Навчальні видання. Історичний факультет

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 35
 • Документ
  Історія середньовічного Сходу : методичні рекомендації, довідкові матеріали для студентів третього курсу історичного факультету до навчальної дисципліни «Історія країн Азії та Африки в Середні віки
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Дʼячков, Сергій Володимирович
  Матеріали методичного посібника містять виклад основних проблем курсу лекцій, рекомендації, списки літератури, екзаменаційні питання, теми рефератів, зразки тестових завдань. Широка бібліографія та різноманітні довідкові матеріали сприяють організації ефективної самостійної роботи студентів з вивчення історії країн Сходу в Середні віки. Методичні рекомендації можуть використовуватися студентами історичних факультетів класичних університетів, а також вчителями середніх шкіл та всіма, хто цікавиться історією.
 • Документ
  Історія середньовічного Сходу : підручник для студентів класичних університетів
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Д’ячков, Сергій Володимирович
  Підручник призначений для використання під час вивчення програмного курсу вищої школи «Історія країн Азії та Африки» та інших сходознавчих дисциплін. У книжці висвітлено основні проблеми розвитку середньовічних цивілізацій держав Сходу. Навчальний матеріал доповнюється витягами з різноманітних письмових джерел, розповідями очевидців, даними археологічних розкопок, а також праць визнаних фахівців. Підручник містить необхідні картографічні й довідково-бібліографічні складові, що дозволяє використовувати видання на різних стадіях навчального процесу. Ця книжка, адресована студентам гуманітарних факультетів класичних та педагогічних університетів, зацікавить також викладачів середньої та вищої школи, старшокласників та всіх, хто захоплюється історією країн Сходу.
 • Документ
  Методичні вказівки до практичних занять з історії стародавньої Греції [Електронне видання]
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023) Токарев, Андрій Миколайович
  Посібник містить методичні рекомендації до практичних занять з історії стародавньої Греції за темами «Виникнення Афінського полісу» та «Розквіт Афінської демократії», в яких розкривається напрям та зміст роботи студентів під час підготовки до занять, також представлені посилання на найважливіші джерела. Методичні вказівки призначені для студентів І курсу історичного факультету.
 • Документ
  Історія Східної Європи модерної доби та новітнього часу : методичні рекомендації до практичних занять студентів другого курсу історичного факультету [Електронне видання]
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023) Єремєєв, Павло Вікторович
  Методичні рекомендації призначені для використання під час практичних занять студентам другого курсу історичного факультету в рамках навчальної дисципліни «Історія Східної Європи модерної доби та новітнього часу» (спеціальність 032 «Історія та археологія»). Вони дають змогу під час практичних занять зі студентами-істориками ознайомити їх з сучасними концепціями історії Східної Європи ХІХ століття, розвинути їхні навички роботи з науковою літературою та джерелами, вміння вести наукову дискусію.
 • Документ
  Український політичний рух на Лівобережжі (90-і рр. XIX ст. - лютий 1917 р.)
  (2006) Наумов, С.О.
  У монографії на матеріалах Лівобережної України досліджується процес становлення і розвитку регіональних структур українського політичного руху в Російській імперії. До наукового обігу вводяться нові дані про стан і динаміку місцевих осередків українських політичних партій та організацій, їх склад, структуру, практичну діяльність, роль у суспільному житті. На цій основі уточнені кількісні і якісні характеристики національно-визвольного руху наприкінці XIX — на початку XX ст. Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією України.
 • Документ
  Єпархіальні жіночі училища в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
  (2018) Нижнікова, С.В.
  Книгу присвячено вивченню історії єпархіальних жіночих училищ в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. У монографіїна широкій документальній базі висвітлено специфіку єпархіальних жіночих училищ України як окремого виду духовного навчального закладу ХІХ століття. У результаті дослідження виділені характерні риси навчально-виховного процесу, викладацької та учнівської спільнот, охаактеризована сутність еволюції єпархіальних училищ на тлі політичних та соціально-культурних процесів у Російській імперії.
 • Документ
  Введение в агиографию
  (2018) Швец, Владимир, архимандрит; Сорочан, С.Б.
  Учебное пособие по агиографии написано как с позиций исторической критики источников, так и с учетом богословских требований. Оно знакомит с основами ее теории и главными вехами исторического развития, причем основное внимание уделено византийской и российской агиографии и агиологии. Хорошим подспорьем для начинающего исследователя могут стать предлагаемый обширный список отечественных изданий агиографических источников, специальной литературы по предмету, справочных изданий, интернет-ресурсов, а также приложения. Пособие предназначено для студентов гуманитарных факультетов вузов, учащихся Духовных семинарий и академий, а также всем, кто интересуется церковной литературой.
 • Документ
  Ромейское царство. Книга для чтения по истории Византии. Часть 1.
  (2018) Сорочан, С.Б.
