Комп'ютерні технології у бібліотеках

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 53
 • Документ
  Питання, що часто виникають у користувачів електронного каталогу ABSOPAC Unicode Каразінського університету
  (Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021) Самохвалова, Ольга Юріївна
 • Документ
  Електронний каталог ABSOPAC Unicode ЦНБ Каразінського університету : інструкція користувача
  (Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021) Самохвалова, Ольга Юріївна
  Інструкція користувача електронного каталогу ABSOPAC Unicode ЦНБ Каразінського університету містить детальне роз'яснення щодо пошуку у електронному каталозі, використанню довідників, пошуку у нових надходженнях, замовленню документів, використанню особистого кабінету читача, друкуванню списків літератури.
 • Документ
  Використовуйте можливості повнотекстових баз даних, які створюються у ЦНБ! : Презентація для користувачів архівів
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021) Самохвалова, Ольга Юріївна
 • Документ
  Формування навичок та вмінь з інформаційної грамотності у користувачів Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
  (2020) Давидова, Алла Олександрівна; Штан, Генадій Валерійович
  У статті розкриваються причини та головні особливості проведення занять з інформаційної та бібліотечно-бібліографічної грамотності в ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна. Зазначається, що проблемою, яку необхідно вирішити, є незадовільний рівень навичок як студентів, так і аспірантів та деяких викладачів у галузі користування бібліотечними ресурсами, науково-довідковим апаратом та спеціалізованими базами даних. Саме цієї мети намагаються досягти фахівці бібліотеки, проводячи заняття у взаємодії з факультетами університету.
 • Документ
  "Електронний архів періодичних видань Karazin.Back2News": перший досвід створення відкритих повнотекстових ресурсів у вітчизняних бібліотеках
  (2020) Бабічева, Олена Григорівна
  Стаття знайомить з досвідом створення відкритих повнотекстових ресурсів на прикладі реалізації проєкту «Електронний архів періодичних видань Back2News» у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Висвітлюються етапи створення архіву, його організація, функціональні властивості, переваги, зокрема такі, як можливість приєднання до проєкту інших бібліотек, архівів з метою збирання якомога більш повної та якісної цифрової колекції періодики України для масштабної репрезентації національної культурної спадщини.
 • Документ
  On-line коллекция о Первой мировой войне: харьковские акценты
  (Харків : Майдан, 2016) Журавлева, И.К.; Самохвалова, О.Ю.
  1915 рік: війна, провінція, людина: українсько-польські акценти: Матеріали Міжнар. наук, симп., Харків, 17 квітня 2015 р. / Генеральне консульство Республіки Польща в Харкові, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Українсько-польський культурно-освітній центр. - Харків : Майдан, 2016. - 288 с. - (Польський альманах ; вип. VIII).
 • Документ
  Новые информационные технологии – проблемы и перспективы
  (Харків : Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, 2001) Кучерявая, Н.Н.
 • Документ
  Про стан і перспективи розвитку електронного архіву університету
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2017-04-24) Журавльова, І.К.; Журавлева, И.К.; Zhuravleva, I.K.
  Виступ на засіданні Вченої ради університету 24.04.2017 р. Проект ELibUkr - 2008 р. Мета проекту – забезпечення доступу до світової наукової інформації, створення власних академічних ресурсів, інтеграція української науки у світовий науковий простір.
 • Документ
  Прямуємо у майбутнє разом із бібліотекою
  (Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016) Журавльова, I.К.
  У статті розглянуто діяльність університетської бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Автор аналізує стратегію розвитку бібліотек в Україні, питання збереження фондів, співіснування електронних та зведених каталогів, створення електронних ресурсів та співпрацю бібліотек у цих напрямках. Окреме важливе завдання бібліотек - створювати для читачів нове комфортне середовище та допомагати їм орієнтуватися в інформаційному просторі.
 • Документ
  On-line розкриття фондів: документи Центральної наукової бібліотеки про світові війни XX століття
  (Харків : ХНМУ, 2015-10) Журавлева, И.К.; Самохвалова, О.Ю.; Zhuravliova, I.; Журавльова, І.К.; Samokhvalova, O.
  У презентації на прикладі електронної колекції Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна «eScriptorium: електронний архів рідкісних книг і рукописів для науки и освіти» представлені колекції книг про Першу та Другу світові війни, показані можливості використання повнотекстових ресурсів: надання широкого доступу користувачів до цінних та рідкісних видань, забезпечення збереження оригіналу. Відображені принципи створення, структура, хронологічні рамки, напрямки, за якими відбувається наповнення архіву документами.
 • Документ
  Інноваційні методи обслуговування читачів у бібліотеках вищих навчальних закладів Харківського зонального методичного об'єднання
  (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2014) Бабічева, О.Г.; Журавльова, І.К.; Babicheva, E.G.; Zhuravlyova, I.K.; Бабичева, Е.Г.; Журавлева, И.К.
