К 64.051.25 (Економічні науки)

Постійне посилання зібрання

08.00.02 — світове господарство і міжнародні економічні відносини

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 22
 • Документ
  Фінансові інструменти сприяння діяльності міжнародного бізнесу в умовах глобалізації
  (2020-02-21) Доля, Роман Миколайович
  У роботі досліджено наукове підґрунтя та ґенезу розвитку міжнародного бізнесу у глобальному економічному просторі; систематизовано концептуальні засади формування фінансових інструментів у світовій економічній системі; запропоновано авторське визначення дефініції «фінансовий інструмент»; узагальнено методичні підходи дослідження впливу фінансових інструментів на розвиток міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. У ході дослідження проведено кластерний аналіз країн світу за рівнем легкості ведення бізнесу у глобальній економічній системі; проаналізовано асиметричність розвитку міжнародного бізнесу у глобальному економічному просторі з виокремленням ключових факторів впливу на його розвиток в умовах фінансової глобалізації; досліджено особливості застосування фінансових інструментів та ефективність їх впливу на розвиток міжнародного бізнесу у світовій економіці. За результатами дослідження обґрунтовано напрями подальшого використання фінансових інструментів у міжнародній бізнес-діяльності України у глобальній економічній системі; запропоновано механізм залучення фінансових інструментів задля сприяння міжнародній бізнес-діяльності України в умовах глобалізації через активне запровадження інноваційних фінансових інструментів, у тому числі й онлайн, оновлення нормативно-правового забезпечення, розвиток страхового ринку, фінансово-кредитної та матеріально-технічної підтримки, який базується на подальшому розвитку цивілізованого фінансового ринку, його інструментів, привабливої середи міжнародного бізнесу з метою досягнення стабільних темпів економічного зростання; розробці, прийнятті і реалізації необхідних законодавчих актів; розвитку відповідної інфраструктури ринку, розширенні спектру фінансових інструментів, тощо.
 • Документ
  Організаційно-культурні ресурси міжнародного туристичного бізнесу
  (2020-02-20) Кальніцька, Марина Олександрівна
  У дисертаційній роботі представлене авторське визначення поняття «організаційно-культурні ресурси міжнародного туристичного бізнесу», розроблено методику якісної оцінки стану розвитку організаційної культури в структурі організаційно-культурних ресурсів туристичного бізнесу, запропоновано механізм розвитку організаційно-культурних ресурсів міжнародного туристичного бізнесу. Висунуто та перевірено гіпотезу щодо впливу організаційно-культурних ресурсів міжнародного туристичного бізнесу на інвестиційну привабливість міжнародних готельних мереж та лояльність споживачів до бренду. В дисертації проаналізовано основні теоретичні аспекти формування та розвитку організаційно-культурних ресурсів міжнародного туристичного бізнесу, обґрунтовано відмінності між організаційною культурою та організаційно-культурними ресурсами, виявлені специфічні особливості міжнародного туристичного ринку, актуальні драйвери розвитку організаційно-культурних ресурсів суб’єктів, доведено, що високий рівень розвитку організаційно-культурних ресурсів міжнародного туристичного бізнесу впливає на економічну ефективність суб’єктів. Розроблено та апробовано критеріальну експрес-методику оцінки організаційної культури з урахуванням специфіки галузі суб’єкту, яка дозволяє за диференційованими параметрами визначити рівень розвитку організаційно-культурних ресурсів та може бути використано при формуванні механізму розвитку організаційно-культурних ресурсів міжнародного туристичного бізнесу.
 • Документ
  Розвиток економічного співробітництва країн ШОС у контексті світових інтеграційних процесів
  (2020-02-20) Мірошниченко, Тетяна Миколаївна
  У роботі запропоновано методичний підхід до дослідження розвитку економічного співробітництва в умовах світових інтеграційних процесів на прикладі ШОС. На підставі дослідження економічної взаємодії країн ШОС розроблено її інституційно-функціональний формат, в якому на основі задекларованої у Декларації ШОС мети визначено її суб’єкти, об’єкти, інститути та важелі впливу, що мають бути спрямовані на успішну реалізацію спільних проектів в межах ШОС. Охарактеризовано специфічні риси економічної взаємодії країн ШОС. З метою обґрунтування стратегічних напрямків розвитку ШОС з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, а також цілей та мотивів країн-членів ШОС і ШОС в цілому розроблено механізм формування стратегічних пріоритетів поглиблення економічної інтеграції в межах ШОС з урахуванням напрямів її співпраці з Україною. Проведений у відповідності з ним аналіз довів, що в довгостроковій перспективі доцільною буде реалізація наступних стратегічних пріоритетів розвитку ШОС: розширення низки країн-учасниць ШОС, збільшення впливу об’єднання за рахунок збільшення масштабів його діяльності, розвиток транспортно-логістичних систем, підвищення глобальної конкурентоспроможності, тобто реалізація заходів щодо формування статусу світового лідера. З метою комплексного оцінювання зовнішньоторговельних потоків країн ШОС в межах інтеграційного об'єднання та ступеня впливу на них рівня економічного розвитку та інших показників побудовано систему мультигравітаційних моделей зовнішньої торгівлі країн ШОС та проведено їх регресійний аналіз, що дало змогу обґрунтувати вектори перспективної економічної взаємодії: транспортно-логістичний та інноваційно-інвестиційний. На підставі комплексного дослідження чинників розвитку зовнішньоторговельної діяльності та побудови гравітаційної моделі експортних та імпортних потоків України та країн ШОС обґрунтовано пріоритети економічного співробітництва України з країнами ШОС.
 • Документ
  Сучасні тенденції розвитку світового ринку медичних послуг
  (2020-02-20) Гапонова, Е.О.
