К 64.051.17 (Біологічні науки)

Постійне посилання зібрання

03.00.04 — біохімія; 03.00.08 — зоологія;

03.00.13 — фізіологія людини і тварин

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 14 з 14
 • Документ
  Біохімічні механізми довготривалого впливу малих концентрацій кадмію на організм щурів
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2019) У Сі; WU Sі
  WU Sі. Biochemical mechanisms of long-term effects of the cadmium low concentrations on the rats’ organism. – Qualification scientific paper, manuscript. Thesis for a Candidate Degree in Biology: Speciality 03.00.04 – Biochemistry (Biology). – V. N. Karazin Kharkiv National University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2019. In the thesis, in vivo and in vitro experiments conducted a study of the long-term effects of low concentrations of cadmium on 3-month-old Wistar rats at the levels of the organism, a number of its organs, the cells and molecular. Cd2+ was found to be at concentrations of 0.1 and 1 μg/kg/day, which are 5.5 and 8.3 times less than MRL and PTWI, respectively, with daily intake of rats for 5 weeks during the first 2 weeks stop the growth of animals, which resumes after 3 weeks of the experiment. Unlike the total weight of the body, the masses of all investigated organs - the heart, liver, kidneys, testes grow throughout the experiment with both doses of cadmium. Naturally, as a result, the massive coefficients of organs under the action of cadmium also increase. But cadmium still affects the growth of organs. The increase in both their mass by its action and, accordingly, the mass coefficients, is significantly slower than in the control. The revealed effect of suppressing the overall growth of animals and the growth retardation of parenchymal organs is obviously an integral consequence of cadmium in metabolic processes in different organ systems. To determine the metabolic disturbances that arise from this intervention, in the blood of rats, features of biochemical parameters characterizing the various components of the general metabolism were studied.
 • Документ
  Роль сфінголіпідів у порушенні обміну кардіоліпіну та функціонального стану клітин і тканин у процесі старіння
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2019) Стороженко, Галина Валеріївна; Storozhenko, G.V.
  Storozhenko G. V. Role of sphingolipids in disturbance the cardiolipin metabolism and the functional state of cells and tissues in aging. –Qualification scientific paper, manuscript. Thesis for a Candidate Degree in Biology: Specialty 03.00.13 – Physiology of human and animals. – V. N. Karazin Kharkiv National University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2019. In the present work the interrelations between cardiolipin (СL) and ceramide (CER) levels and functional state of the Wistar line rats’ tissues were investigated. It was shown that age-related or experimentally induced accumulation of CER is accompanied by a decrease in the level of CL in the heart, liver and brain of rats.
 • Документ
  Дослідження механізмів «відновлення» певних біохімічних показників біологічно активними сполуками після дії токсичних доз іонів міді
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2019) Алсардіа, Мохаммад Моршед Айед ; Alsardia, Mohammad Morshed Ayed
  В роботі досліджували механізми прояву окисного стресу у тварин на тлі інтоксикації іонами міді після багатократного послідовного впливу сірчанокислої міді в дозі 1 мкг / 100 г маси тіла. Було показано, що багаторазове послідовне введення сірчанокислої міді з інтервалом між введенням 48 годин у дозі 1 мг / 100 г маси тіла, яка становила 30 % від летальної дози, супроводжувалося втратою маси тіла, зниженням температури тіла на 0,5 ± 1 0С і зниженням працездатності. У цих тварин вміст гідроперекисів ліпідів як в мітохондріях печінки, так і сироватці крові був збільшений порівняно з контролем на 45-90 %. При цьому активність глутатіонпероксидази як в мітохондріях і мікросомах печінки, так і сироватці була зменшена на 35-40 %. Активність γ-глутамілтрансферази була збільшена на 263 % порівняно з контролем. Разом з тим, такі показники активності печінки, як активність аланінамінотрансферази і аспартатамінотрансферази залишалися в межах контрольних значень. Незмінним у тварин після інтоксикації сірчанокислою міддю залишався і вміст триацилгліцеридів, креатину й альбуміну. Ці результати дозволяють стверджувати, що після триразового введення експериментальним тваринам сірчанокислої міді мала місце початкова стадія розвитку фіброзу печінки, і на початкових стадіях змінювалися, насамперед, показники про-антиоксидантної системи та активність ГГТ.