  Книга для чтения стройно, в меру детально, увлекательно освещает историю возникновения, развития, расцвета и падения Ромейского царства – Византийской империи, историю византийской Церкви, культуры и искусства, экономику, повседневную жизнь и менталитет византийцев. Разделы первых двух частей книги сопровождаются заданиями для самостоятельной работы, самообучения и подборкой письменных источников, позволяющих читателям изучать факты и развивать навыки самостоятельного критического осмысления прочитанного. Третья часть издания содержит справочные приложения, необходимые для начинающего византиниста, в частности, максимально полный список изданий тех византийских источников, которые выходили в переводе на русский или украинский языки, а также пространный толковый словарь и библиографию учебной и специальной литературы. Для преподавателей и студентов высших учебных заведений гуманитарных направлений, учителей социально-гуманитарных дисциплин, учащихся Духовных академий и семинарий, а также всех, кто интересуется историей Византии и готов продолжать этим самостоятельно заниматься с помощью рекомендуемых в книге литературы и интернет-ресурсов.
 • Документ
  Історія Стародавньої Греції та Стародавнього Риму: навчально-методичний посібник з підготовки студентів до поточного контролю знань
  (2017) Мартем’янов, О.П.; Токарев, А.М.
  Посібник містить практичні поради з підготовки до контрольних робіт з історії Стародавньої Греції та Стародавнього Риму, які, відповідно до навчальної програми з цієї дисципліни, студентам належить написати протягом семестру. У виданні наведено повний перелік питань, за якими проводиться поточний контроль знань, і методичні рекомендації щодо того, яким чином кожне з них доцільно висвітлювати. Разом з цим, у посібнику читач знайде бібліографію творів античних авторів, якісних навчальних видань і досліджень сучасних фахівців, які містять інформацію про той чи інший період античної історії, а також відомості про основні інформаційні ресурси з історії Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. Для викладачів і студентів І курсу історичного факультету.
 • Документ
  Византийская мозаика»: Сборник публичных лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме. Выпуск 4
  (2016) б/а
  Сборник «Византийская мозаика» включает тексты Публичных лекций, прочитанных в 2015–2016 учебном году на собраниях Эллино-византийского лектория «Византийская мозаика», прошедших на базе кафедры истории древнего мира и средних веков Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина и Свято-Пантелеимоновского храма г. Харькова (Харьковская епархия Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата)). Сборник будет интересен и полезен историкам, археологам, религиоведам, философам, искусствоведам, а также всем, кто интересуется историей Византии и христианства.
 • Документ
  История культуры Европы. Средние века
  (2017) Сорочан, С.Б.
  «Лекции представляют материалы к специальному курсу по истории западноевропейской культуры и охватывает главным образом период V–XV вв., когда сформировались основные ценности и идеалы европейской цивилизации. Они знакомят с концепциями средневековой культуры, ее особенностями в эпоху Раннего Средневековья, состоянием образования, науки и литературы на Западе, формами зрелищ, архитектурными стилями, искусством и основными чертами Ренессанса, сформировавшегося в XIII–XVI вв. Материалы снабжены списками основной и дополнительной, вспомогательной специальной литературы, указанием на интернет-ресурсы и образцами тестовых заданий к некоторым темам. Для преподавателей, учителей, студентов высших учебных заведений гуманитарных направлений и широкого круга читателей».
 • Документ
  Оксфордское руководство по византинистике. - Вып. 2.
  (2015) б/а
  Оксфордское руководство по византинистике, подготовленное плеядой лучших специалистов мирового уровня во главе с ответственными редакторами Э. Джеффрис, Дж. Хэлдоном и Р. Кормаком, отличается уникальной структурой, позволяющей познакомить читателя со всеми сторонами ромейской цивилизации и историей ее изучения. Каждая из глав пособия в предельно краткой форме и вместе с тем глубоко знакомит с основными проблемами византинистики, отражая ее современные достижения. Вып. 2 включает две последние части книги (первые две см.: Нартекс. Byzantina Ukrainensia. Том 3). С целью удобства пользования Предметным указателем предложено продолжение нумерации страниц предыдущего тома. Издание может быть одинаково полезным как профессиональному исследователю, так и начинающему византинисту, а также всем, кто интересуется историей Византии.
 • Документ
  Оксфордское руководство по византинистике. - Вып. 1.
  (2014) б/а
  Оксфордское руководство по византинистике, подготовленное плеядой лучших специалистов мирового уровня во главе с ответственными редакторами Э. Джеффрис, Дж. Хэлдоном и Р. Кормаком, отличается уникальной структурой, позволяющей познакомить читателя со всеми сторонами ромейской цивилизации и историей ее изучения. Каждая из глав пособия в предельно краткой форме и вместе с тем глубоко знакомит с основными проблемами византинистики, отражая ее современные достижения. Вып. 1 включает первые две части книги. Издание может быть одинаково полезным как профессиональному исследователю, так и начинающему византинисту, а также всем, кто интересуется историей Византии.
 • Документ
  Византия. Парадигмы быта, сознания и культуры
  (2011) Сорочан, С.Б.