  На основі систематизації існуючих підходів до розуміння сутності та специфіки медичної послуги в системі охорони здоров’я обґрунтовано структуризацію ринку медичних послуг за різними критеріями: економічним призначенням, конкурентними структурами, характером власності на засоби виробництва, географічною ознакою, ступенем легальності, ступенем оплати, рівнем надання послуг, спеціалізацією, віковою ознакою, характером контакту з пацієнтом. У роботі визначено глобалізаційні тенденції розвитку світового ринку медичних послуг, які включають функціонування міжнародних організацій, що регулюють ринок; діяльність міждержавних, суспільних (неурядових) організацій, благодійних фондів для надання медичної допомоги у світі; лібералізацію торгівлі медичними послугами; монополізацію світового фармацевтичного ринку з боку ТНК; утворення медичних кластерів; розвиток сучасних методів лікування, медичних технологій та обладнання; використання міжнародних стандартів надання медичної допомоги; створення умов для розвитку медичного туризму; інтернаціоналізацію медичної освіти; міжнародну міграцію медичних фахівців. Аналіз їх практичних проявів довів, що всі глобалізаційні тенденції розвитку світового ринку медичних послуг пов’язані між собою і розповсюджуються з різними наслідками для країн світу. Доведено, що невпинний розвиток та структурні зрушення на світовому ринку медичних послуг відбуваються під впливом низки глобалізаційних чинників: демографічних, фінансових, оперативних, регулятивних та інноваційних. На основі аналізу напрямів міжнародної торгівлі медичними послугами з точки зору їхнього змісту, основних країн-учасниць та наслідків лібералізації торгівлі для країн-експортерів і країн-імпортерів доведено, що лібералізація торгівлі медичними послугами має як позитивні, так і негативні наслідки для усіх країн світу. За допомогою методу DEA у роботі проведено оцінювання ефективності функціонування систем охорони здоров’я країн світу й України. Результати аналізу довели, що рівень ефективності української національної системи охорони здоров'я за всіма показниками є нижчим за середньосвітовий. На основі оцінювання ефективності національної системи охорони здоров’я України з урахуванням напрямів її реформування, обґрунтовано стратегічні пріоритети розвитку ринку медичних послуг України та його ефективної інтеграції до світового.
 • Документ
  Соціокультурні фактори розвитку сучасних форм міжнародного бізнесу
  (2020-02-20) Панкова, Юлія Миколаївна
  Розкрито теоретичні аспекти дослідження змісту й форм міжнародного бізнесу, а саме надано коротку характеристику теорій міжнародної торгівлі як передумови розвитку міжнародного бізнесу, визначено основні передумови, причини та основні характеристики міжнародного бізнесу. Проаналізовано різноманіття теоретичних підходів щодо визначення сутності поняття «міжнародний бізнес», що дало змогу уточнити дефініцію «міжнародний бізнес». Визначено основні форми міжнародного бізнесу та перспективи їх розвитку в сучасних умовах. Охарактеризовано культурологічні особливості створення інтегрованих міжнародних бізнес-структур на основі запропонованого підходу визначення ступеня розбіжності між країнами світу за соціально-економічними, культурологічними показниками під час організації міжнародного бізнесу, на основі використання методу відстаней. На підставі вимірювання культурної варіативності в кросскультурній психології і кросскультурному менеджменті проведено аналіз розбіжностей в різних країнах світу, який показав, що відмінності в національних культурах більш значущі, ніж вплив корпоративної культури організації в цілому. Запропонований підхід щодо розробки рекомендацій відносно співпраці між компаніями різних країн світу, який базується на кластеризації країн за різними ознаками класифікації соціокультурних факторів, дозволяє визначити країни, для яких можливо використання типових моделей соціокультурної адаптації в ході вдосконалення корпоративної культури та інших економічних аспектів діяльності міжнародних інтегрованих бізнес-структур. На основі аналізу соціокультурних факторів у роботі виявлено особливості національної самовизначеності українського суспільства у світлі глобалізаційних викликів, що дозволило обґрунтувати вплив впровадження нових форм співпраці на господарські перетворення, прищеплення нових стереотипів економічної поведінки, формування нових установок, які відображають відмінні мотиваційні цінності. У результаті проведеного дослідження розвитку міжнародної діяльності в Україні обґрунтовано стратегічні пріоритети розвитку сучасних форм міжнародного бізнесу в Україні в соціокультурному аспекті на підставі впровадження запропонованих у роботі організаційно-економічних засад розробки та вибору стратегічних пріоритетів для українських компаній. Реалізація запропонованого підходу на прикладі фармацевтичної промисловості Харківської області та ФК «Здоров’я» дала змогу обґрунтувати практичні рекомендації щодо вибору найбільш доцільних форм міжнародного бізнесу та обґрунтувати напрямки адаптації співробітників та реклами компанії в залежності від груп країн-потенційних партнерів та використовувати переваги соціокультурного різноманіття.
 • Документ
  Розвиток світового інвестиційного ринку в умовах глобальних трансформацій.
  (2020-02-20) Бондаренко, Михайло Ігорович
  У роботі досліджено наукове підґрунтя та генезис іноземних інвестицій у глобальному економічному просторі; систематизовано концептуальні засади формування світового інвестиційного ринку; узагальнено методичні підходи дослідження розвитку світового інвестиційного ринку в умовах глобальних трансформацій. У ході дослідження проаналізовано асиметричність розвитку світового інвестиційного ринку в глобальних умовах розвитку; ідентифіковано особливості сегментації світового інвестиційного ринку у глобальній економічній системі; проведено багатофакторний аналіз розвитку світового інвестиційного ринку з виокремленням ключових факторів впливу та детермінант розвитку в умовах його трансформації; досліджено інституційні засоби регулювання руху іноземного капіталу у системі світового господарства в умовах трансформаційних змін. За результатами дослідження визначено інноваційні напрями інвестиційної діяльності у країнах світу та світові тенденції стимулювання інноваційно-інвестиційних процесів; розроблено концепт-модель формування інвестиційної привабливості України на світовому інвестиційному ринку; запропоновано векторну модель та обґрунтовано науково-практичні рекомендації щодо інтеграції України до світового інвестиційного простору в умовах глобальних трансформацій.
