<B>К 64.051.04 (Географічні науки)</B>

Постійне посилання зібрання

11.00.11 — конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 11 з 11
 • Документ
  Геоекологічні проблеми ландшафтів національного природного парку «Слобожанський» та шляхи їх вирішення
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2021) Шумілова, Алла Вікторівна; Shumilova, A.V.
  Shumilova A.V. «Geoecological problems of the landscapes of the national natural park «Slobozhansky» and the ways of their solution» - As a manuscript. The thesis of a dissertation for competition of scientific degree of the candidate of geographical sciences on a speciality 11.00.11 - constructive geography and rational use of natural resources. – V. N. Karazin Kharkiv National University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2021. The dissertation analyzes the existing theoretical and methodological approaches and practical achievements in the field of integrated natural research of the NRF territory. The historical aspects of the formation and physical and geographical conditions of the territory of the national natural park «Slobozhansky» are investigated. The main geoecological problems of the park have been determined by means of landscape-ecological planning, the main directions of solving geoecological problems have been substantiated, namely: scientific, organizational, educational and educational.
 • Документ
  Рекреаційний потенціал полонин Українських Карпат
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2021) Зюзін, Святослав Юрійович; Ziuzin, S.Y.
  Ziuzin S. Y. Recreational potential of alpine meadows of Ukrainian Carpathians. – Manuscript. The dissertation for the degree of candidate of Geographical Sciences, specialty 11.00.11 ‒ constructive geography and rational use of natural resources. ‒ V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, 2021 The dissertation is devoted to the assessment of the recreational potential of the Ukrainian Carpathians.
 • Документ
  Оптимізація територіальної структури землекористування м. Харків засобами ландшафтно-екологічного планування
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2021) Клєщ, Анастасія Анатоліївна; Klieshch, A.A.
  Klieshch A. A. Optimization of the territorial structure of land use in Kharkiv using the landscape - ecological planning – As a manuscript. The thesis of a dissertation for competition of scientific degree of the candidate of geographical sciences on a speciality 11.00.11 constructive geography and rational use of natural resources. V. N. Karazin Kharkiv National University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2021. The dissertation research is devoted to the scientific substantiation of directions and measures of optimization of the territorial structure of land use of the city of Kharkiv for maintenance of environmental sustainability and ecological resilience as the goals of sustainable development. The expediency of using landscape-ecological planning as a part of the practice of development of documents of territorial development of the city is substantiated and the adapted algorithm of its carrying out taking into account features of urban landscapes is offered.
 • Документ
  Конструктивно-географічні засади оптимізації соціоекологічного стану малих міст Львівської області (автореферат)
  (2018-02-22) Жук, Ю.І.
  Дисертаційна робота присвячена розробленню теоретико-методологічних і методичних засад конструктивно-географічного дослідження соціально-екологічного стану малих міст Львівської області з метою обґрунтування заходів, які спрямовані на оптимізацію їхнього соціально-екологічного стану. Наведено різні підходи до визначення понять міста та малого міста. Охарактеризовано різні підходи до типологізації малих міст. Запропоновано алгоритм дослідження соціально-екологічного стану функціонування малих міст, проаналізовано показники, що є необхідними для його проведення. Обґрунтовано методику аналізу та оцінки сталого розвитку малих міст. Охарактеризовано вплив фізико-географічних умов території Львівської області на утворення та розвиток малих міст.
 • Документ
  Еколого-географічне обґрунтування оптимізації агроландшафтів у зоні радіоактивного забруднення (автореферат)
  (2018-02-22) Громик, О.М.
