К 64.051.31 (Юридичні науки)

Постійне посилання зібрання

12.00.01 — теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень;

12.00.02 — конституційне право, муніципальне право

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 24
 • Документ
  Принцип загального виборчого права у вітчизняному конституціоналізмі
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2019-11-19) Палагицька, Ганна Сергіївна
  Дисертація присвячена комплексному дослідженню принципу загального виборчого права у вітчизняному конституціоналізмі. Визначено методологічні підходи до розуміння правової природи принципу загального виборчого права, зокрема з’ясовано критерії «загальності» та встановлено кваліфікаційні критерії обмеження загального виборчого права. Узагальнено вітчизняний і зарубіжний досвід еволюції загального виборчого права, виокремлено її основні етапи. Визначено роль і місце принципу загального виборчого права в системі засад виборчого права. Встановлено закономірності правового врегулювання означеного принципу в законодавстві України та зарубіжних країн. Визначено що це регулювання має два основні рівні: міжнародний та національний. Вказано на відповідність норм національного законодавства щодо принципу загального виборчого права міжнародним стандартам. Визначено систему цензів та інших кваліфікаційних обмежень загального виборчого права, встановлену чинним виборчим законодавством України. Вказано на їх недискримінаційну природу. Виокремлені основні види цензів щодо реалізації загального активного та загального пасивного виборчого права. Встановлено систему гарантій загального виборчого права. До основних видів гарантій віднесено регуляторні та захисні (охоронні) гарантії. Досліджено особливості правового захисту загального виборчого права в Україні. Визначено систему відповідальності за порушення принципу загального виборчого права.
 • Документ
  Соціальна держава : шляхи її формування та механізми реалізації на прикладі Королівства Швеції
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2019-11-19) Мудролюбова, Наталія Олександрівна
  Дисертація є першим комплексним та всебічним дослідженням соціальної держави у теоретико-правовому та історико-порівняльному аспектах на прикладі шведської моделі соціальної держави – держави добробуту Королівства Швеції на основі вивчення шведських історико-правових першоджерел та нормативно- правових актів, наукових праць, періодичних і публіцистичних видань, історичних джерел XII-XXI століть в оригіналі, особливостей, сучасного стану, основних тенденцій розвитку, шляхів формування і механізмів реалізації шведської моделі соціальної держави. У роботі поглиблено загальнотеоретичні уявлення стосовно особливостей класифікації моделей соціальної держави, їх застосування у різних країнах, створено авторську правову класифікацію моделей соціальної держави, визначено місце скандинавського права серед правових сімей, проаналізовано механізми і результати виходу з кризи різними моделями соціальної держави. На основі компаративного аналізу оцінено можливість використання досвіду шведської соціальної моделі для розбудови соціальної держави України.
 • Документ
  Конституційно-правовий статус електронних засобів масової інформації
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2019-11-19) Чалабієва, Маріям Рзаївна
  Дисертація присвячена дослідженню теоретико-методологічних і конституційних засад правового регулювання організації та діяльності електронних ЗМІ в Україні; виокремленню властивостей електронних ЗМІ як суб’єкта конституційно-правових відносин та встановленню шляхів удосконалення його конституційно-правового статусу. Проаналізовано основні підходи щодо класифікації електронних ЗМІ. Визначені основні принципи їх діяльності та функції. Досліджено зарубіжний та вітчизняний досвід конституційно-правового регулювання організації та діяльності електронних засобів масової інформації. Окреслено порядок створення, реорганізації та ліквідації електронних ЗМІ в Україні. Досліджено основні права та обов’язки електронних ЗМІ, гарантії їх діяльності. Запропоновано шляхи вдосконалення правових засад діяльності електронних засобів масової інформації в умовах розбудови громадянського суспільства в Україні.
