Навчальні видання. Дистанційне навчання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Історія країн Західної Європи та Північної Америки нового часу (ІІ період)
  (2019-05-06) Миколенко, Д.В.
  Курс «Нова історія країн Європи та Америки (ІІ період)» є обов’язковим для студентів, котрі навчаються на денному і заочному відділенні історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за спеціальністю «Історія». Його нижня хронологічна межа пов’язана із завершенням Франко-німецької війни й остаточним оформленням у Західній Європі двох потужних держав – Німеччини та Італії, а також закінченням Реконструкції Півдня у США; верхня ж датується 1918 роком, тобто завершення Першої світової війни. Ця епоха характеризується значними змінами у соціально-економічному і політичному розвитку країн західної цивілізації. Курс «Новой истории стран Европы и Америки (ІІ период)» является обязательным для студентов, которые учатся на дневном и заочном отделениях исторического факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина по специальности «История». Его нижняя хронологическая грань связана с окончанием Франко-германской войны и образованием в Западной Европе двух мощных государств – Германии и Италии, а также завершением Гражданской войны в США; верхняя же датируется 1918 годом, то есть окончанием Первой мировой войны. Эта эпоха характеризуется значительными изменениями в социально-экономическом и политическом развитии стран западной цивилизации. The «New History of Europe and America (second period)» course is a mandatory for full-time and external students of historical faculty of V. N. Karazin Kharkiv National University, specialty – «History». Its chronological lower bound connected with the end of the Franco-Prussian War and with the formation of two powerful states – Germany and Italy in Western Europe as well as the completion of the American Civil War. The upper is dated to 1918 that is the end of the First World War. This era can be characterized with significant changes in the socio-economic and political development of the Western civilization countries.
 • Документ
  Корпоративне управління
  (2019-05-06) Третьяк, В.П.
  Актуальність вивчення дисципліни «Корпоративне управління» полягає в тому, що як свідчить світова практика розвинутих країн, саме корпоративна форма господарювання найкраще відповідає умовам ринкових відносин та стимулює їх прогрес. Сьогодні корпорації складають основу базових галузей економік багатьох держав. Розвиток в Україні саме корпоративної форми господарювання у вигляді акціонерних товариств сприяє трансформації та вдосконаленню структури власності вітчизняної економіки, мобілізації внутрішніх ресурсів країни і залученню зовнішніх інвестицій. Успішний розвиток усіх аспектів акціонерних відносин залежить від досконалості теорії та практики корпоративного управління, потребує поглиблених досліджень можливостей та умов функціонування національної моделі управління корпоративними правами, виділення особливостей української економіки, узагальнення досвіду корпоративного управління. Актуальность изучения дисциплины «Корпоративное управление» заключается в том, что как показывает мировая практика развитых стран, именно корпоративная форма хозяйствования лучше соответствует условиям рыночных отношений и стимулирует их прогресс. Сегодня корпорации составляют основу базовых отраслей экономики многих государств. Развитие в Украине именно корпоративной формы хозяйствования в виде акционерных обществ способствует трансформации и совершенствованию структуры собственности отечественной экономики, мобилизации внутренних ресурсов страны и привлечению внешних инвестиций. Развитие всех аспектов акционерных отношений зависит от совершенства теории и практики корпоративного управления, требует углубленных исследований возможностей и условий функционирования национальной модели управления корпоративными правами, выделение особенностей украинской экономики, обобщение опыта корпоративного управления. The relevance of the discipline "Corporate governance" is that as the world practice of developed countries, it is the corporate form of management best suited to market conditions and encourage their progress. Today, corporations are the basis of basic industries of many countries. The development in Ukraine is the corporate form of management as corporations promotes transformation and improving the ownership structure of the national economy, mobilization of internal resources of the country and attract foreign investment. Successful development of all aspects of joint relations depends on the perfection of the theory and practice of corporate governance, requires in-depth research capabilities and operating conditions of the national model of corporate rights, separation characteristics of the Ukrainian economy, international experience of corporate governance.
 • Документ
  Міжнародні відносини та світова політика
  (2019-05-06) Непрядкіна, Н.В.