  У дисертації з’ясовано екостани ґрунтів і щільності забруднення рослинної продукції радіонуклідами. Виконано еколого-географічний аналіз радіоактивного забруднення (137Сs, 90Sr) водних об’єктів, населених пунктів, ґрунтів і рослинності. Визначено антропогенний вплив та перевищення ГДК і ГДР токсичних речовин у ланках екосистем водних об’єктів, ґрунтів агроландшафтів зони радіоактивного забруднення. Проаналізовано агрохімічні показники ґрунтів Волинської області на прикладі агроландшафтів зони радіоактивного забруднення. Узагальнено інформацію про стани агроландшафтів дослідженої радіоактивно забрудненої території, подано конструктивно-географічне забезпечення раціонального використання, оптимізації, охорони та збереження агроландшафтів забрудненої території дослідженого регіону.
 • Документ
  Природно-ресурсний потенціал території для розміщення вітроагрегатів: топічний рівень
  (2018-02-22) Волковая, О.О.
  У дисертаційній роботі виконано теоретичне обґрунтування та запропоновано спосіб обрання варіанту оптимального врахування комплексу фізико-географічних та екологічних чинників при оцінюванні потенціалу вітроенергетики на топічному рівні, що є необхідним для моделювання розміщення вітроагрегату у певній точці перспективної ділянки. Обґрунтовано вибір та вдосконалення методики моделювання вітропотоку й визначення вітропотенціалу з використанням моделі MS-Micro/3 для ділянок із складною орографією й строкатою ландшафтною структурою, типовою для Лівобережного Лісостепу України.
 • Документ
  Конструктивно-географічні основи розвитку виноградарства у Північно-Східному лісостеповому краї України
  (2018-02-22) Шуліка, Б.О.
  Дисертація присвячена конструктивно-географічному дослідженню основ розвитку виноградарства у Північно-Східному лісостеповому краї України шляхом проведення мікрокліматичних і фенологічних спостережень, розкриття та обґрунтування їх ролі у практичній діяльності. Використано конструктивно-географічний підхід до вирішення проблеми поширення і промислового вирощування винограду в Північно-Східному лісостеповому краї України. Розкрито особливості природних умов регіону. На основі багаторічних метеорологічних і фенологічних спостережень доведено можливість розвитку практичного виноградарства у цих умовах. Уперше показано вплив типів погоди та особливостей мікроклімату погодного комплексу території лісостепового краю на окремі фази розвитку винограду. Застосовано нові підходи до фаз розвитку винограду і розподілу температурних умов по кожній фазі окремо. Вивчено надходження суми активних температур на кожну фазу розвитку культури та регулювання цього тепла за фазами. Запропоновано алгоритм визначення урожайності винограду в Північно-Східному лісостеповому регіоні України. Розроблено прогнозні варіації як рекомендації для успішного розвитку виноградарства. Складено карти регіону з позначенням сприятливих для вирощування винограду місцевостей.
 • Документ
  Екологічне нормування якості поверхневих вод на прикладі басейну річки Сіверський Донець (в межах Харківської області)
  (2018-02-24) Коробкова, Г.В.
  Дисертацію присвячено вдосконаленню методів екологічного нормування якості поверхневих вод України та дослідженням cтану довкілля басейну р. Сіверський Донець в межах Харківської області. Проведено оцінку сучасного і ретроспективного екологічного стану водних об'єктів басейну р. Сіверський Донець в межах Харківської області з урахуванням регіональних ландшафтно-географічних особливостей їх якісного стану. Результати оцінки сучасного стану свідчать, що найгірший екологічний стан – III клас (4 категорія) якості води («задовільний стан») – спостерігався у наступних пунктах в основному руслі: с. Есхар, вище м. Зміїв, вище м. Ізюм та с. Яремівка та у гирлових ділянках приток: р. Харків, р. Лопань, р. Уди, р. Балаклійка, р. Оскіл. Визначено просторовий розподіл якісного стану поверхневих вод басейну р. Сіверський Донець в межах Харківської області за інтегральними індексами. Особливу увагу було приділено розподілу за гідробіологічними складовими (показники макрозообентосу, макрофітів, фіто-, та зоопланктону). Розроблено тематичний картографічний матеріал щодо їх просторової динаміки. Запропоновано та науково обгрунтовано використання макрофітних індексів в системі екологічного нормування в Україні.