 • Документ
  Вплив блоксополімерів на основі оксипропілену та етилену на показники функціонального стану печінки щурів та корекція його порушень
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2019) Безродна, Анастасія Ігорівна; Bezrodnaya, А.І.
  Встановлено, що за умов дії блоксополімерів у дозі 1/10 ДЛ50 виникає асиметрія розподілу фосфоліпідів у цитоплазматичній мембрані гепатоцитів, а саме екстерналізації фосфатидилсерину, а тривала токсифікація блоксополімерами спричиняє зниження життєздатності гепатоцитів. За допомогою флюоресцентних зондів визначено зміну стану мембран еритроцитів, зокрема формування на поверхні мембран клітин додаткової оболонки з молекул ПЕГ, молекули ксенобіотику можуть вбудовуватися в гідрофобні ділянки плазматичної мембрани, взаємодіяти з жирними кислотами фосфоліпідів або з інтегральними білками. Встановлено, що у дозі 1/10 ДЛ50 рівень експресії MGMT в ядрах гепатоцитів збільшується, особливо за умов впливу ПЕГ- 400. На основі кліко-експериментальних досліджень доведено, що лікарський препарат «Квертин» може бути рекомендовано для використання у клінічній практиці лікарів-профпатологів для корегування патологічних змін у структурно-функціональному стані печінки внаслідок шкідливого впливу ксенобіотиків.
 • Документ
  Вік – залежні характеристики клітин кісткового мозку у первинній культурі за впливу різних фукнціональних станів печінки
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2019) Огієнко, Світлана Леонідівна; Ohiienko, S.L.
  Дисертацію присвячено дослідженню характеристик (проліферативного потенціалу, «тривалості життя» клітин в культурі, вміст іонів кальцію, міді і вільних форм кисню) клітин кісткового мозку в первинній культурі під дією віку тварин, функціонально змінених станів печінки, а також біологічно активних сполук - низькомолекулярних компонентів молозива з метою перевірки гіпотези про вплив мікрооточення клітин кісткового мозку на їх характеристики. В роботі показано, що вік має незначний вплив на характеристики клітин кісткового мозку, і в більшій мірі, на них впливають наявність патологій печінки. Виявлено взаємозв'язок між вмістом іонів міді, іонів кальцію та вільних форм кисню з проліферативною активністю клітин кісткового мозку. Показано, що зміни, що викликані індукованим фіброзом печінки, можуть бути частково відновлені введенням біологічно активних сполук - низькомолекулярних компонентів молозива. Зроблено висновок, що на характеристики клітин кісткового мозку впливає не вік як такий, а зміна мікрооточення, яка викликана зміною функціональних характеристик організму.
 • Документ
  Вік-залежні особливості прояву гормезису до іонів міді
  (Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2019) Аль Бегаі, Мохаммад Алі Юсеф; Аl Begai, Моhаммаd Аlі Yousef
  МОHАММАD АLІ YOUSEF АL BEGAI Age-dependent features of the manifestation of the hormone effect on copper ions. - Qualification scientific paper, manuscript. Thesis for a Candidate Degree in Biology, Specialіty: 03.00.04 – biochemistry. – V. N. Karazin Kharkiv National University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2019. In the thesis, the long-term effects of the hormesis effect in copper sulfate, which has been formed, are investigated depending on the age of the animals.
 • Документ
  Регуляція оксидативного стресу крові щурівпухлиноносіїв за введення протипухлинної системи Реній-Платина
  (Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2019) Шамелашвілі, К.Л.; Шамелашвили, К.Л.; Shamelashvili, K.L.
  Дисертацію присвячено дослідженню впливу кластерних сполук Ренію(ІІІ) з органічними лігандами за різних форм введення щурам-пухлиноносіям на активність ферментів антиоксидантного захисту еритроцитів за розвитку звичайної та резистентної до цисплатину карциноми Герена та їхню каталазну активність і взаємодію з нативною каталазою. Встановлено зменшення вмісту ТБК-активних продуктів в крові за введення сполук Ренію щурам-пухлиноносіям незалежно від способу та інтенсивності гальмування пухлини. Показано вплив органічних лігандів на активність ферментів антиоксидантного захисту. Наявність адамантильних, індольних і ферулатних лігандів сприяє збільшенню активності цих ферментів порівняно з контролем на відміну від сполук з алкільними лігандами. Вперше показано різний процес функціонування ферментативної антиоксидантної системи захисту в крові щурів-пухлиноносіїв за розвитку різних штамів карциноми Герена. Визначено, що дикарбоксилатні кластерні сполуки ренію(ІІІ) цис-конфігурації з ізобутиратними і ацетіламіноадамантильними лігандами мають власну каталазну активність. Доведено, що досліджувані кластерні сполуки Ренію(ІІІ) взаємодіють з нативною каталазою, утворюючи комплекс білок-сполука Ренію, що призводить до формування неушкодженого та більш ефективного залізо-порфіринового активного центру ферменту і прискорення процесу розкладу гідроген пероксиду.