  У статті розглянуто питання про введення інновацій, нових послугу бібліотеках вищих навчальних закладах, що орієнтовані на запити сучасного суспільства. Бібліотеки ВНЗ активно слідкують за розвитком потреб сучасного читача, вивчають нові інтелектуальні та технічні можливості, які можна застосовувати у своїй роботі. Наводяться приклади змін у бібліотечному обслуговуванні, які було впроваджено у бібліотеках Харківського методичного об'єднання протягом 2013 року, у тому числі розглядається проект «Єдина читацька картка». В статье рассмотрен вопрос о введении инноваций, новых услуг в библиотеках высших учебных заведений, ориентированных на требования современного общества. Для того чтобы оставаться социально-значимыми институтами, библиотекам нужно динамично развиваться и изменяться. Поэтому библиотеки вузов активно следят за развитием потребностей современного читателя, изучают все новые интеллектуальные и технические возможности, которые можно применять в своей работе. В библиотеках Харьковского методического объединения работают виртуальные справочные службы, созданы электронные архивы полнотекстовых ресурсов ученых, экспонируются виртуальные выставки. Приводятся примеры изменений в библиотечном обслуживании, внедренные в библиотеках Харьковского методического объединения в 2013 году, в том числе рассматривается проект «Единый читательский билет». The issue of innovation introduction, new services in the libraries of higher education institutions that focused on needs of modern society are discussed in the article. Libraries need a dynamically development and changing to be socially important institution. That's why university libraries of Ukraine actively monitor the development of needs of a modern reader; investigate all the new intellectual and technical capabilities that can be applied in their work. Virtual reference services work in the libraries of Kharkiv methodical association; digital archives of full-text resources are created for scientists; exhibitions are accessible virtually. Some examples of changes in library services that have been introduced in the libraries of Kharkiv methodical association during 2013 are shown, including the «unified reader card» project. The examples of innovative services in libraries of Latvia, Poland and other countries are shown in the article.
 • Документ
  Электронные ресурсы отдела книжных памятников и ценных изданий ЦНБ ХНУ имени В. Н. Каразина: открытый доступ для исследований
  (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2014) Журавлева, И.К.; Самохвалова, О.Ю.; Zhuravlyova, I.K.; Samohvalova, O.Yu.; Журавльова, І.К.
  В статье рассмотрены задачи, которые выполняют электронные коллекции редких книг: предоставление широкого доступа читателей к редким и ценным изданиям, обеспечение сохранности оригинала. На примере электронной коллекции Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина - «eScriptorium: электронный архив редких книг и рукописей для науки и образования» показаны возможности использования полнотекстовых ресурсов ценных изданий. Отражены принципы создания, структура, хронологические рамки, направления, по которым происходит наполнение архива документами. Обрисованы перспективы развития проекта, предоставлены факты сотрудничества с крупнейшими цифровыми библиотеками мира: Всемирной цифровой библиотекой, Европеаной. У статті розглянуті головні завдання, що виконують електронні колекції рідкісних книг: забезпечення збереження оригіналу та надання широкого доступу читачів до рідкісних і цінних видань. Описано приклади цифрових колекцій європейських країн, України та електронної колекції «eScriptorium: Електронний архів рідкісних книг і рукописів для науки та освіти». Відображено принципи створення, структура, хронологічні рамки, напрямки, за якими відбувається наповнення архіву документами. Надаються факти співпраці з найкрупнішими цифровими бібліотеками: Світовою цифровою бібліотекою, Европеаною. The article describes tasks that electronic collections of rare books fulfill: broad access for readers to rare and valuable editions providing, preservation of ensuring of the original. On the example of the electronic collection of the Central Scientific Library of the V. N. Karazin Kharkiv National University - «eScriptorium: electronic archive of rare books and manuscripts for research and education» the possibility of the full-text resources of the valuable editions using is shown. The principles of creation, structure, chronological frameworks, directions of adding the documents to the archive are represented. The perspectives of the project development are outlined as well as examples of the digital libraries of the European countries and Ukraine are provided, the actual task of preserving the originals of the rare books of the country is raised, the innovative approaches to serving users with electronic resources are considered. The evidences of cooperation of the Central Scientific Library of the V.N.Karazin Kharkiv National University with the largest world digital libraries: World Digital Library and Europeana are provided.
 • Документ
  Коллекция редких книг о Первой мировой войне в eScriptorium Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина
  (Центральная научная библиотека Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, 2014) Журавлева, И.К.; Самохвалова, О.Ю.; Журавльова, І.К.; Zhuravliova, I.; Samokhvalova, O.
 • Документ
  Память эпох: создание исторических электронных коллекций в библиотеках
  (Центральная научная библиотека Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, 2014) Журавлева, И.К.; Самохвалова, О.Ю.; Zhuravliova, I.; Журавльова, І.К.; Samokhvalova, O.