 • Документ
  Атрактивність ландшафтів Волинської області (автореферат)
  (2017-11-27) Гринасюк, А.Р.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, 2017. У дисертаційній роботі визначено місце та роль оцінок естетичних властиво¬стей ландшафтів у комплексній характеристиці рекреаційного потенціалу території. Систематизовано теоретико-методологічні підходи щодо оцінювання атрактивності ландшафтів. Представлено алгоритм вивчення та оцінювання атрактивності ландшаф¬тів, вдосконалено й адаптовано методики оцінювання атрактивності ландшафтів відпо¬відно до умов Волинського регіону. Проведено комплексне оцінювання атрактивності ландшафтів Волинської області за кількісними та якісними показниками. Виявлено закономірності ландшафтно-пейзажної диференціації регіону. Здійснено аналіз естетичних якостей ландшафтно-пейзажних комплексів області. Укладено карти ланд¬шафтно-пейзажного районування і естетичного потенціалу території регіону. Запропо-новано шляхи охорони і збереження атрактивних ландшафтів, укладено схему рекреаційно-господарського зонування і представлені практичні рекомендації щодо оптимізації туристсько-рекреаційного природокористування у Волинській області, що ґрунтується на результатах виконаного оцінювання атрактивності ландшафтів.
 • Документ
  «Геоекологічні основи охорони і раціонального використання біологічних ресурсів Печенізького водосховища» (автореферат)
  (2017-11-27) Гоголь, О.М.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 2017 рік В роботі обґрунтовано необхідність басейнового підходу до оцінки екологічного стану біологічних ресурсів водосховища оскільки при переважанні рослинноїдних риб у промисловому стаді, ризик їх захворювання внаслідок потрапляння у воду забруднення з поверхневим стоком, що формується в межах водозбору дуже високий. Здійснене комплексне геоекологічне дослідження водозбірного басейну Печенізького водосховища (української частини) та розроблені картографічні твори, що дозволяють оцінити географічні умови території дослідження. На основі проведених гідрохімічних досліджень встановлено, що, незважаючи на неоднорідність по більшості показників на різних ділянках і в різні сезони року, якість води у водосховищі є задовільною і відповідає вимогам, які пред'являються до рибогосподарських водойм, але виявлено перевищення нормативів за вмістом біогенних речовин (азот і фосфор), джерелом яких є агроландшафти, розташовані вище за рельєфом. Ландшафтно-геохімічна оцінка водозбірного басейну Печенізького водосховища дозволила виділити території з високим рівнем конфліктів природокористування, які є потенційною загрозою для екологічного стану водосховища і розробити адресні рекомендації з оптимізації природокористування. Проведено експеримент з оздоровлення біологічних ресурсів водосховища шляхом припинення промислового вилову на 2 роки і застосування авторських рекомендацій для природокористування на території басейну, який дав позитивні результати.
 • Документ
  «Культурні ландшафти міжзонального геоекотону «лісостеп-степ» Правобережної України» (автореферат)
  (2017-11-27) Безлатня, Л.О.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, 2017. У дисертації доповнено та удосконалено теоретико-методологічні засади дослідження культурних ландшафтів у міжзональних геоекотонах. Проаналізовано межі й специфіку природних умов міжзонального геоекотону «лісостеп-степ» Правобережної України, процес його заселення та господарського освоєння. Досліджено культурні ландшафти у структурі каркасних, фонових антропогенних ландшафтів, а також осередкові та гуманістичні культурні ландшафти. Розроблено і обґрунтовано напрями поліпшення сучасної і розбудови майбутньої структури культурних ландшафтів міжзонального геоекотону «лісостеп-степ» Правобережної України, можливості їх раціонального використання. Удосконалено структуру регіональної екомережі шляхом обґрунтування можливостей об’єднання Дністерсько-Дніпровської ділянки Степового екокоридору національної екомережі і міжзонального геоекотону «лісостеп-степ» у межах Правобережної України.