  Дистанційний курс “Міжнародні відносини та світова політика” складено для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини». Завданням курсу є формування у студентів науково обґрунтованих уявлень про міжнародні відносини, учасництво, інтереси й цілі діяльності учасників, види і форми міжнародних відносин, взаємозв’язок між діями держави у сферах політики, економіки, культури й інформації. Дистанционный курс "Международные отношения и мировая политика" составлен для студентов специальности «Международные экономические отношения». Задачей курса является формирование у студентов научно обоснованных представлений о международных отношениях, участии, интересах и целях деятельности участников, видах и формах международных отношений, взаимосвязи между действиями государства в сферах политики, экономики, культуры и информации. The distance course "International Relations and World Politics" is composed for the students of International Economic Relations major. The aim of the course is to inform students about main aspects of international relations, participation, interests and goals of the actors, the types and forms of international relations, the relationship among states in the spheres of politics, economics, culture and information.
 • Документ
  Основи підприємницької діяльності
  (2019-05-03) Крамаренко, А.О.
  Курс спрямований на вивчення основних засад підприємницької діяльності, а також на вироблення навичок розробки бізнес-проектів Курс направлен на изучение основных принципов предпринимательской деятельности, а также на выработку навыков разработки бизнес-проектов The course aims to study basic principles of entrepreneurship and develop the skills of business creation
 • Документ
  Релігіїї і секти: риторика й маніпулювання
  (2019-05-03) Попова, Н.В.
  Курс посвящен изучению истории и риторики религий мира и сект. В сектах подменяют религиозную риторику и занимаются манипуляциями, позволяющими не только воздействовать на человека, убеждая его, но и становятся способом формирования и существования идентичности как комплекса идей, посредством которых субъект удостоверяет себя. Отсутствие в отечественных исследованиях по философии и риторике адекватного понятийного аппарата побудило автора курса создать новые механизмы для анализа непростой социальной ситуации. Курс присвячено вивченню історії і риторики релігій світу і сект. У сектах підміняють релігійну риторику і займаються маніпуляціями, що дозволяють не тільки впливати на людину, переконуючи її, а й стають засобом формування та існування ідентичності як комплексу ідей, за допомогою яких суб'єкт засвідчує себе. Відсутність у вітчизняних дослідженнях з філософії та риторики адекватного понятійного апарату спонукало автора курсу створити нові механізми для аналізу складної соціальної ситуації. The course is devoted to the study of the history and rhetoric of the religions of the world and sects. In sects, they substitute religious rhetoric and manipulate them, allowing not only to influence the person by convincing him, but also become a way of forming and existence of identity as a complex of ideas through which the subject certifies himself. The absence in the domestic studies on philosophy and rhetoric of an adequate conceptual apparatus prompted the author of the course to create new mechanisms for analyzing the difficult social situation.
 • Документ
  Основи ландшафтного дизайну
  (2019-05-03) Гололобова, О.О.
  Програма навчальної дисципліни «Основи ландшафтного дизайну» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Кількість кредитів – 3. Загальна кількість годин 90 г. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит. Засоби діагностики успішності навчання: поточний, протягом семестру, підсумковій семестровий. Программа учебной дисциплины «Основи ландшафтного дизайна» составлена в соответствии с образовательной профессиональной программой подготовки бакалавра направления 6.040106 «Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование». Количество кредитов – 3. Общее количество часов 90 г. Форма итогового контроля успеваемости учебы: экзамен. Средства диагностики успеваемости учебы: текущий, в течение семестра, итоговый семестровый. Текущий контроль проводится в форме устного опроса в форме коллоквиума, семинара или письменного контроля на практических занятиях и лекциях. The program of the discipline "Of landscape design basis" drawn up in accordance with the educational and vocational training programs for bachelor direction 6.040106 "Ecology, environmental protection and balanced use of natural resources." Number of loans – 3. Total hours 90 g. The form of final control performance studies: exam. Means diagnostic performance study: current, during the semester, the final semester.