 • Документ
  Фінансування діяльності міжнародних агрохолдингів на глобальному ринку сільськогосподарської продукції
  (2020-02-20) Савін, Руслан Сергійович
  У роботі узагальнено теоретичні підходи дослідження теоретичних аспектів еволюції розвитку та специфіки діяльності агрохолдингів на ринку сільськогосподарської продукції; дана характеристика фінансових інструментів забезпечення діяльності міжнародних агрохолдингів на глобальному ринку сільськогосподарської продукції; систематизовано методичні підходи щодо оцінювання рівня капіталізації діяльності агрохолдингів; проаналізовано передумови, чинники та наслідки процесів корпоратизації аграрного сектору глобальної економіки; визначено динаміку прямих іноземних інвестицій як показника масштабів діяльності міжнародних агрохолдингів; проведено кластеризацію міжнародних агрохолдингів за результатами фінансово-економічної діяльності на глобальному ринку сільськогосподарської продукції; проаналізовано сучасний стан та особливості розвитку українського агропромислового комплексу в умовах світових інтеграційних процесів; визначено фінансові умови забезпечення стратегічних напрямів розвитку великих агропромислових формувань України; запропоновано матрицю-перехід, яка базується на поєднанні двох показників: поточного стану підприємства (який характеризується відповідним кластером) та можливих його змін (позитивного або негативного характеру); розроблено стратегічні напрями розвитку міжнародних агрохолдингів в Україні в залежності від приналежності підприємства до кластеру та з урахуванням можливих змін їх розвитку; запропоновано та обґрунтовано організаційно-економічний механізм фінансування діяльності агрохолдингів в Україні у процесі євроінтеграції.
 • Документ
  Інформатизація глобального економічного розвитку
  (2020-02-20) Перепелиця, Анна Сергіївна
  У роботі проаналізовано структуру та особливості сучасного етапу розвитку інформаційних процесів. Обґрунтовано, що інформатизація не тільки виступає універсальним елементом технологічного прогресу, а й набуває рис інформаційно-інноваційної компоненти у формуванні стратегій міжнародної конкурентоспроможності. Розроблено і застосовано науково-методичний підхід до оцінювання і прогнозування процесу інформатизації глобального економічного розвитку за окремими групами країн зі схожим рівнем інформаційно-економічного середовища та з урахуванням глобальних факторів впливу. На підставі проведеного кластерного аналізу країн світу за 20 ознаками, що характеризують рівень їх інформатизації, встановлено однорідність країн у їх сукупності за 4-ма кластерами. Визначено, що перспективи розвитку процесів інформатизації в Україні ґрунтуються, перш за все, на активізації інноваційної діяльності, потужному розвитку системи інформаційного забезпечення економічного розвитку, інтеграційних процесах і забезпечуються високим рівнем мотивації для впровадження інновацій у діяльність вітчизняних підприємств, наявним технологічним та науковим потенціалом. На основі дослідження взаємозалежності рівня інформатизації та макроекономічного розвитку країн світу і України, а також комплексної оцінки особливостей процесу інформатизації в Україні розроблено концептуальну модель її інформаційної стратегії, яка на основі визначення існуючих проблем і стратегічних завдань передбачає впровадження комплексу стратегічних напрямів розвитку і націлена на прискорене формування вітчизняного інформаційного середовища та успішну її інтеграцію до глобального економічного простору.
 • Документ
  Розвиток світового ринку інформаційних технологій в умовах глобалізації
  (2020-02-20) Ставицька, Алла Василівна
  Досліджено науково-методичні основи розвитку та структуру світового ринку інформаційних технологій в умовах глобалізації; визначені економіко-організаційні та регулюючі інструменти світового ринку інформаційних технологій; ідентифіковано особливості розвитку національних ринків інформаційних технологій у світовому інформаційному просторі. Проведено аналіз динаміки і проблематики розвитку світового ринку інформаційних технологій; здійснено компаративна оцінка національних ринків інформаційних технологій в межах світового ринку; визначено потенціал інформаційних технологій України в межах світового ринку. Розкрито тенденції і перспективи розвитку світового ринку інформаційних технологій; розроблено заходи подолання глобальних та регіональних диспропорцій розвитку національних ринків інформаційних технологій у межах світового інформаційного простору; запропоновано стратегічні напрями розвитку національного ринку інформаційних технологій України в умовах глобалізації. Науково-практичні рекомендації виступають підґрунтям вдосконалення структури регулюючих інституцій національного ринку інформаційних технологій України за рахунок введення нового спеціалізованого органу із широким спектром контрольно-наглядових функцій та можливістю ініціювання відповідальності за порушення законодавства у сфері ІТ.
 • Документ
  Екологічний імператив розвитку глобальної економічної системи
  (2020-02-20) Панова, Ірина Олексіївна
  На основі узагальнення існуючих методик дослідження процесів екологізації в глобальній економічній системі у роботі запропоновано методичний підхід до оцінювання впливу глобальних екологічних факторів на економічний розвиток країн світу та України. На основі кореляційно-регресійного аналізу запропонована методика оцінки ступеня впливу екологічних факторів на темпи зростання ВВП країн ОЕСР та України. Дослідження довели, що економічний розвиток, оцінений за допомогою темпів зростання ВВП, має зворотний зв’язок із факторами, що характеризують покращення екологічного стану. У роботі пропонується удосконалена методика визначення пріоритетних напрямів розвитку процесу екологізації глобального економічного простору, яка включає визначення загального бачення його розвитку, формування системи стратегічних цілей та визначення пріоритетних напрямів розвитку екологізації. На підставі розрахунку індексу екологізації та його співставлення з темпами зростання ВВП окремих країн здійснено групування країн світу за чотирма групами з наданням рекомендацій щодо вибору пріоритетних напрямів розвитку процесу екологізації за кожною з них. Обґрунтовано, що формування та використання інноваційного потенціалу є фундаментом для сталого розвитку, який відкриває можливості подолання глобальних викликів та створення нових соціальних цінностей та економічних потреб. На підставі використання інноваційного потенціалу країн світу за допомогою інструменту когнітивного моделювання запропоновано еколого-економічну модель глобальної економіки, яка базується на взаємозв’язку таких груп показників екологічного зростання, як екологічна та ресурсна продуктивність, база природних активів, екологічний вимір якості життя, економічні можливості та відповіді на екологічну політику, середнє зростання ВВП. Розроблено когнітивну еколого-економічну модель економіки України для чотирьох сценаріїв еколого-економічного зростання. На підставі аналізу тенденцій імпульсного впливу еко-інновацій за цими сценаріями зроблено висновок, що наразі необхідно поступово впроваджувати інновації, спрямовані на збереження та відновлення природних ресурсів, покращення якості життя та адміністративні важелі регулювання екологічної сфери.
