Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти. Філологічний факультет

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 179
 • Документ
  Феномен Спартака Субботи в українському медіапросторі
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023) Лютенко, Валерія Дмитрівна
  Актуальність теми невіддільно пов'язана із феноменом ведучого Спартака Субботи, який здобув широку популярність в українському медіапросторі завдяки «Подкаст терапії». У періоди кризи люди шукають опори та підтримки, і С. Суббота, завдяки своїм якостям та експертному підходу в галузі психології, створив ідеальний продукт, який відповідав потребам широкої аудиторії, і через це отримав значну популярність. З моменту свого старту у травні 2022 року, подкаст став важливим елементом медіакультурного ландшафту, під час ведення якого ведучі визначали нові тренди та відзначалися незвичайним підходом до тем психології, мотивації та особистісного розвитку.
 • Документ
  Рекламні тексти. Структура та сприйняття
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023) Вельма, Вікторія Петрівна; Velma, V.
  Ця дипломна робота присвячена дослідженню психолінгвістичних особливостей рекламних текстів. Рекламні тексті використовуються для переконання та впливу на цільову аудиторію з метою продажу товарів або послуг. Основна мета дослідження – виявити зв’язок між мовними засобами, використовуваними в рекламних повідомленнях, та психологічними процесами сприйняття та реакції аудиторії. This dissertation is dedicated to exploring the psycholinguistic features of advertising texts. Advertising texts are used to persuade and influence the target audience with the aim of selling products or services. The main objective of this research is to identify the relationship between the linguistic means employed in advertising messages and the psychological processes of perception and audience response.
 • Документ
  Репрезентація гендерних стереотипів у свідомості носіїв української та англійської мов
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023) Замишляк, Нікіта Віталійович; Zamyshlyak, N.
  Сучасне суспільство активно переосмислює ролі гендерів та стереотипи, пов'язані із чоловіками та жінками. Ця дипломна робота спрямована на аналіз репрезентації гендерних стереотипів у мовній свідомості представників української та англійської культур. Вона ставить за мету дослідити відмінності та схожості у сприйнятті гендерних стереотипів у вищезазначених мовних спільнотах та визначити вплив культурних контекстів на їх формування. This research focuses on analyzing the perception of gender stereotypes among individuals from Ukrainian and English-speaking communities. The primary objective is to explore the multifaceted dimensions of gender-based perceptions prevalent within these linguistic groups, considering societal context.
 • Документ
  Вербалізація гендерних стереотипів в американському кінодискурсі кінця ХХ сторіччя
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023) Шишка, Каріна Володимирівна; Shyshka, K. V.
  Об’єктом дослідження виступають гендерні стереотипи, відтворенні в американському кінодискурсі 90-х років 20 століття. Предметом дослідження стали якісні характеристики та кількісні параметри комунікативної реалізації цих стереотипів. Метою роботи є виявлення відтворення / порушення гендерних стереотипів у комунікації головних героїв фільму Pretty woman («Красуня»). З метою вирішення поставлених завдань було проведено якісний та кількісний аналіз мовленнєвих ходів головних героїв кінострічки Pretty woman («Красуня»). Після здійснення кількісних підрахунків було виявлено, що відтворення гендерних стереотипів більшою мірою кореспондує зі стереотипами маскулінності, втіленими в мовленні головного героя, тоді як порушення гендерних стереотипів частіше стосується стереотипів фемінінності та зафіксоване в мовленні головної героїні. The object of the study is gender stereotypes reproduced in the American film discourse in the 1990s. The subject of the research is qualitative characteristics and quantitative parameters of the communicative implementation of these stereotypes. The aim of the work is to identify the reproduction/violation of gender stereotypes in the communication of the main characters of the film Pretty Woman. In order to solve the tasks set in the research, a qualitative and quantitative analysis of the speech movement of the main characters of the film Pretty Woman was conducted. After carrying out quantitative calculations, it was found that the reproduction of gender stereotypes corresponds to a greater extent with the stereotypes of masculinity embodied in Edward's speech, while the violation of gender stereotypes more often concerns the stereotypes of femininity and is recorded in the speech of Vivian.