 • Документ
  Методика навчання основ здоров'я та проведення виховної роботи з формування мотивації до здорового способу життя
  (2019-05-03) Літвінова, А.М.
  Укр. Курс «Методика навчання основ здоров’я та проведення виховної роботи з формування мотивації до здорового способу життя» розрахован для студентів спеціальності «Здоров'я людини» та «Середня освіта: Здоров'я людини», а також для учителів-початківців загальноосвітніх навчальних закладів, які викладають «Основи здоров’я». В дистанційному курсі розкриваються теоретичні основи методики навчання основ здоров’я на прикладі курсу «Основи здоров’я», дається характеристика основних завдань, форм, методів і засобів навчання. Під час вивчення всіх тем, перелічених в курсі, студенти опановують необхідні професійні вміння та навички навчання основ здоров’я. Рус. Курс «Методика обучения основам здоровья и проведения воспитательной работы по формированию мотивации здорового способа жизни» расчитан на студентов специальности «Здоровье человека» и «Среднее образование: Здоровье человека», а также для начинающих учителей общеобразовательных учебных заведений, которые преподают «Основы здоровья». В дистанционном курсе раскрываются теоретические основы методики обучения основам здоровья на примере курса «Основы здоровья», дается характеристика основных задач, форм, методов ы способов обучения. Во время изучения всех тем, перечисленных в курсе, студенты осваивают необходимые профессиональные умения и навыки основ здоровья. Eng. The course "Methods of teaching the basics of health and educational work on the formation of motivation for a healthy way of life" is designed for students of the specialties "Human Health" and "Secondary Education: Human Health", as well as for beginner teachers of general educational institutions who teach "Basics of Health". The distance course reveals the theoretical foundations of the method of teaching the basics of health on the example of the course “Basics of Health”, describes the main tasks, forms, methods of teaching. During the study of all the topics listed in the manual, students learn the necessary professional skills of the basics of health.
 • Документ
  Стратегія регіонального розвитку: європейський контекст
  (2019-05-03) Черномаз, П.О.
  Дисципліна формує розуміння ролі та значення регіональної політики у підйомі продуктивних сил країни та їх окремих адміністративно-територіальних утворень в умовах інтернаціоналізації господарської діяльності та глобалізаційних процесів. Вивчення дисципліни дозволить студентам закріпити знання із теоретичних засад регіональної економіки і факторів соціально-економічного розвитку регіонів, теоретико-методичних положень з концепції та стратегії регіонального розвитку, положень Європейської Хартії регіонального розвитку, моделей економічного розвитку регіонів, досвіду регіональної політики країн ЄС, відмін у соціально-економічному розвитку регіонів України, концепції і стратегії регіонального соціально-економічного розвитку України в контексті порівняльного аналізу з країнами ЄС, особливостей, проблем та перспектив соціально-економічного розвитку Харківського регіону. За умов успішного виконання поточних завдань курсу і екзаменаційного завдання студент отримує підсумкову екзаменаційну оцінку. Дисциплина формирует понимание роли и значения региональной политики в подъеме производительных сил страны и их отдельных административно-территориальных образований в условиях интернационализации хозяйственной деятельности и глобализационных процессов. Изучение дисциплины позволит студентам закрепить знания теоретических основ региональной экономики и факторов социально-экономического развития регионов, теоретико-методических положений концепции и стратегии регионального развития, положений Европейской хартии регионального развития, моделей экономического развития регионов, опыта региональной политики стран ЕС, различий в социально экономическом развитии регионов Украины, концепции и стратегии регионального социально-экономического развития Украины в контексте сравнительного анализа со странами ЕС, особенностей, проблем и перспектив социально-экономического развития Харьковского региона. При условии успешного выполнения текущих заданий курса и экзаменационного задания студент получает итоговую экзаменационную оценку. Discipline forms an understanding of the role and significance of regional policy in raising the productive forces of the country and their individual administrative-territorial entities in the context of the internationalization of economic activity and globalization processes. Studying the discipline will allow students to consolidate the knowledge of the theoretical foundations of the regional economy and the factors of socio-economic development of the regions, the theoretical and methodological provisions of the concept and strategy of regional development, the provisions of the European Charter for Regional Development, the models for regional economic development, the experience of the regional policy of the EU countries, the differences in socio-economic development regions of Ukraine, the concept and strategy of regional social and economic development of Ukraine in the context of comparative Analysis of the EU countries, especially the problems and prospects of socio-economic development of the Kharkiv region. Subject to successful completion of the current tasks of the course and examination assignments the student receives the final exam grade.
