідження вказує на позитивну динаміку показників здоров’я та здоров’язбережувальної компетентності, що відзначає доцільність упровадження методики в цілому або її окремих елементів в інші предмети навчального циклу початкової школи.