 • Документ
  Пряма дія норм Конституції України у сферах реалізації та захисту прав людини: питання теорії та практики
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2019-11-19) Моткова, Ольга Дем'янівна
  Дисертація містить аналіз стану досліджень механізмів реалізації та захисту прав людини, прямої дії норм Конституції України. На основі змісту вказаних понять виокремлено структурні елементи таких механізмів. Запропоновано визначення поняття «пряма дія норм Конституції» та доведено, що усі норми Основного Закону наділені такою юридичною властивістю. Встановлено співвідношення понять «аналогія закону», «аналогія права» та «пряма дія норм Конституції». Проведено аналіз практики Конституційного Суду України у частині тлумачення прямої дії норм Конституції України та їх безпосереднього застосування. На основі змісту рішень національних судів зроблено висновок про те, що норми Основного Закону здебільшого застосовуються при вирішенні процесуальних питань. Внаслідок аналізу рішень Європейського суду з прав людини встановлено, що розширювальне тлумачення правових норм надає можливість застосовувати єдиний нормативно-правовий акт для ефективного захисту прав людини. Встановлено, що аналогічна структура, подібні юридичні властивості норм Конституції України та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод дають підстави для їх типового застосування. З огляду на положення законодавства України доведено, що права людини реалізуються і захищаються безпосередньо на підставі норм Основного Закону.
 • Документ
  Конституційно-правові засади політичної системи України
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2019-11-18) Гільбурт, Артур Максимович
  Дисертація присвячена комплексному дослідженню конституційно-правових засад політичної системи України. Визначено методологічні підходи до розуміння співвідношення між державою, правом та політикою. Узагальнено вітчизняний і зарубіжний досвід еволюції конституційно-правового регулювання політичних відносин, виокремлено її основні етапи. Розкрито «політичний вимір» сучасної конституції, визначено його основні елементи. Визначено систему конституційно-правових принципів політичної системи України. Розкрито конституційно-правовий статус громадян та їхніх спільнот у політичній системі України. Визначено конституційно-правові засади організації публічної влади в аспекті політичної системи України. Висвітлено конституційно-правові аспекти функціонування інститутів громадянського суспільства як суб’єктів політичної системи України. Виявлено актуальні проблеми і сформульовано пропозиції щодо основних напрямків удосконалення конституційно-правового регулювання політичної системи України.
 • Документ
  Демократизація як закономірність модернізації українського судочинства в умовах соціальних змін
  (2019-10-29) Дубінко, Дмитро Олегович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень». – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, 2019 р. У дисертації здійснено науково-теоретичне обґрунтування, проведено аналіз та запропоновано напрямки удосконалення судової системи України шляхом демократизації правового регулювання судочинства. Висвітлено, що досвід європейських країн стає взірцем у ході реалізації вітчизняної судової реформи, що підкорена головній меті – демократизації правосуддя в Україні. Виокремлено основні чинники, які впливають на формування демократичного судочинства в Україні. Проаналізовано вплив принципів, напрямків та пріоритетів судочинства на рівень демократизації судової системи в Україні, здійснено аналіз правового регулювання судочинства в умовах, регламентованих нормами Конституції України. Обґрунтовано основні шляхи реформування судової системи України, запропоновано поліваріантну стратегію впровадження електронних технологій як одного із засобів ефективного доступного судочинства, обґрунтовано проект створення центру комплексної системи навчання представників суддівського корпусу для здійснення професійного судочинства в Україні.
 • Документ
  Нетипові (допоміжні) форми безпосередньої демократії: теорія і конституційно-правове регулювання
  (2019-10-29) Михайлов, Михайло Борисович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. – Харківський національний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, Харків, 2019. Дисертація присвячена узагальненому дослідженню відмінних від виборів та референдуму форм безпосередньої демократії, обґрунтуванню необхідності поділу її форм на типові (основні) та нетипові (допоміжні), а також аналізу перспектив та напрямів удосконалення вітчизняного законодавства з метою забезпечення українському народові права на реалізацію належної йому влади через найширше коло форм безпосередньої демократії. У дисертаційному дослідженні розкривається сутність безпосередньої демократії шляхом аналізу її об’єкта, суб’єкта та принципів реалізації. Запропоновано систему критеріїв класифікації та здійснено класифікацію форм безпосередньої демократії, що дало змогу віднести до типових чи нетипових.