 • Документ
  Безпека журналістів під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023) Немічева, Аліна Валеріївна
 • Документ
  Методика викладання російської мови дітям поза мовним середовищем
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023) Самчук, Ірина Миколаївна
 • Документ
  Національно-специфічні особливості російської мовної картини світу (на фоні китайської)
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023, 2023) Хоу Анпін
 • Документ
  Мова ворожнечі в інформаційному просторі України 2021–2023 рр.: зміни та тенденції
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023) Мороз, Маргарита Юріївна
 • Документ
  Концепт "закон" у російській лінгвокультурі
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023) Петров, Андрій Валерійович
 • Документ
  Семантичне поле «місто» в російській мові
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023) Назарова, Валерія Робертівна
 • Документ
  Пояснювальна журналістика на прикладі матеріалів Vox News, New York Times, Texty.org.ua (2022–2023 рр.)
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023) Ольховський, Микита Артемович
 • Документ
  Цензура в перекладі в умовах диктаторського режиму
  (Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна імені В.Н. Каразіна, 2023) Бруньова, Зоя Олександрівна; Brunova, Z.O.
  Об’єктом нашого дослідження є роман "Портрет митця змолоду" (A Portrait of the Artist as a Young Man) Джеймса Джойса (James Joyce) та його італійський переклад авторства Чезаре Павезе 1933 року. Предметом дослідження є заміни та вилучення, здійснені Чезаре Павезе, в італійському перекладі обраного англійськомовного художнього твору. Метою цієї роботи було визначення характеру, якого набуває цензура англійско-італійських перекладів у період фашистської диктатури. Матеріал дослідження було обрано з оригінального англомовного тексту роману A Portrait of the Artist as a Young Man, автором якого є James Joyce, та його італійського перекладу Dedalus: Ritratto dell'artista da giovane, виконаного Cesare Pavese. У тексті було виділено та проаналізовано 30 вилучень та замін, які зумовлені впливом цензури.
 • Документ
  Причини та вияви множинності українських перекладів роману В.С. Моема «Театр»
  (Харків : Харківський національний університет імені імені В.Н. Каразіна, 2023) Хуторна, Анастасія Олександрівна; Khutorna, A.O.
  Об'єктом нашого дослідження постали два переклади автентичного англійськомовного художнього твору українською мовою; предметом аналізу слугували прояви та причини розбіжностей в множинних українських перекладах. Mетою роботи було з’ясування підґрунтя множинності перекладів на основі виявлення відмінних засобів, способів та стратегій, використаних перекладачами. Матеріалом дослідження слугували роман Моема В.С. (Maugham W.S) «Театр» (Theatre), його український переклад М. Пінчевського під назвою «Лицедії», який було надруковано у 1967 р. і переклад В. Цибульської під назвою «Театр», виданий у 2020 р. З текстів перекладів було вилучено фрагменти, в яких зареєстровано відмінності та які, відповідно, було кваліфіковано як вияви множинності.
 • Документ
  Метафорична концептуалізація війни в англомовному поетичному дискурсі століття
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Мишаченко, Катерина Русланівна; Myshachenko, К.
  Метою роботи є визначити способи метафоричної концептуалізації війни в англомовному поетичному дискурсі XXI століття та періоду Другої світової війни. Предметом дослідження виступає концепт WAR / ВІЙНА, актуалізований в сучасному англомовному поетичному дискурсі та в англомовному поетичному дискурсі періоду Другої світової війни. Обʼєктом дослідження є англомовний поетичний дискурс XXI століття та періоду Другої світової війни.
 • Документ
  Принципи побудови банерних оголошень як різновиду інтернет-реклами
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Хомич, Микола Михайлович; Khomych, M.
  Роботу присвячено вивченню принципів побудови банерних оголошень як різновиду інтернет-реклами. Під час проведення дослідження було встановлено, які переваги та недоліки має реклама в межах інтернет-простору порівняно з традиційною рекламою. Це дозволило рухатись далі і перейти саме до дослідження банерної реклами. Так, ми вивчили історію розвитку банерної реклами, дослідили перші успіхи та перші невдачі. Ми зрозуміли причини, які зробили банерну рекламу такою популярною у XX сторіччі і залишають її такою дотепер.
