<B>Д 64.051.01 (Економічні науки) </B>

Постійне посилання зібрання

08.00.01 — економічна теорія та історія економічної думки

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Динаміка та чинники молодіжного безробіття в умовах цифрової економіки
  (Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2021) Романіка, Тетяна Костянтинівна; Romanika, Tetyana K.
  Romanika T.K. Dynamics and Factors of Youth Unemployment in the Digital Economy. Manuscript. The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of economic sciences on a specialty 08.00.01 "Economic theory and history of economic thought". V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, 2021. The dissertation presents the methodological principles of the study of youth unemployment, namely; the socio-economic nature of unemployment, its types, forms and consequences are analyzed. The positive and negative consequences of youth unemployment are classified: socio-psychological and economic. The reasons for the imperfection of unemployment are formulated. The use of indicators of the modern labor market is proposed, which leads to the contradictions of youth unemployment. Youth unemployment is classified according to various criteria, special attention is paid to the NEET group, which reflects the presence of social exclusion. The issue of unemployment in economics has been studied throughout the existence of economics. The paper analyzes the evolution of scientists' views on unemployment.
 • Документ
  Підприємництво в структурі Національної інноваційної системи
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2021) Фрідман, Олена Анатоліївна; Fridman, О.А.
  Fridman O. A. Entrepreneurship in the Structure of the National Innovation System. – Qualification scientific work as a manuscript. Thesis for the Candidate of Sciences degree in Economics, specialty 08.00.01 – Economic Theory and History of Economic Thought. – V. N. Karazin Kharkiv National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2021. In this thesis, I prove that innovative development is an urgent need in modern conditions caused by historic, economic, environmental, social and political factors. It is a response to modern challenges, a field to realize human culture and human intellectual potential. Innovative entrepreneurship is the core of the innovation system which can quickly respond to changes and effectively solve complex problems, increase national competitiveness and improve welfare of the population. The processes of improving innovative entrepreneurship are to be considered in their interrelation with forming and functioning of the national system of innovative entrepreneurship. I identify the main characteristics of the national system of innovative entrepreneurship seen as an organizational and economic form of entrepreneurship covering all stages of an integrated innovation process and innovation sphere and ensuring its direction towards achieving the country’s development goals by defining the functions of innovations capitalization based on investment in intellectual products in accordance with their life cycle stages and socialization of innovations and innovative entrepreneurship. In view of this, the study of innovative entrepreneurship and substantiation on this basis of conceptual foundations of improving the state’s economic policy aimed at strengthening the national system of innovative entrepreneurship has an important theoretical and practical value.
 • Документ
  Рейтингування в інституційному механізмі господарських трансформацій
  (Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019) Глушач, Ю.С.; Glushach, Y.S.
  На основі інтеграції еволюційної, функціональної, інституційної, поведінкової парадигм визначено місце та роль рейтингування в механізмі господарських трансформацій; обгрунтовано амбівалентність впливу рейтингу на вибір економічними суб’єктами напрямів господарського розвитку; досліджено еволюцію інституту рейтингування та визначені дескриптори його інституціоналізації; визначені та систематизовані функції рейтингів; досліджено експертно-аналітичну складову методології рейтингового процесу як суб’єктивний чинник маніпулятивного потенціалу рейтингу; доповнено класифікацію рейтингів сучасного господарства з урахуванням методологічних та суб’єктних ознак та узагальнено їх в полісистему з метою аналізу її як результату функціонування глобальної індустрії рейтингування.
 • Документ
  Вплив глобалізації на структуру соціальноекономічних потреб людини
  (Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019) Мурашова, А.О.; Murashova, A.O.
  Запропоновано новий поведінковий аспект методології дослідження, поєднання якого з відтворювальним і соціально-структурним дозволяє більш комплексно охарактеризувати структурні зміни об'єкта дослідження. В роботі характеризована фундаментальна асиметрія в структурі людських потреб, що посилюється в умовах глобалізації, та в умовах безмежного зростання потреб стає джерелом поглиблення екологічних, антропологічних та інших глобальних криз. Виділено основні тенденції впливу глобалізації на зміни структури потреб людини: стандартизація, індивідуалізація, інформатизація, віртуалізація. Показано, що оптимізація структури соціально-економічних потреб здійснюється шляхом їх гуманізації та соціалізації.
 • Документ
  Формування фінансової архітектоніки забезпечення національного добробуту
  (Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018) Глущенко, О.В.; Hlushchenko, O.V.
  У дисертаційній роботі розкрито сутність, закономірності і перспективи формування фінансової архітектоніки національного добробуту, визначено інституційні механізми її функціонування. Доведено наявність зв’язку між еквівалентним і реципрокним видами обміну та довірою. Розширено предметне поле поняття «добробут», шляхом включення рівня забезпеченості задоволення потреб людини, які сприяють її матеріальному, духовному, соціальному й фізичному розвитку та гармонізовані з морально-етичними нормами й потребами в збереженні довкілля, на основі застосування наукового підходу вимірювання людського розвитку «поза межами ВВП». Запропоновано методичний підхід щодо оцінки обсягів фінансових ресурсів добробуту, з'ясовано ступінь і характер участі податкових, видаткових, трансфертних, актуарних, боргових каналів та каналів трансформації державної власності у фінансових потоках фіскального трансмісійного механізму формування ресурсної бази фонду добробуту. Адаптовано акселератор сталого розвитку для використання під час прогнозування національного добробуту.
 • Документ
  Економічна свобода і форми її реалізації у фінансовій сфері
  (ХНУ імені В.Н, Каразіна, 2009-10-30) Глущенко, О.В.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. У дисертаційній роботі досліджено теоретико-методологічні та практично прикладні проблеми розкриття змісту економічної свободи та форм її прояву в фінансовій сфері. Економічна свобода має побудову, що складається з внутрішніх форм, сформованих сукупністю ціннісноусвідомлюючої, цілеутворюючої та поведін-кової функцій. Зовнішні форми економічної свободи визначаються за критерієм ступеня свободи, формами її реалізації та функціональними проявами. Показа-но, що механізм реалізації економічної свободи у зовнішньому просторі визна-чається сукупністю комплексу формальних та неформальних інституціоналізо-ваних взаємодій економічних агентів між собою та суспільством. Поглиблено розуміння тенденцій, закономірностей та форм прояву економічної свободи у фінансовій сфері. Визначено перетворення економічної свободи у фінансову свободу в умовах фінансової економіки. Виявлено фактори, що обмежують відносини економічної свободи, та ар-гументовано необхідність обмеження віртуальної складової фінансової свободи.