  Учебное пособие содержит материал спецкурса, сопровождаемый заданиями для самостоятельной работы и подборкой письменных источников, позволяющих развивать у учащихся навыки самостоятельного критического исследования. Оно дополнено необходимыми справочными приложениями, максимально полным списком изданий тех византийских источников, которые выходили в переводе на русский или украинский языки, а также пространным толковым словарем, наиболее полным из издававшихся по данной тематике в отечественной историографии. Настоящее издание предназначено для студентов исторических и культурологических специальностей ВУЗов, учителей социально-гуманитарных дисциплин, учащихся Духовных академий и семинарий, всех, кто интересуется историей Византии и готов продолжать этим самостоятельно заниматься с помощью рекомендуемых в пособии печатной литературы и интернет-ресурсов.
 • Документ
  «Византийская мозаика»: Сборник публичных лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме
  (Харьков: Майдан, 2015) б/а
  Сборник «Византийская мозаика» включает тексты Публичных лекций прочитанных в 2014–2015 учебном году на собраниях Эллино-византийского лектория «Византийская мозаика», прошедших на базе кафедры истории древнего мира и средних веков Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина и Свято-Пантелеимоновского храма г. Харькова (Харьковская епархия Украинской Православной Церкви Московского Патриархата). Cборник будет интересен и полезен историкам, археологам, религиоведам, философам, искусствоведам, а также всем, кто интересуется историей Византии и христианства.
 • Документ
  Методические указания к практическим занятиям по истории древней Греции
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2015) Токарев, А.Н.
  В пособии даны методические рекомендации к практическим занятиям по истории древней Греции по темам «Образование Афинского полиса» и «Расцвет Афинской демократии», в которых раскрывается направление и содержание работы студентов во время подготовки к занятиям, также представлены выдержки из важнейших источников и список рекомендованной литературы по каждому вопросу. Методические указания предназначены для студентов I курса исторического факультета.
 • Документ
  Історія Візантії. Вступ до візантиністики
  (2011) Войтович, Л.В.; Домановський, А.М.; Козак, Н.Б.; Лильо, І.М.; Мельник, М.М.; Сорочан, С.Б.; Файда, О.В.
  Підручник висвітлює історію виникнення, розвитку, розквіту і падіння Візантійської імперії, формування візантійської співдружності націй, історію візантійської церкви, культури та мистецтва, економіку, щоденне життя і менталітет візантійців. Окрему увагу приділено зв’язкам Русі та Візантії. Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів гуманітарних напрямів та широкого кола читачів.
 • Документ
  Введение в агиографию: Учебное пособие
  (2015) Швец, В.В.; Сорочан, С.Б.
  Учебное пособие по агиографии написано как с позиций исторической критики источников, так и с учетом богословских требований. Оно знакомит с основами ее теории и главными вехами исторического развития, причем основное внимание уделено византийской и российской агиографии и агиологии. Хорошим подспорьем для начинающего исследователя могут стать предлагаемый обширный список отечественных изданий агиографических источников, специальной литературы по предмету, справочных изданий, интернет-ресурсов, а также приложения. Пособие предназначено для студентов гуманитарных факультетов вузов, учащихся Духовных семинарий и академий, а также для всех, кто интересуется церковной литературой.
 • Документ
  Історія Стародавнього Сходу
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2008) Ручинська, О.А.; Сергєєв, І.П.
  Посібник містить програму лекційного курсу з історії Стародавнього Сходу та програму практичних занять. До першої частини посібника включено зміст програми курсу, екзаменаційні питання, критерії оцінювання. Численна бібліографія, розподілена за окремими розділами історії Стародавнього Сходу, сприяє організації самостійної роботи студентів, успішній підготовці до модулів та екзаменів. У другій частині посібника подані докладні методичні рекомендації за темами приктичних занять. Автори посібника визначають напрями і зміст роботи студентів під час підготовки до занять, окреслюють коло письмових джерел. Матеріали посібника містять список спеціальної літератури до приктичних занять, теми рефератів. Додаток до програми приктичних занять складається з найбільш важливих письмових джерел та коментарів до цих текстів. Даний посібник призначено для студентів першого курсу класичних, педагогічний та гуманітарних університетів, а також усіх, хто цікавиться історією країн Стародавнього Сходу.
 • Документ
  Ремесло медиевиста. Основы научно-исследовательской работы: учебное пособие
  (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2013) Сорочан, С.Б.
  Учебное пособие является первым после 1920 г. отечественным изданием специального курса, предназначенного для начинающих медиевистов – историков, источниковедов Средних веков, а также может быть полезным для всех гуманитариев, занятых научным творчеством. Оно в сжатом виде знакомит с психологическими особенностями научно-исследовательской работы и помогает разобраться в ее видах, способах, методике и организационных вопросах. Для студентов, соискателей ученых степеней, преподавателей. Пособие может быть использовано в системе подготовки и повышения квалификации научных и научно-педагогических кадров.