 • Документ
  Электронные коллекции редких книг: две главные задачи
  (Центральная научная библиотека Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, 2014-03) Журавльова, І.К.; Самохвалова, О.Ю.; Журавлева, И.К.; Zhuravliova, I.; Samokhvalova, O.
 • Документ
  Wpływ zasobów elektronicznych na jakość pracy biblioteki: na przykładzie bibliotek szkół wyższych Ukrainy
  (Łódź : Biblioteka Politechniki Łódzkiej, 2012) Zhuravlyova, I.K.; Журавльова, І.К.
  W referacie będą rozważane pytania o wpływ nowych technologii na zmiany jakości bibliotek na przykładzie pracy bibliotek naukowych państwowych szkół wyższych Ukrainy. Przeanalizowane będą korzyści, które niesie informatyzacja i technologie internetowe. Dziś vi' bibliotekach Ukrainy funkcjonuje kilka rodzajów oprogramowania, które zasadniczo zmieniły działalność bibliotek, zmieniając jakość tradycyjnej obsługi. Zostaną przedstawione wyniki ankiety pracowników naukowych i studentów, dotyczącej pracy z zasobami elektronicznymi. W referacie także będzie mowa o względnie nowym kierunku pracy bibliotek ukraińskich - tworzeniu archiwów elektronicznych. Zostaną przedstawione dwa równoległe projekty: projekt Przygranicznego Konsorcjum Klasycznych Uniwersytetów Ukrainy, Rosji i Białorusi, dotyczący tworzenia archiwów elektronicznych i wsparcia wolnego dostępu, oraz projekt ELibUkr - Biblioteka Elektroniczna: tworzenie centrów wiedzy w uniwersytetach Ukrainy. Projekt dotyczył digitalizacji książek zabytkowych będących w zbiorach bibliotek Ukrainy i udostępnieniu czytelnikom ich cyfrowych wersji. Celem referatu jest przedstawienie nowych procesów bibliotecznych, które służą podniesieniu jakości świadczonych usług bibliotecznych.
 • Документ
  Використання електронних баз даних у сучасній бібліотеці вищого навчального закладу
  (Київ : Видавництво Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського., 2013) Донець, В.В.; Donets, V.
  У статті розкривається вплив сучасних інформаційних ресурсів на освітній та науковий процеси у вищому навчальному закладі та використання наукових баз даних на прикладі роботи Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. The paper deals with the impact of modern information resources on the educational and scientific processes in a university and the scientific databases usage on the experience of the Central Scientific Library of V. N. Karazin Kharkiv National University.
 • Документ
  Упровадження АБІС Absotheque Unicode в університетській бібліотеці
  (Київ : Видавництво Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського., 2013) Самохвалова, О.Ю.; Samokhvalova, O.
  У статті аналізується процес упровадження нової АБІС у бібліотеці Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, де склалися власні традиції ведення електронного каталога і автоматизованого обслуговування читачів, де вся робота установи підпорядковується навчальному та науковому процесам. Розглядаються етапи поступового переходу на нове бібліотечне програмне забезпечення Absotheque Unicode. The process of introducing a new ALIS in the University library, which formed its own traditions of the electronic catalog and automated services to readers, where all the work of the library is subject to educational and scientific processes at the university. We consider the stages of the gradual transition to the new library software Absotheque Unicode.
 • Документ
  Книга друкована і книга електронна: розмова бібліотекаря з книгарем
  (Київ : Видавництво Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського., 2013) Власов, П.; Журавльова, І.К.; Vlasov, P.; Zhuravliova, I.
  У статті порушуються проблеми, які нині постають перед видавництвами і бібліотеками у зв'язку з появою на українському книжковому ринку електронних видань. Йдеться про нові вимоги до діяльності бібліотек, до роботи бібліотекаря в умовах електронного середовища, наголошується на необхідності формування у підростаючих поколінь культури читання. The article deals with the contemporary problems facing book publishers and libraries due to the fact that the new electronic publications appear in the Ukrainian book market. The article focuses on the new requirements for libraries activity, the role of a librarian, possible cooperation with publishers. The problems of the copyright, electronic libraries creation, reading culture are discussed.
 • Документ
  Сучасне обслуговування користувачів у бібліотеці вищого навчального закладу
  (Київ : Видавництво Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського., 2013) Бабічева, О.Г.; Babicheva, O.
  У статі і показано, як застосування інформаційних технологій, а саме, автоматизованої реєстрації читачів, електронного каталогу, електронного замовлення літератури, комунікаційної служби «Бібліотечний форум» дає змогу бібліотеці університету на високому рівні забезпечувати навчальний та науково-дослідний процеси, постійно розширювати аудиторію користувачів. The information technologies use in the service process enables the university library to provide information for educational and scientific processes at a qualitatively higher level. The introduction of new forms of the library and information services, modern and convenient services expand the audience of the users giving them access to traditional and electronic resources of the library.