 • Документ
  Розвиток світового ринку страхових послуг в умовах глобальної конкуренції
  (2020-02-20) Бунін, Сергій Володимирович
  У роботі досліджено наукове підґрунтя та ґенезу страхування у системі світового господарства; визначено сучасні тенденції розвитку світового ринку страхових послуг в умовах глобальної конкуренції; охарактеризовано особливості інституціоналізації світового ринку страхових послуг в глобальних умовах розвитку; систематизовано методичні засади дослідження розвитку світового ринку страхових послуг в умовах глобальної конкуренції. У ході дослідження ідентифіковано особливості кластеризації світового ринку страхових послуг за ефективністю функціонування національних страхових ринків у глобальній економічній системі; проведено багатофакторний аналіз розвитку світового ринку страхових послуг в умовах його регіональної неоднорідності з виокремленням ключових факторів впливу на його розвиток. За результатами дослідження визначено й удосконалено організаційно-економічні засади розвитку ринку страхових послуг України в умовах глобальної конкуренції; проведено оцінку передумов функціонування європейського ринку страхових послуг у глобальній економічній системі; розроблено науково-практичні рекомендації щодо інтеграції страхового ринку України до глобального ринку страхових послуг у контексті її євроінтеграційних спрямувань.
 • Документ
  Інтелектуалізація глобального економічного розвитку
  (2020-02-20) Фоміна, Єлизавета Василівна
  На основі проведених розрахунків інформаційного потенціалу 78 країн світу за даними Індексу розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, Індексу цифрового доступу та Індексу мережевої готовності, складено рейтинг інформаційного потенціалу країн і регіонів світу, а також визначено місце України в ньому. Визначено детермінанти асиметричності процесу інтелектуалізації глобального економічного розвитку. Обґрунтовано тенденції розвитку процесу інтелектуалізації, як на регіональному, так і на глобальному рівнях, серед яких стрімке поширення трансферу знань, постійно зростаючі обсяги фінансування НДДКР, інтелектуалізація підприємництва тощо. Із метою досягнення якісно нового рівня розвитку інтелектуальних ресурсів через підвищення ефективності науково-дослідної та інноваційної діяльності як основи сталого економічного розвитку України у роботі запропоновано механізм ефективного використання інтелектуальних ресурсів, який ґрунтується на системі управління інтелектуальними ресурсами з використанням інноваційних інформаційно-комп’ютерних технологій. Обґрунтовано стратегічні напрямки розвитку національного інтелектуального потенціалу України та його органічного вбудовування до глобального інноваційного процесу. Доведено, що необхідною передумовою інтеграції інтелектуального потенціалу України до глобального інноваційного процесу є досягнення якісно нового рівня розвитку інтелектуальних ресурсів через підвищення ефективності науково-дослідної та інноваційної діяльності як основи сталого економічного розвитку України та розроблено її алгоритм у вигляді концептуальної схеми включення національного інтелектуального потенціалу України до глобального інноваційного процесу.
 • Документ
  Інституціоналізація системи міжнародної торгівлі
  (2020-02-20) Шолом, Аліна Сергіївна
  У роботі систематизовано підходи до визначення сутності СОТ через її двоїсту сутність, що дозволило актуалізувати наше дослідження СОТ, удосконалити трактування спряження понять «інституція» і «організація» та надати авторське уточнення поняття «глобальної інституціоналізації», яку пропонується розглядати як процес, який характеризується упорядкуванням, стандартизацією і формалізацією міжнародних торговельних відносин в глобальних умовах розвитку, наближенням «типів поведінки» до «правил гри», виникненням міжнародних організацій та/або інституцій на чолі з СОТ з метою лібералізації міжнародної торгівлі й регулювання торгово-політичних відносин держав-членів. Досліджено етапізацію глобальної інституціоналізації в контексті міжнародної торгівлі за допомогою виокремлення чотирьох етапів створення сучасної системи багатосторонньої торгівлі СОТ. Це дозволило систематизувати основні доробки та шляхи завершення Дохійського раунду перемовин і переходу до нового етапу глобальної інституціоналізації. Проведено оцінку впливу наближення інституційних чинників України до рівня ЄС як «зовнішнього якоря» на зовнішню торгівлю країни на основі гравітаційного моделювання та підтверджено невідповідність формальних «правил гри» неформальним «типам поведінки», поширеним у суспільстві. Здійснено класифікацію вступних зобов’язань, які можуть мати юридично зв’язучу силу («СОТ-плюс», «СОТ-мінус» умови) або не мати її («СОТ-нейтральні» умови) на основі їх співвідношення з Базисом СОТ на основі відповідного алгоритму; підхід до оцінки місця РТУ з урахування процедури імплементації Механізму прозорості та їх рівня зрілості; підхід до визначення механізму врегулювання суперечок СОТ та його основних етапів. Це дозволяє з’ясувати якісний вплив процесу вступу до СОТ на розвиток системи міжнародної торгівлі з урахуванням сучасних зрушень у системі СОТ. Визначено пріоритетні напрямки розвитку інституційного середовища зовнішньоторговельного сектора України в контексті членства в СОТ та асоціації з ЄС, а також проблем і перспектив тарифного та нетарифного регулювання та створення в Україні Експортно-кредитного агентства, що покликані сприяти перетворенню «правил гри», побудованих на стандартах ЄС, на «типи поведінки», прийняті в суспільстві.
 • Документ
  Туристична політика Європейського Союзу у контексті сегментації європейського конкурентного простору
  (2019-02-06) Скляренко, Я.П.
