Навчальні видання. Біологічний факультет

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 44
 • Документ
  Біотехнологія мікроводоростей : методичні вказівки до практичних робіт спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»
  (Харків : Харківський національий університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Голтвянський, А. В.; Ковальова, М. К.
  Методичні вказівки для студентів біологічного факультету спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» містять рекомендації щодо виконання практичних робіт. Рекомендації складено відповідно до програми дисципліни «Біотехнологія мікроводоростей», яка викладається студентам 3 курсу спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» біологічного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна. Методичні вказівки допоможуть здобувачам вищої освіти засвоїти теоретичний курс і набути практичних навичок.
 • Документ
  Біотехнологія мікроводоростей : методичні рекомендації для спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»
  (Харків : Харківський національий університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Голтвянський, А. В.
  Методичні рекомендації для студентів біологічного факультету спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» містять рекомендації щодо вивчення дисципліни. Рекомендації складено відповідно до програми дисципліни «Біотехнологія мікрово- доростей», яка викладається студентам 3 курсу спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» біологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
 • Документ
  Механізми рецепції та внутрішньоклітинного сигналінгу у рослин
  (2016) Джамєєв, Вадим Юрійович
  У навчальному посібнику викладаються основні відомості про внутрішньоклітинну сигналізацію рослин. Описані структура, властивості та особливості функціонування компонентів внутрішньоклітинних сигнальних систем, механізми рецепції та трансдукції зовнішніх сигналів у рослинних клітинах. Книга написана на основі лекційного матеріалу до спеціального курсу «Внутрішньоклітинні сигнальні системи рослин» і призначена для студентів, які навчаються на біологічних факультетах класичних університетів, а також у вищих навчальних закладах аграрного та педагогічного профілів. Посібник може бути також цікавим для аспірантів, викладачів, науковців та всіх, хто захоплюється біологією.
 • Документ
  Вірусологія
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сквороди, 2020-01) Шамрай, С.М.; Леонтьєв, Д.В.
 • Документ
  Особливості вивчення курсу ботаніки у середній школі
  (2007) Гамуля, Ю.Г.
  Посібник містить дидактичні матеріали, необхідні для підготовки і проведен- ня занять з біології у сьомому класі дванадцятирічної школи. Матеріали розміще- но згідно з розділами чинної програми у зручній для використання формі. У ході підготовки посібника використовувалась інформація про найновіші досягнення відповідних галузей біології.
 • Документ
  Усі уроки біології. 7 клас
  (Харків : Вид. група «Основа», 2007) Гамуля, Ю.Г.; Гамуля, О.В.
  Посібник містить розробки всіх уроків біології для 7 класу 12-річної школи. Наведені матеріали за змістом і структурою повністю відповідають чинній програмі курсу біології. У розробках уроків широко використовуються інтерактивні методики навчання та інші прогресивні педагогічні технології. Зразки різноманітних варіантів контролю знань значно полегшать підготовку вчителя до проведення тематичного оцінювання з тем курсу.
 • Документ
  Теоретичні питання охорони фауни
  (2018-06-07) Атемасова, Т.А.
  Курс лекций "Теоретичні питання охорони фауни" рассчитан на студентов бакалавриата 4 года обучения. Рассматриваются основные проблемы и пути сохранения ресурсов животного мира.
 • Документ
  Организация самостоятельной работы студентов на биологическом факультете
  (Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, 2014) Заика, Е.В.; Догадина, Т.В.; Воробьева, Л.И.; Безроднова, О.В.; Комаристая, В.П.; Горбулин, О.С.
  Пособие посвящено вопросам организации самостоятельной работы студентов в высших учебных заведениях; в нем изложены общие принципы организации самостоятельной работы, рассмотрена специфика использования основных форм и приемов самостоятельной работы на биологическом факультете. Пособие включает специальные тренинги познавательных процессов, обеспечивающие развитие у студентов системности мышления, улучшающие память. Пособие может быть рекомендовано для студентов, аспирантов, преподавателей, а также для широкого круга специалистов в области биологии, психологии, педагогики.
 • Документ
  Ключи для определения лишайников
  (Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, 2010) Громакова, А.Б.
  Методические рекомендации содержат терминологический сло­варь, определительные ключи и краткие описания 68 видов лишайников, наиболее широко распространенных в окрестностях биологической стан­ции Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (Харьковская обл., Змиевской р-н, с. Гайдары). В рекомендации включен полный список лишайников окрестностей биостанции. Методические рекомендации предназначены для студентов био­логических и естественных факультетов университетов и вузов, кото­рые проходят учебно-полевую практику по ботанике, а также для учи­телей биологии и руководителей кружков юных биологов.
 • Документ
  Біологія: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів.
  (К.: Грамота, 2015) Шабанов, Д.А.; Кравченко, М.О.
 • Документ
  Внутриклеточный сигналинг у растений
  (ASSA, 2015) Джамеев, В.Ю.
  В данном учебном пособии излагаются основные сведения о внутриклеточной сигнализации растений. Описаны структура, свойства и особенности функционирования компонентов внутриклеточных сигнальных систем, механизмы рецепции и трансдукции внешних сигналов в растительных клетках. Книга написана на основе лекционного материала к специальному курсу «Внутриклеточные сигнальные системы растений» и предназначена для студентов, обучающихся на биологических факультетах классических университетов, а также в высших учебных заведениях аграрного и педагогического профилей. Пособие может быть также интересным для аспирантов, преподавателей, научных работников и всех увлекающихся биологией.
 • Документ
  Ботаника: низшие растения (=Thallobionta, Atracheophyta, Cryptogamen): учебно-методическое пособие
  (Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, 2016) Догадина, Т.В.; Горбулин, О.С.; Громакова, А.Б.