 • Документ
  Конституційно-правові засади модернізації системи судів загальної юрисдикції: проблеми теорії та практики
  (2019-08-24) Городовенко, Артур Вікторович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. – Маріупольський державний університет, Маріуполь; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, 2019. Дисертація присвячена комплексному дослідженню проблем теорії та практики конституційної модернізації системи судів загальної юрисдикції в умовах європейської міждержавної інтеграції. Проаналізовано історико-правові аспекти становлення та розвитку судової влади. Визначено основні концептуальні моделі судової влади та здійснено їх порівняльно-правовий аналіз. Піддано комплексному аналізу загальні засади конституційної модернізації судової влади як об’єктивного суспільно-правового процесу. Досліджено принципи функціонування системи судів загальної юрисдикції в Україні та Європейському Союзі та конституційно- правовий статус судів загальної юрисдикції на сучасному етапі суспільного розвитку. Визначено проблеми імплементації європейських стандартів судоустрою до національної правової системи України та окреслено перспективи конституційної модернізації системи судів загальної юрисдикції України в умовах реалізації стратегічного курсу на європейську інтеграцію. Доведено, що в Україні на сучасному етапі конституційної модернізації та реалізації Угоди про асоціацію з ЄС створені необхідні умови для впровадження «електронного суду» як форми судового процесу.
 • Документ
  Фіскальні органи як складова державного апарату: теоретико-правові аспекти
  (2018-10-30) Форостянко, Д.В.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, 2018. Дисертація присвячена дослідженню юридичної природи фіскальних органів та основних закономірностей їх розвитку в межах державно організованого суспільства. Надано теоретико-правову характеристику фіскальних органів як органів державної влади, розкрито юридичну природу, ознаки і види цих органів, наведено приклади їх організаційно-функціональної побудови у різних державах світу. Проаналізовано основні підходи до побудови системи органів, які здійснюють фіскальну функцію держави. Визначено види фіскальних органів, сучасні тенденції їх системно-структурної організації, форми і методи діяльності. Розкрито система нормативно-правових актів, що регламентують статус і порядок діяльності фіскальних органів держави, а також сучасні тенденції правового регулювання в даній сфері.
 • Документ
  Децентралізація влади в Україні: конституційно-правовий аспект
  (2018-08-10) Чорнописький, П.Б.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, 2018. Дисертація є комплексним науковим дослідженням децентралізації влади в Україні. У роботі розкрито правову природу конституційної реформи як феномена цивілізаційного розвитку і фактора сучасного державотворення, яка виступає ключовою основою розпочатої в Україні децентралізації влади. Проаналізовано існуючі в науці конституційного права підходи до розкриття правової природи децентралізації влади та зроблено висновок, що повною мірою охарактеризувати цей феномен можна з точки зору аналізу децентралізації влади за формою, змістом і суттю. Досліджено сучасні конституційні реформи в країнах Європи у сфері місцевого самоврядування і децентралізації влади як приклад для України. Відстоюється позиція, що успіх розпочатої в Україні реформи у сфері децентралізації влади залежить, насамперед, від удосконалення територіального устрою України і модернізації національної моделі механізму публічної влади. У результаті дослідження автором запропоновано модель адміністративно-територіального устрою України, шляхи подальшого розвитку й удосконалення конституційно-правового статусу органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на місцях, напрацьовано конкретні пропозиції з модернізації чинного законодавства, які прискорять реформу у сфері децентралізації влади в Україні.