  Дисертація присвячена поглибленню теоретико-методичних засад дослідження туристичної політики Європейського Союзу у контексті сегментації європейського конкурентного простору.За результатами дослідження удосконалено організаційно-економічні засади дослідження туристичної політики Європейського Союзу з подальшою розробкою механізму реалізації туристичної політики ЄС у контексті сегментації європейського конкурентного простору; структуровано фактори туризму європейського простору за складовими SWOT-аналізу; розроблено науково-практичні рекомендації щодо інтеграції України в європейський туристичний простір в умовах його сегментації.
 • Документ
  Торговельно-економічні відносини України та Турецької Республіки: євроінтеграційний контекст
  (2019-01-30) Коваленко, Р.С.
  Дисертація присвячена поглибленню теоретико-методичних засад дослідження особливостей розвитку торговельно-економічних відносин між Україною та Турецькою Республікою в контексті європейської інтеграції обох країн.
 • Документ
  Технологічне лідерство Німеччини в процесі економічного розвитку ЄС
  (2019-01-21) Таран, А.Ю.
  Дисертація присвячена поглибленню теоретико-методичних основ дослідження ключових засад, детермінант та інституціональних засобів формування й забезпечення технологічного лідерства Німеччини в європейській економічній системі, а також розробці практичних рекомендацій щодо використання німецького досвіду для України в умовах асоціації з ЄС.
 • Документ
  Диверсифікація ринку природного газу ЄС в контексті забезпечення енергетичної безпеки (дисертація)
  (Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2018) Музиченко, М.В.
  Науковий керівник: Сідоров Вадим Ігоревич, кандидат економічних наук, професор.
 • Документ
  Закономірності циклічного розвитку глобальної економічної системи (дисертація)
  (Харків, 2018) Ревякін, Г.В.
  Дисертація присвячена поглибленню теоретико-методичних засад дослідження особливостей циклічного розвитку глобальної економічної системи та стабілізації економічного розвитку України. Досліджено наукове підґрунтя та охарактеризовано закономірності існування економічних циклів. Удосконалено поняття економічного циклу, який запропоновано розуміти як особливий тип періодичних коливань економічної активності навколо довгострокового тренду, що були викликані особливостями функціонування власне економічної системи та низкою зовнішніх чинників, які виявляються у волатильній природі більшості макроекономічних показників. Розроблено й обґрунтовано товарно-орієнтований підхід до природи економічних циклів, що базується на життєвому циклі товарів, які обертаються на ринку. У межах цього підходу стадії життєвого циклу товару ототожнюються з фазами економічного циклу. Таким чином, нині відомі економічні цикли з різним періодом відповідають життєвому циклу товарів з аналогічним періодом їх обертання на ринку. Розроблено модель динаміки економічної системи, що складається з моделі економічного зростання Р. Солоу та циклічної складової, яка об’єднує економічні цикли різної періодичності. На базі моделі запропоновано алгоритм прогнозування економічної динаміки з урахуванням економічних циклів, методологічною основою якого є метод «сірого ящика», згідно з яким економічний тренд виступає як визначена (невідома) складова, а економічні цикли є предметом вивчення моделі. Практичне застосування алгоритму прогнозування побудовано на використанні фільтра Ходріка-Прескотта як методу детрендизації й швидкого перетворення Фур’є як методу спектрального аналізу циклічної складової. За допомогою запропонованої моделі циклічної динаміки економічних систем проаналізовано динаміку світового ВВП у період 1960-2016 рр., а також складено прогноз до 2021 р. Доведено, що динаміка розвитку світової економіки протягом періоду дослідження мала циклічний характер із явно вираженим 16річним циклом. Циклічність економічної активності простежується в таких макроекономічних показниках, як темпи зростання ВВП, темпи інфляції, рівень безробіття, а також рівень іноземних прямих інвестицій. Завдяки запропонованій моделі циклічної динаміки економічних систем виявлено 8-річні цикли в динаміці прямих іноземних інвестицій та динаміці угод зі злиття й поглинання, які активізуються в точках екстремуму економічного циклу. За результатами дослідження виявлено закономірності протікання економічних циклів у межах глобальної економічної системи: економічні цикли в розвинених країнах мають випереджальний характер стосовно країн, що розвиваються; амплітуда економічних коливань навколо довгострокового тренду в країнах, що розвиваються, в 1,9 раз більша, ніж у розвинених країнах; високі темпи економічного зростання відповідають більшому ступеню волатильності темпів економічного розвитку; міжнародна торгівля відіграє головну роль у синхронізації економічних процесів у масштабі глобальної економічної системи; динаміка чистого експорту й поточного рахунка платіжного балансу в розвинених країнах і країнах, що розвиваються, має зворотно пропорційний характер; динаміка прямих іноземних інвестицій тісно корелює з фазами економічних циклів. Визначено головну мету економічної політики держави, якою слід вважати забезпечення динамічної стійкості, що передбачає підтримання стабільних показників економічного зростання в заданих межах. Для досягнення стабільності економічного розвитку державне регулювання економіки має базуватися на основі дії вбудованих стабілізаторів, до яких ми відносимо автоматичну зміну податкових надходжень і платежів залежно від фази економічного циклу. Розроблено економетричну модель динаміки економічного зростання України на базі моделей класу ARIMA, що розкриває сутність особливостей протікання економічних циклів у національній економіці України на сучасному етапі, а також чинники, що визначають параметри економічних циклів у національному масштабі. Визначено організаційно-економічні засади підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності України в контексті її адаптації до нестабільного глобального економічного простору з метою мінімізації негативних чинників циклічності розвитку глобальної економічної системи та прискорення динаміки економічного зростання. The dissertation for a Candidate Degree in Economics. Speciality 08.00.02 – World Economy and International Economic Relations. – V.N. Karazin Kharkiv National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2018. The dissertation provides a deeper theoretical and methodological grounding for the studies of global economic system cyclical development and stability of Ukrainian economic development. The study examined scientific arguments and characterized the patterns of existing economic cycles. As a result of combination of the groups of theories, the definition of economic cycle was refined and put forward as a special type of periodic fluctuations in economic activity around the long-term trend, caused by internal features of the economic system and by a set of external factors that manifest themselves through volatility of most macroeconomic indicators. The dissertation proposes a new product based approach to the study of economic cycles, which considers life-cycle of goods circulating in the market. Within this approach, the product life-cycle stages are identified with the phases of economic cycle. On this ground, the well-known economic cycles of different periods correspond to the life-cycle of goods with a similar period of circulation in the market. The results of this study construct a model of economic system dynamics, which consists from R. Solow economic growth model and cyclical component that includes economic cycles with different periodicity. Based on this model, an algorithm for