  Предназначено для интенсификации самостоятельной работы студентов и вклю- чает программу раздела «Низшие растения» нормативного курса «Ботаника», контрольные вопросы и лист оценивания работы студента, общие положения по выполнению эссе. Приведены методические разработки 16 лабораторных занятий; общие указания по организации учебно-полевой практики; списки рекомендуемой литературы (к лекционному курсу и учебной практике); приложения, включающие основные сведения об устройстве микроскопа и правила работы с ним, списки на- иболее типичных для лесостепной зоны представителей водорослей, миксомицетов, грибов, лишайников и макрофитов; основные правила техники безопасности при работе в полевых условиях.
 • Документ
  Ботаника : высшие растения (=Cormobionta, Tracheophyta, Phanerogamen)
  (Харьков : Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, 2016) Комаристая, Виктория Павловна; Безроднова, Ольга Владимировна; Гамуля, Юрий Гарьевич; Звягинцева, Карина Александровна; Комариста, Вікторія Павлівна; Безроднова, Ольга Володимирівна; Гамуля, Юрій Гарійович; Звягінцева, Карина Олександрівна
  Комплекс навчально-методичних матеріалів призначений для організації та інтенсифікації самостійної роботи студентів денного відділення біологічного факультету та включає: програму курсу, контрольні питання, список рекомендованої літератури, лист оцінювання, методичні розробки лабораторних занять та завдання для самопідготовки.
 • Документ
  Практикум з мікробіології : методичні рекомендації для студентів 2 курсу денного відділення біологічного факультету
  (2016-12-28) Віннікова, О.І.; Раєвська, І.М.
  Методичні рекомендації для студентів 2 курсу денного відділення біологічного факультету
 • Документ
  Физиология цветения
  (Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, 2011) Авксентьева, О.А.; Жмурко, В.В.
  В учебном пособии рассматриваются основные направления физиологии цветения высших растений. Пособие включает следующие разделы: рост и развитие: основные понятия; классические гипотезы и теории зацветания; индукция цветения: экзогенные факторы; индукция цветения: эндогенные факторы; природа и свойства флорального стимула (флоригена); молекулярно-генетические аспекты регуляции цветения; методы in vitro и трансгеноза в исследовании регуляции цветения; флоральный морфогенез; опыление и оплодотворение; прикладные аспекты регуляции цветения. В основу учебного пособия положена программа специального курса, который читается автором на кафедре физиологии и биохимии растений Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Тематика НИР кафедры непосредственно связана с исследованиями проблемы регуляции развития растений. Учебное пособие предназначено для студентов и аспирантов биологических факультетов классических и аграрных университетов, а также специалистов, работающих в области биологии развития растений.
 • Документ
  Использование программы Microsoft Excel для проведения статистических расчетов в биологическом эксперименте
  (2016-03-14) Джамеев, В.Ю.
  Издание представляет собой пособие для практических занятий по специальному курсу «Основы научных исследований», которые направлены на освоение методов статистической обработки данных с помощью программы Microsoft Excel. Описаны способы статистической обработки методами однофакторного дисперсионного анализа и разностного метода (оценка существенности разности выборочных средних по t-критерию). Для начинающих есть разделы, в которых излагаются общие принципы работы с программой Excel. Пособие предназначено для студентов, аспирантов, научных сотрудников и всех желающих освоить методы статистической обработки данных с помощью программы Microsoft Excel.
 • Документ
  Общая и экспериментальная альгология
  (Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, 2013) Догадина, Т.В.; Комаристая, В.П.; Горбулин, О.С.; Рудась, А.Н.
  Издание включает общие сведения о строении, размножении, экологии водорослей; показан весь спектр признаков, известных и описанных из естественных популяций с дополнением данных по ультраструктуре; описана методика сбора и изучения природного материала; методы выделения водорослей в культуру, ведения культур водорослей в лаборатории, а также основы промышленного культивирования водорослей. Книга адресована, в первую очередь, специалистам в области естественных и технических наук, избравших водоросли в качестве объекта, но не знакомых с существующим в природе разнообразием этих организмов, спецификой их питания, размножения, биохимии, физиологии, экологии и распространения. Может быть использована как учебное пособие студентами и преподавателями высшей школы.
 • Документ
  Генная инженерия растений : учебное пособие для студентов пятого курса биологического факультета
  (Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013) Тимошенко, В.Ф.; Жмурко, В.В.; Тимошенко, В.В.; Тимошенко, В.Ф.; Жмурко, В.В.; Тимошенко, В.В.
  В учебном пособии «Генная инженерия растений» изложены методы генетического конструирования растений путем соматической гибридизации растительных клеток, слияния субклеточных структур, введения микроорганизмов в растительные клетки, а также трансформация растений с использованием векторов. Освещены способы использования векторов в генной инженерии растений и молекулярные методы доказательства трансгенности растений. Пособие предназначено для студентов – биологов вузов. Может быть полезно для специалистов, работающих в области генетической инженерии растений.
 • Документ
  Систематика птиц
  (Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина, 2014) Атемасова, Т.А.
  Учебное пособие к спецкурсу "Систематика птиц" включает характеристику и систематику современных отрядов, входящих в класс Aves. Для видов, присутствующих в фауне Палеарктики, приведены ареалы.
 • Документ
  Учебно-полевая практика по зоологии позвоночных
  (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2015) Атемасова, Т.А.; Влащенко, А.С.; Гончаров, Г.Л.; Коршунов, О.В.; Шабанов, Д.А.; Токарський, В.А.; Шандиков, Г.О.
  Навчальний посібник для студентів 2 курсу біологічного факультету, що проходять польову практику із зоології хребетних. Містить дані про основні групи хребетних та представників, що трапляються у районі проведенні практики. Включає також географічну та ботанічну характеристики району проведення практики.