 • Документ
  Конституційно-правові засади охорони культурної спадщини: проблеми теорії та практики
  (2018-08-10) Єпіфанов, О.В.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. – Інститут законодавства Верховної Ради України, Київ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, 2018. Дисертація присвячена комплексному дослідженню конституційно-правових засад охорони культурної спадщини, розроблено пропозиції щодо удосконалення правового механізму охорони об’єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, сформульовано новітні методологічні підходи до визначення конституційно-правових засобів охорони культурної спадщини у контексті формування широкого міжгалузевого розуміння до реалізації повноважень органів публічної влади. Піддано комплексному аналізу галузеву нормативно-правову базу з питань охорони культурної спадщини, міжнародно-правові стандарти й особливості їх конституціоналізації та імплементації до національної правової системи України. Досліджено актуальні питання вдосконалення правових засобів охорони культурної спадщини та доктринальних підходів до формування видового переліку об’єктів культурної спадщини у сучасних умовах конституційної модернізації суспільних відносин.
 • Документ
  Конституційне право на працю та його реалізація в умовах європейської міждержавної інтеграції
  (2018-03-27) Барегамян, С.Х.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, 2018. Дисертація являє собою комплексне наукове дослідження конституційного права на працю в Україні та його реалізації в сучасних умовах європейської міждержавної інтеграції. У роботі висвітлено закономірності розвитку та основні етапи становлення конституційного права на працю в України, проаналізовано сучасний стан правового забезпечення конституційного права на працю в Україні, співвідношення та взаємодію міжнародних трудових норм з конституційним правом на працю в Україні, досліджено рівень правового захисту трудящих-мігрантів в Україні, висвітлено значення і ефективність дії конституційних гарантій забезпечення прав трудящих-мігрантів з України, з’ясовано способи захисту та сучасний стан забезпечення органами державної влади захисту прав у сфері праці. Враховуючи міжнародні трудові стандарти та закордонний досвід розвинутих країн світу, автором вироблено пропозиції щодо вдосконалення норм чинного законодавства, правотворчої та правоохоронної діяльності, які б посилили реалізацію та захист прав трудящих в Україні та в сфері міжнародної праці.
 • Документ
  Роль інституту глави держави у формуванні та здійсненні державної антикорупційної політики: загальнотеоретичне дослідження
  (2018-03-27) Пластун, М.С.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, 2018. Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретико-методологічних та правових засад формування і реалізації антикорупційної політики глави держави. Проаналізовано місце глави держави в системі протидії корупції. Визначено основні закономірності еволюції державної антикорупційної політики в історико-правовому контексті. Піддано комплексному аналізу нормативно-правову базу з питань участі глави держави у формуванні та реалізації антикорупційної політики, розроблено шляхи удосконалення інституціонального механізму протидії корупції на основі позитивного зарубіжного досвіду. Досліджено актуальні питання вдосконалення правових засобів протидії корупції та доктринальних підходів до оптимізації інституціональної системи формування та реалізації антикорупційної політики глави держави.
 • Документ
  Київська судова палата в державному механізмі Російської імперії (1880–1917): історико-правове дослідження
  (2018-01-18) Левчук, Ю.М.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, 2018. У дисертації здійснено першу в юридичній науці спробу дослідження питання організації та функціонування Київської судової палати в державному механізмі Російської імперії з 1880 до 1917 року, що є важливим для розуміння усіх аспектів проведення судової реформи в Російській імперії в цілому. У роботі охарактеризовано історіографію проблеми та джерельну базу дослідження; розглянуто процес створення Київської судової палати в ході реформи 1864 року; проаналізовано основні функції Київської судової палати; охарактеризовано діяльність судових установ на території округу Київської судової палати; досліджено питання кадрового, фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності Київської судової палати; проаналізовано діяльність Київської судової палати з розгляду цивільних та кримінальних справ; висвітлено питання здійснення нагляду за судами та посадовими особами Київської судової палати, а також сформульовано теоретичні положення, висновки і пропозиції щодо використання історико-правового досвіду функціонування Київської судової палати в сучасних умовах.