predicting economic performance that takes into account economic cycles was developed. This algorithm is based on the grey box method, according to which the economic trend is a predefined component, and economic cycles become the subject of the model study. Practical application of the prediction algorithm is based on the Hodrick-Prescott filter as a method of detrending and Fast Fourier Transform as a method of spectral analysis of the cyclic component. With the help of the proposed model of economic system cyclical performance, the dynamics of world GDP in the period between 1960-2016 was analysed, and a forecast was made up to 2021. It is argued then that the world economy development performance during the period viewed contains a prominent 16-year long cycle. The cyclic features of economic activity were traced in such macroeconomic indicators as GDP growth rate, inflation rate, unemployment rate, as well as the amount of foreign direct investment. On the basis of the proposed model of cyclical economic system dynamics, we can define 8-year long cycles in foreign direct investment dynamics and in mergers and acquisitions agreements, triggered at the extremes of the economic cycle. The results of the study revealed certain patterns of economic cycles that take place within the global economic system: economic cycles in developed countries are fast-paced compared to developing countries; the amplitude of economic fluctuations around the long-term trend in developing countries is 1.9 times more than in developed countries; high economic growth rates correspond to high volatility in economic development rates; international trade plays a major role in synchronization of economic processes in the global economic system; net exports and current account balance performance in developed and developing countries are indirectly proportional; foreign direct investment performance is closely related to economic cycle phases. The study also defines the main goal of government economic policy, which needs to ensure dynamic consistency that presupposes stable economic growth within the given frames. To achieve stable economic development, government regulation of the economy should be based on the built-in stabilizers, to which we include automatic change in tax revenues and payments, depending on the business cycle phase. The thesis develops an econometric model of Ukrainian economic growth dynamics based on ARIMA models, revealing the essence of economic cycles in Ukrainian national economy at its present stage, as well as the factors determining parameters of economic cycles on a national scale. Organizational and economic foundations for increasing Ukraine’s international competitiveness with the purpose of adapting to the volatile global economic space, were determined in order to reduce the negative effect of global economic system cyclical development and accelerate the economic growth.
 • Документ
  Закономірності циклічного розвитку глобальної економічної системи (автореферат)
  (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018) Ревякін, Г.В.
  Дисертація присвячена поглибленню теоретико-методичних засад дослідження особливостей циклічного розвитку глобальної економічної системи та стабілізації економічного розвитку України. Досліджено наукове підґрунтя та охарактеризовано закономірності існування економічних циклів. Удосконалено поняття економічного циклу, який запропоновано розуміти як особливий тип періодичних коливань економічної активності навколо довгострокового тренду, що були викликані особливостями функціонування власне економічної системи та низкою зовнішніх чинників, які виявляються у волатильній природі більшості макроекономічних показників. Розроблено й обґрунтовано товарно-орієнтований підхід до природи економічних циклів, що базується на життєвому циклі товарів, які обертаються на ринку. У межах цього підходу стадії життєвого циклу товару ототожнюються з фазами економічного циклу. Таким чином, нині відомі економічні цикли з різним періодом відповідають життєвому циклу товарів з аналогічним періодом їх обертання на ринку. Розроблено модель динаміки економічної системи, що складається з моделі економічного зростання Р. Солоу та циклічної складової, яка об’єднує економічні цикли різної періодичності. На базі моделі запропоновано алгоритм прогнозування економічної динаміки з урахуванням економічних циклів, методологічною основою якого є метод «сірого ящика», згідно з яким економічний тренд виступає як визначена (невідома) складова, а економічні цикли є предметом вивчення моделі. Практичне застосування алгоритму прогнозування побудовано на використанні фільтра Ходріка-Прескотта як методу детрендизації й швидкого перетворення Фур’є як методу спектрального аналізу циклічної складової. За допомогою запропонованої моделі циклічної динаміки економічних систем проаналізовано динаміку світового ВВП у період 1960-2016 рр., а також складено прогноз до 2021 р. Доведено, що динаміка розвитку світової економіки протягом періоду дослідження мала циклічний характер із явно вираженим 16річним циклом. Циклічність економічної активності простежується в таких макроекономічних показниках, як темпи зростання ВВП, темпи інфляції, рівень безробіття, а також рівень іноземних прямих інвестицій. Завдяки запропонованій моделі циклічної динаміки економічних систем виявлено 8-річні цикли в динаміці прямих іноземних інвестицій та динаміці угод зі злиття й поглинання, які активізуються в точках екстремуму економічного циклу. За результатами дослідження виявлено закономірності протікання економічних циклів у межах глобальної економічної системи: економічні цикли в розвинених країнах мають випереджальний характер стосовно країн, що розвиваються; амплітуда економічних коливань навколо довгострокового тренду в країнах, що розвиваються, в 1,9 раз більша, ніж у розвинених країнах; високі темпи економічного зростання відповідають більшому ступеню волатильності темпів економічного розвитку; міжнародна торгівля відіграє головну роль у синхронізації економічних процесів у масштабі глобальної економічної системи; динаміка чистого експорту й поточного рахунка платіжного балансу в розвинених країнах і країнах, що розвиваються, має зворотно пропорційний характер; динаміка прямих іноземних інвестицій тісно корелює з фазами економічних циклів. Визначено головну мету економічної політики держави, якою слід вважати забезпечення динамічної стійкості, що передбачає підтримання стабільних показників економічного зростання в заданих межах. Для досягнення стабільності економічного розвитку державне регулювання економіки має базуватися на основі дії вбудованих стабілізаторів, до яких ми відносимо автоматичну зміну податкових надходжень і платежів залежно від фази економічного циклу. Розроблено економетричну модель динаміки економічного зростання України на базі моделей класу ARIMA, що розкриває сутність особливостей протікання економічних циклів у національній економіці України на сучасному етапі, а також чинники, що визначають параметри економічних циклів у національному масштабі. Визначено організаційно-економічні засади підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності України в контексті її адаптації до нестабільного глобального економічного простору з метою мінімізації негативних чинників циклічності розвитку глобальної економічної системи та прискорення динаміки економічного зростання. Ключові слова: глобальна економічна система, світова економіка, економічний цикл, цикл ділової активності, циклічність економічного розвитку, економічна криза, канали синхронізації економічних процесів, модель динаміки економічної системи, антициклічна економічна політика. The