 • Документ
  Морфометричне, фенетичне та генетичне різноманіття зелених жаб (Pelophylax) з різних популяційних систем
  (Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019) Струс, В.О.; Strus, V.O.; Струс, В.О.
  Дисертація є першою роботою, виконаною на території чотирьох зоогеографічних районів України (Карпатський, Лісостеповий, Поліський і Розточансько-Подільський) з використанням поєднання класичних зоологічних та молекулярних методів вивчення групи зелених жаб. На досліджуваних територіях виявлено популяції жаби озерної у смт Нижанковичі, с. Перекалки та смт ІваноФранкове; RE-тип ГПС наявний у водоймах с. Жовтанці; R-E-Et-тип ГПС наявний у водоймах Коряків яр, заплаві р. Сіверський Донець та Іськів став; LE-тип виявлено в оз. Світязь; REL-тип наявний у водоймах смт Великий Любінь, оз. Луки, оз. Пісочне та с. Чолгині. Проведено аналіз генетичної структури популяції жаби озерної (низьке різноманіття) та геміклональних популяційних систем REL-типу (вибірка з орнітологічного заказника «Чолгинський»), яка проявляє більшу внутрішньопопуляційну генетичну різноманітність, ніж вибірка із ШНПП. Проаналізовано різноманіття морфометричних промірів (24) та індексів (63) зелених жаб. Виявлено фенетичні ознаки, за допомогою яких можна найдостовірніше визначати належність особини до таксономічної групи. Вперше для досліджуваних локалітетів проведено аналіз впливу хімічного складу води на фенетичне різноманіття і стійкість сперматогенезу самців жаби озерної. Виявлено залежність у розмірах сім’яників від класу якості води. Також встановлено вплив зоогеографічного розташування локалітету відбору земноводних, якості води водойми і типу популяційної системи зелених жаб на їхнє морфофенетичне різноманіття.
 • Документ
  Роль сфінголіпідів в модуляції фосфоліпаза Д-залежного сигналінга інсуліна в старості
  (Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018) Харченко, В.С.; Kharchenko, V.S
  Kharchenko V.S. Role of sphingolipids in the modulation of phospholipase Ddependent insulin signaling in old age. – Qualification scientific paper, manuscript. Thesis for a Candidate Degree in Biology: Specialty 03.00.04 – Biochemistry (Biology). – V. N. Karazin Kharkiv National University, the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2018. Through the present study some special aspects of the insulin-induced phosphatidylcholine-dependent phospholipase D activity regulation and glucose metabolism in liver cells, muscle tissue and neocortex of Wistar rats during aging and by model experiments of the hormonal resistance were determined.
 • Документ
  Імунологічні та антиоксидантні зміни у осіб, які працюють в умовах дії пилу, що містить кварц
  (Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2018) Пилипенко, Н.О.; Pylypenko, N.O.
  Pylypenko N. O. Immunological and antioxidant changes in persons working under conditions of action of quartz-containing dust. – Qualification scientific paper, manuscript. Thesis for a Candidate Degree in Biology: Speciality 03.00.13 – Human and Animal Physiology (Biology). –V. N. Karazin Kharkiv National University, the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2018. The results of study of immunological and antioxidant status of persons with hazardous working conditions in foundry are presented in dissertation. After preliminary studies which covered 1017 persons: 742 (73 %) men and 275 women (27 %) that work in hazarders occupational conditions 249 people were selected for more detailed study. They were divided into the following groups: workers that were recognized as healthy (107 persons), 101 workers with bronchial type of ventilation disorders (BTVD) and 41 workers with alveolar type of ventilation disorders (ATVD). Dependence of health on the duration of work in harmful working conditions was analyzed in the seniority groups: up to 10 years, 11-20 years, 21-30 years, more than 30 years. The control group included 30 clinically healthy volunteers who coincided with the main group by age and sex, were not exposed to harmful factors of production and had no history ventilation disorders of lung.