 • Документ
  Стратегія регіонального розвитку: європейський контекст
  (2019-05-03) Черномаз, П.О.
  Дисципліна формує розуміння ролі та значення регіональної політики у підйомі продуктивних сил країни та їх окремих адміністративно-територіальних утворень в умовах інтернаціоналізації господарської діяльності та глобалізаційних процесів. Вивчення дисципліни дозволить студентам закріпити знання із теоретичних засад регіональної економіки і факторів соціально-економічного розвитку регіонів, теоретико-методичних положень з концепції та стратегії регіонального розвитку, положень Європейської Хартії регіонального розвитку, моделей економічного розвитку регіонів, досвіду регіональної політики країн ЄС, відмін у соціально-економічному розвитку регіонів України, концепції і стратегії регіонального соціально-економічного розвитку України в контексті порівняльного аналізу з країнами ЄС, особливостей, проблем та перспектив соціально-економічного розвитку Харківського регіону. За умов успішного виконання поточних завдань курсу і екзаменаційного завдання студент отримує підсумкову екзаменаційну оцінку. Дисциплина формирует понимание роли и значения региональной политики в подъеме производительных сил страны и их отдельных административно-территориальных образований в условиях интернационализации хозяйственной деятельности и глобализационных процессов. Изучение дисциплины позволит студентам закрепить знания теоретических основ региональной экономики и факторов социально-экономического развития регионов, теоретико-методических положений концепции и стратегии регионального развития, положений Европейской хартии регионального развития, моделей экономического развития регионов, опыта региональной политики стран ЕС, различий в социально экономическом развитии регионов Украины, концепции и стратегии регионального социально-экономического развития Украины в контексте сравнительного анализа со странами ЕС, особенностей, проблем и перспектив социально-экономического развития Харьковского региона. При условии успешного выполнения текущих заданий курса и экзаменационного задания студент получает итоговую экзаменационную оценку. Discipline forms an understanding of the role and significance of regional policy in raising the productive forces of the country and their individual administrative-territorial entities in the context of the internationalization of economic activity and globalization processes. Studying the discipline will allow students to consolidate the knowledge of the theoretical foundations of the regional economy and the factors of socio-economic development of the regions, the theoretical and methodological provisions of the concept and strategy of regional development, the provisions of the European Charter for Regional Development, the models for regional economic development, the experience of the regional policy of the EU countries, the differences in socio-economic development regions of Ukraine, the concept and strategy of regional social and economic development of Ukraine in the context of comparative Analysis of the EU countries, especially the problems and prospects of socio-economic development of the Kharkiv region. Subject to successful completion of the current tasks of the course and examination assignments the student receives the final exam grade.
 • Документ
  Дистанційний курс. Основи фізичної реабілітації
  (2019-02-06) Тимченко, Г.М.
  Курс розрахований на придбання навичок практичного використання реабілітаційних методів і засобів у практичній життэдіяльності при наданні допомоги хворим та інвалідам, містить теоретичний матеріал та практичні роботи, що дають можливість використовувати отримані знання в практиці медичної, соціальної, психологічної і професійної реабілітаційної діяльності. Теми курсу охоплюють основні принципи медичної та фізичної реабілітації при основних формах патології та порушень в діяльності опорно-рухової системи, захворювань внутрішніх органів, обміну речовин, порушеннях та захворюваннях нервової системи, оперативних втручаннях, а також особливості проведення занять фізичними вправами в період вагітності, пологів і післяпологовий період. Певну увагу приділено питанням реабілітації осіб з обмеженими можливостями та вадами розвитку, психолого-педагогічним особливостям роботи з реабілітації інвалідів в умовах сучасного суспільства.