dissertation for a Candidate Degree in Economics. Speciality 08.00.02 – World Economy and International Economic Relations. – V.N. Karazin Kharkiv National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2018. The dissertation provides a deeper theoretical and methodological grounding for the studies of global economic system cyclical development and stability of Ukrainian economic development. The study examined scientific arguments and characterized the patterns of existing economic cycles. As a result of combination of the groups of theories, the definition of economic cycle was refined and put forward as a special type of periodic fluctuations in economic activity around the long-term trend, caused by internal features of the economic system and by a set of external factors that manifest themselves through volatility of most macroeconomic indicators. The dissertation proposes a new product based approach to the study of economic cycles, which considers life-cycle of goods circulating in the market. Within this approach, the product life-cycle stages are identified with the phases of economic cycle. On this ground, the well-known economic cycles of different periods correspond to the life-cycle of goods with a similar period of circulation in the market. The results of this study construct a model of economic system dynamics, which consists from R. Solow economic growth model and cyclical component that includes economic cycles with different periodicity. Based on this model, an algorithm for predicting economic performance that takes into account economic cycles was developed. This algorithm is based on the grey box method, according to which the economic trend is a predefined component, and economic cycles become the subject of the model study. Practical application of the prediction algorithm is based on the Hodrick-Prescott filter as a method of detrending and Fast Fourier Transform as a method of spectral analysis of the cyclic component. With the help of the proposed model of economic system cyclical performance, the dynamics of world GDP in the period between 1960-2016 was analysed, and a forecast was made up to 2021. It is argued then that the world economy development performance during the period viewed contains a prominent 16-year long cycle. The cyclic features of economic activity were traced in such macroeconomic indicators as GDP growth rate, inflation rate, unemployment rate, as well as the amount of foreign direct investment. On the basis of the proposed model of cyclical economic system dynamics, we can define 8-year long cycles in foreign direct investment dynamics and in mergers and acquisitions agreements, triggered at the extremes of the economic cycle. The results of the study revealed certain patterns of economic cycles that take place within the global economic system: economic cycles in developed countries are fast-paced compared to developing countries; the amplitude of economic fluctuations around the long-term trend in developing countries is 1.9 times more than in developed countries; high economic growth rates correspond to high volatility in economic development rates; international trade plays a major role in synchronization of economic processes in the global economic system; net exports and current account balance performance in developed and developing countries are indirectly proportional; foreign direct investment performance is closely related to economic cycle phases. The study also defines the main goal of government economic policy, which needs to ensure dynamic consistency that presupposes stable economic growth within the given frames. To achieve stable economic development, government regulation of the economy should be based on the built-in stabilizers, to which we include automatic change in tax revenues and payments, depending on the business cycle phase. The thesis develops an econometric model of Ukrainian economic growth dynamics based on ARIMA models, revealing the essence of economic cycles in Ukrainian national economy at its present stage, as well as the factors determining parameters of economic cycles on a national scale. Organizational and economic foundations for increasing Ukraine’s international competitiveness with the purpose of adapting to the volatile global economic space, were determined in order to reduce the negative effect of global economic system cyclical development and accelerate the economic growth. Keywords: global economic system, world economy, economic cycle, business cycle, cyclical economic development, economic crisis, economic processes synchronization channels, model of dynamics of the economic system, anti-cyclical economic policy.
 • Документ
  Диферсифікація ринку природного газу ЄС в контексті забезпечення енергетичної безпеки (автореферат)
  (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018) Музиченко, М.В.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, Харків, 2018. Дисертація присвячена поглибленню теоретико-методичних засад дослідження диверсифікації ринку природного газу ЄС та обґрунтуванню перспективних напрямів підвищення енергетичної безпеки ЄС за рахунок диверсифікації ринку газу. У роботі запропоновано енергетичну безпеку трактувати як інтегральну категорію, яка охоплює соціальні, економічні, політичні, технологічні і екологічні фактори і характеризує стан забезпечення економіки енергоресурсами, за якого потреби у енергії задовольняються за стабільними та доступними цінами шляхом використання енергоресурсів з внутрішніх та зовнішніх джерел і стратегічних резервів через надійну та захищену внутрішню енергетичну інфраструктуру і диверсифіковані та стабільно доступні зовнішні джерела, не створюються загрози сталому розвитку та екологічній безпеці і впроваджені механізми мінімізації наявних і потенційних ризиків для енергетичної сфери. У ході дослідження з’ясовано, що в ЄС безпека постачання енергоресурсів визначається як стан забезпечення енергоресурсами, за якого основні енергетичні потреби мають бути задоволені завдяки спільному використанню внутрішніх енергетичних ресурсів та стратегічних резервів у прийнятних економічних умовах та з використанням диверсифікованих та доступних зовнішніх джерел. Проведено аналіз структури та особливостей сучасного ринку газу ЄС і встановлено, що цей ринок займає одне з ключових місць в загальній структурі виробництва первинної енергії в ЄС, а загальним вектором його розвитку є формування єдиного конкурентоспроможного ринку, ключовими елементами якого є вільна конкуренція та біржове ціноутворення на високоліквідних газових хабах. Виявлено, що концепція диверсифікації на основі довгострокових контрактів, яка останнім часом була традиційною в ЄС, на даний час не може повною мірою забезпечити отримання додаткових обсягів імпорту газу. Найбільш привабливою альтернативою є концепція диверсифікації на основі розвитку конкуренції. Запропоновано концептуально-методичний підхід до оцінки рівня диверсифікації ринку газу ЄС на основі індексу диверсифікації ринку, який дозволяє оцінити рівень диверсифікації ринку за основними його аспектами. Удосконалено інструментарій кількісної оцінки рівня диверсифікації зовнішніх джерел постачання, який дозволяє оцінити рівень їх диверсифікації з урахуванням політичної стабільності та економічної доцільності щодо держав-постачальників. Розроблено модель диверсифікації ринку газу, яка дозволяє оцінити як рівень диверсифікації ринку за основними аспектами, так і загальний рівень диверсифікації ринку газу в цілому. Здійснено оцінку рівня диверсифікації ринку газу ЄС і встановлено, що поточний рівень диверсифікації відповідає нормальному рівню диверсифікації. Обґрунтовано