 • Документ
  Мовні та мультимодальні особливості англомовних текстів хімічної галузі
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Никитенко, Григорій Олексійович; Nykytenko, G.O.
  Дана робота здійснює комплексний аналіз мовних та мультимодальних особливостей англомовних текстів хімічної галузі. Вона включає детальне дослідження структурних, семантичних, стилістичних та графічних аспектів, які впливають на формування та сприйняття наукового контенту. Робота зосереджена на вивченні специфічних рис наукової комунікації, включаючи аналіз функціонального навантаження термінології та способів візуалізації наукових даних.
 • Документ
  Драматургія Лесі Українки : модель світу
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Савчук, Ярослава Олегівна; Savchuk, Y.
  Об’єктом дослідження в роботі є драматичні твори Лесі Українки «Блакитна троянда (1908), «Камінний господар» (1911), «Лісова пісня» (1911). Предмет дослідження – змодельований Лесею Українкою в названих п'єсах світ, аналізований у тривимірній системі координат (верх/серединний простір/низ). Метою кваліфікаційної студії є виділення та вивчення моделетвірних компонентів, опосередкованих (заголовки, ономастикон) і безпосередніх, матеріальних (часовопросторових і ментальних). Основна увага в кваліфікаційній роботі зосереджена на концептах людської духовності, жіночої гендерної домінанти, саможертовної винятковості, деструкції особистості через самозраду. Аналізується символіка заголовків та ономастикону головних дійових осіб драматичних творів «Лісова пісня», «Камінний господар» та «Блакитна троянда», розкривається їхня роль у вираженні головних ідей цих драм.
 • Документ
  Метадискурсивні чинники репрезентації ідіостилю Г. Квітки-Основ’яненка (на матеріалі бурлескно-реалістичної прози)
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Ковальова, Калерія Леонтіївна; Kovalova, K. L.
  У роботі досліджено метадискурсивність як показник ідіостилю класика української прози Г. Квітки-Основʼяненка. Об’єктом дослідження є бурлескно-реалістична проза Г. Квітки-Основʼяненка. Предметом – метадискурсивні засоби як чинники репрезентації ідіостилю Г. Квітки-Основʼяненка й особливості їх функціонування в бурлескно-реалістичних текстах цього автора. Мета роботи – виявити роль функціонально-семантичних та функціонально-стилістичних засобів вираження метадискурсивности як маркерів ідіостилю в бурлескно-реалістичних творах Г. Квітки-Основʼяненка. У ході дослідження встановлено, що метадискурсивність є невід’ємною ознакою тексту (дискурсу) і визначається системою метаодиниць, які репрезентують індивідуально-авторський стиль, дозволяючи авторові висловлювати своє ставлення до написаного, привертати увагу читача та вести з ним діалог.
 • Документ
  Стратегії та тактики учасників президентських дебатів (на матеріалі виборчої кампанії 2020 року в США)
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Сухенко, Анна Володимирівна; Sukhenko, A. V.
  У роботі розглянуто політичну комунікацію, охарактеризовано явище «дебати», проаналізовано особливість політичних дебатів та виділено комунікативні тактики, використані Джо Байденом та Дональдом Трампом під час перших та фінальних дебатів. Зазначено, що політичні дебати – це офіційна дискусія між двома або більше групами чи окремими особами, які мають протилежні погляди на певну політику чи питання. Ці дебати можуть проводитися в різних місцях, наприклад, у академічних установах, на медіа-платформах та в законодавчих органах. Під час дослідження було встановлено основні тактики, використані опонентами, – тактика представлення ситуації в позитивному світлі, самовихваляння, заперечення звинувачень на свою адресу, обіцянки, образи, представлення опонента в невигідному світлі, звинувачення, тактика погроз та залякування. Були використані такі методи дослідження, як аналітичний, описовий, кількісний та зіставний.