 • Документ
  Дослідження біохімічної відповіді молодих і старих тварин на гепатотоксичну дію сірчанокислої міді та вплив біологічних антидотів
  (Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2017) Лебідь, К.М.; Lebid, K.M.
  Lebid K. M. Investigation of the biochemical response of young and old animals to the hepatotoxic action of copper sulfate and the effect of biological antidotes. – Qualification scientific paper, manuscript. Thesis for a Candidate Degree in Biology: Speciality 03.00.04 – Biochemistry (Biology). – V. N. Karazin Kharkiv National University, the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2017. One of the approaches for studying aging mechanisms is the study of agedependent responses to exogenous toxic effects. It is known that the likelihood of the development of liver damage with the action of xenobiotics on the body increases in the sloping and aging age, although the mechanism of this phenomenon is not fully understood. Сopper sulphate, which is a widespread industrial xenobiotic in chronic poisoning, may have a hepatotoxic effect due to the activation of lipoperoxidation processes. The modern paradigm of gerontology states that life expectancy depends on the adaptive capacity of the organism. Since in the process of ontogenesis the ability to adapt is reduced - the probability of occurrence of pathologies and death is increased. Indeed, with increasing age, the body's responses to the same effects differ from those in young organisms, but this should not always be interpreted as reducing the adaptive potential. Most likely, the adaptation strategy changes over time, but not the body's ability to adapt. A wide range of studies demonstrates the multiplicity of pathogenetic links in the development of liver damage.
 • Документ
  Дослідження механізмів терморегуляції та тривалості життя в експерименті
  (Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2019) Алі Мохаммед Моошлі Ал-Бахадлі; Ali Mohammed Mooshly Al-Bahadly
  Ali Mohammed Mooshly Al-Bahadly. Investigation of the mechanisms of thermoregulation and life expectancy in the experiment. – Qualification scientific paper, manuscript. Thesis for a Candidate Degree in Biology: Speciality 03.00.04 – Biochemistry (Biology). – V. N. Karazin Kharkiv National University, the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2019. At the beginning of the 20th century, the relationship between the intensity of metabolism and life expectancy was established. Along with this it is known that hypobiosis may be accompanied by an increase in life expectancy, but no direct relationship between these states is established. The results of today's research suggest that, by regulating thermogenesis as a measure of heat production and the rate of metabolism, it can be influenced by life expectancy. Despite the known facts of the mechanism of thermogenesis, the effect of body temperature on the duration of life is not sufficiently investigated.
 • Документ
  Вікові особливості зміни показників клітинного та гуморального імунітету після дії інфекційних антигенів в експерименті
  (Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017) Коваленко, Т.І.; Kovalenko, T.I.
  Thesis for a Candidate Degree in Biology: Speciality 03.00.13 – Human and Animal Physiology (Biology). –V. N. Karazin Kharkiv National University, the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2017. For solving of fundamental problems of geriatric and gerontological health practices it is important to ascertain the presence and nature of possible age-related changes of the immune response to natural and synthetic antigens in ontogenesis on the background of the formation of secondary adaptive immunity. The body selects these or those mechanisms of defense against alien antigens based on their immunogenicity and pathogenicity. On the first stage of the protection against alien antigens the barrier function of antigenpresenting cells, the destruction of the antigen depends on their ability to phagocytosis are carried out. The following cascade of individual reactions which provide the immune protection in all stages of ontogenesis is also important. It is known that in case of insufficient function of one of the units of immunoreactivity can be activated compensatory or a function of other factors of immunity in different age groups.
 • Документ
  Роль сфінголіпідів в модуляції фосфоліпаза Д-залежного сигналінга інсуліна в старості
  (Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2018) Харченко, В.С.
  Наведено результати дослідження деяких особливостей змін регуляції інсуліном фосфатидилхолін-залежної фосфоліпази Д і обміну глюкози в клітинах печінки, м’язовій тканині і неокортексі щурів лінії Вістар, які відбуваються в старості та за умов моделювання порушення чутливості клітин- та тканин-мішеней до дії гормонального стимулу.