перспективні напрями підвищення енергетичної безпеки ЄС за рахунок диверсифікації ринку газу. Визначено пріоритетні шляхи підвищення рівня диверсифікації ринку природного газу України, реалізація комплексу завдань за якими забезпечить задовільний загальний рівень диверсифікації вітчизняного ринку природного газу та є передумовою успішної інтеграції до ринку природного газу ЄС. The thesis for the degree of Candidate of Economic Sciences, speciality 08.00.02 – World Economy and International Economic Relations. – V.N. Karazin Kharkiv National University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2018. The thesis is devoted to the in-depth study of the theoretical and methodological research principles of the EU natural gas market diversification as well as to the substantiation of perspectives for the EU energy security increase due to the diversification of gas market. Various approaches to the interpretation of energy security by international organizations, individual countries and academic researchers have been explored in the thesis. It has been established that energy security can be explored either under a one-sided approach based on the security of energy supply or under a multi-faceted approach that takes into account a number of other important aspects of energy security, such as energy availability, energy efficiency and environmental safety. By generalizing the existing approaches to the definition of energy security it has been established that energy security in its broad sense is defined as the state of the Economy energy resources supply, with no threats to sustainable development, and where the mechanisms for compensating existing and potential risks, that may arise as a result of the negative influence of internal or external factors, are implemented. The paper proposes to treat energy security as an integral category that covers social, economic, political, technological and environmental factors and characterizes the state of the economy's energy supply, in which energy needs (in various forms and in sufficient quantities) are met at stable and affordable prices through the use of energy resources from internal and external sources and strategic reserves through a reliable and secure internal energy infrastructure and diversified and stable external energy supply sources, no threat to sustainable development and environmental safety, and mechanisms for minimizing existing and potential risks for the energy sector are introduced. It has been established that central component of the EU energy security is the energy supply security, which means the availability of continuous access to energy resources at affordable prices. The availability of energy resources is a multidimensional concept, the components of which are diversification of energy resources suppliers, spatial diversification of energy resources distribution, diversification of type energy resources and diversification of supply routes (pipelines). The study found that in the EU energy security supply is defined as a state of energy supply, in which the basic energy requirements should be covered through the joint use of internal energy resources and strategic reserves under acceptable economic conditions involving diversified and accessible external sources. Diversification encompasses three aspects: the diversification of supply sources, suppliers, and location of energy objects by spatial criterion. It has been discovered that in order to maintain the appropriate energy security level the energy sector should be characterized by the diversification of the complex of primary energy sources; diversification of electricity production at the expense of gas; diversification of the portfolio of energy resources suppliers; diversification of supply routes for imports; a tendency to reduce the energy intensity of GDP; reliable energy infrastructure; affordable prices. Evaluating the place and role of the diversification in the system of factors of ensuring the EU energy security as one of the largest importers of energy resources in the world, it was established that under the assurance of EU energy security is understood the process of reducing dependence on external energy suppliers through the development of own energy production, diversification of the internal energy portfolio and diversification of the energy resources supply from external sources, the formation of sufficient strategic energy resources reserves, energy efficiency, decarbonisation as a means to combat climate change and minimize pollution. The analysis of the structure and features of the modern EU gas market has proved that this market takes one of the key places in the overall structure of primary energy production in the EU, and its general development trend is the formation of a single competitive market by means of free competition and stock pricing in the most liquid gas hubs. It has been discovered that the concept of diversification on the basis of various longterm contracts can not at this time fully ensure the receipt of additional volumes of gas imports. The most attractive alternative for the coming years is the concept of supply diversification based on the development of competition. The conceptual-methodical approach to assessing the level of diversification of the EU gas market based on the market diversification index is proposed, which allows us to assess the level of market diversification in its main aspects. It is noted that the gas market diversification index is a quantitative measure of how much energy security is ensured in the aspect of diversifying gas supply. The tools for quantifying the level of diversification of external sources of supply have been improved, which allows us to assess the level of their diversification, taking into account political stability and economic expediency. The gas market diversification model is developed, which allows quantitatively and qualitatively to assess both the level of the gas market diversification in its main aspects and the overall level of the gas market diversification as a whole. The assessment of external and internal aspects of the EU gas market diversification has proved that the current level of diversification corresponds to the correct level of diversification according to the proposed scale of assessment. The analysis of the obtained assessments of the EU gas market diversification level has been carried out and promising directions of increasing EU energy security due to natural gas market diversification are provided. The program of diversification of the gas market of Ukraine is proposed on the basis of the analogue of the existing N-1 gas infrastructure standard in the EU. The priority directions of increasing the Ukraine natural gas market diversification level are identified, realization of the tasks complex on which proposed target indicators of Ukraine natural gas market diversification level on the main internal and external aspects inherent in the EU natural gas market, will provide a satisfactory overall level of the domestic natural gas market diversification and is a prerequisite for successful integration with the EU natural gas market. Obtained variants of target values of diversification as target parameters can then be based on the diversification programs and determine the main promising directions of Ukraine natural gas market development in terms of increasing energy efficiency, changing the structure of the energy mix, reduction of natural gas consumption, decreasing the dependence on imports, increasing the diversification level of the external supply sources and suppliers.