Навчальні видання. Фізичний факультет

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 96
 • Документ
  Основи елементарної астрономії : навчальний посібник
  (Харків: Харкывський нацыональний уныверситет імені В.Н. Каразіна, 2021) Захожай, Володимир Анатолійович; Захожай, Ольга Володимирівна
  Ця книга пропонується аматорам астрономії, учням старшої школи і вчителям, які викладають цей предмет, та підготовлена з урахуванням навчальної програми астрономії, розробленої Національною академією наук України.
 • Документ
  Методичні рекомендації до оформлення та захисту кваліфікаційних (дипломних) робіт на фізичному факультеті
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020) Савченко, О.М.; Макаровський, М.А.
  Посібник містить загальні відомості про виконання та захист кваліфікаційних (дипломних) робіт бакалаврів та магістрів; вимоги до оформлення текстів та презентацій; правила перевірки на плагіат. Наведена нормативна база вимог, яким мають відповідати кваліфікаційні роботи. Для студентів спеціальності 104 «Фізика та астрономія». Відповідає факультативному курсу «Підготовка дипломної роботи».
 • Документ
  Класична динаміка у ньютонівському та лагранжевому формалізмі : навчально-методичний посібник
  (2019) Єзерська, Олена Володимирівна; Ковальов, Олександр Семенович; Майзеліс, Захар Олександрович; Чебанова, Тетяна Сергіївна
  Цей навчально-методичний посібник призначений для студентів фізичних спеціальностей, які вивчають теоретичну механіку, і містить приклади та задачі, розв’язок яких сприяє більш глибокому розумінню фізичних ідей механіки, розвитку необхідних практичних навичок у розв’язанні задач класичної механіки у формалізмах Ньютона та Лагранжа.
 • Документ
  Самосопряженность и замкнутые ситемы_2019.pdf
  (2019-06-16) Зиненко, С.Н.
  Проводится параллель в духе Лифшица М.С. об адекватности самосопряженного оператора, описывающего поведение физической системы, и сохранение ее полной энергии... На примере колебания шарика на пружинке...
 • Документ
  Ряды и интегралы с параметром_теория к задачам_2019.pdf
  (2019-06-16) Зиненко, С.Н.
  Приводятся основные теоретические факты о рядах и несобственных интегралах...
 • Документ
  Потенциальные и соленоидальные поля_теория к задачам_2018.pdf
  (2019-06-16) Зиненко, С.Н.
  Приводится для студентов второкурсников "полное и лаконичное" исследование электро- и магнито- статических полей произвольно заряженного тела и статического тока в духе блестящей книги Тамма И.Е. – Основы теории электричества...
 • Документ
  Интегрирование функций одной переменной_теория к задачам_2018.pdf
  (2019-06-16) Зиненко, С.Н.
  Интегрирование сводится к единственной простой операции - "оторвал и вбросил" - оторвал множитель из таблицы и вбросил под дифференциал, превратив в свою первообразную...
 • Документ
  Фазові перетворення у нанорозмірних системах
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2019) Дукаров, С.В.; Петрушенко, С.И.; Сухов, Р.В.; Сухов, В.Н.
  У посібнику розглянуті особливості прояву розмірних ефектів під час фазових перетворень у високодисперсних системах. Для теоретичного опису фазового розмірного ефекту використані методи класичної термодинаміки, які дозволяють шляхом врахування вкладу, що вносить поверхня в загальне значення вільної енергії системи, пояснити та кількісно описати зміну температур фазових перетворень та можливість виникнення у нанодисперсних зразках фаз, які взагалі не існують у масивних об’єктах. Теоретичні викладки доповнені сучасним експериментальним матеріалом та стислим описом експериментальних особливостей вивчення нанооб’єктів. Навчальний посібник призначений для студентів, які проходять підготовку за спеціальністю 104 – «Фізика та астрономія», а також за спеціальністю 105 – «Прикладна фізика». В пособии рассмотрены особенности проявления размерных эффектов при фазовых превращениях в высокодисперсных системах. Для теоретического описания фазового размерного эффекта использованы методы классической термодинамики, которые позволяют путем учета вклада, который вносит поверхность в общее значение свободной энергии системы, объяснить и количественно описать изменение температур фазовых превращений и возможность возникновения в нанодисперсных образцах фаз, которые вообще не существуют в массивных объектах. Теоретические выкладки дополнены современным экспериментальным материалом и кратким описанием экспериментальных особенностей изучения нанообъектов. In this manual we discuss the features of the size effects during phase transformations in highly dispersed systems. The methods of classical thermodynamics are used for the theoretical description of the phase size effect. This approach is based on taking into account the contribution that the surface makes to the total free energy of the system. This allows us to explain and quantitatively describe the change of the temperature of phase transformations and the possibility of the appearance of phases (which are not appropriate for bulk) in nano-dispersed samples. The theoretical calculations are supported by modern experimental data and a brief description of the experimental features of the nano-objects investigation is also presented.
 • Документ
  Евклидово пространство_теория к задачам_2018
  (2018-06-19) Зиненко, С.Н.
  Проводится спектральное разложение самосопряженного (унитарного) оператора с нахождением соответствующего разложения единицы. Приводятся примеры из физики, связывающие сохранение энергии в замкнутых физических системах с самосопряженностью оператора, описывающего поведение системы.
 • Документ
  Ряды и интегралы с параметром_сборник задач 2018
  (2018-06-19) Зиненко, С.Н.
  Приводятся основные приемы нахождения интегралов с параметром: дифференцирование и интегрирование под знаком интеграла.
 • Документ
  Потенциальные и соленоидальные поля_сборник задач 2017
  (2018-06-19) Зиненко, С.Н.
  Приводится определение, формулируется критерий и характерное свойство потенциальных и соленоидальных полей. Исследуются электростатическое поле произвольно заряженного тела и магнитостатическое поле стационарного тока
 • Документ
  Интегрирование функций одной переменной_сборник задач 2017.pdf
  (2018-06-19) Зиненко, С.Н.
  Приводятся основные методы интегрирования наиболее важных видов функций
 • Документ
  Курс фізики : підручник
  (Xарків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013) Палєхін, В.П.
  Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів геолого-географічних спеціальностей вищих навчальних закладів (лист №1/11-343 від 16.01.2013р.). У підручнику розглянуті основні питання курсу фізики: механіки, молекулярної фізики та термодинаміки, електрики і магнетизму, оптики, елементи фізики атома й атомного ядра. Особливу увагу надано питанням, які необхідні для професійної діяльності: будові та характеристикам Землі і її атмосфери, фізичним процесам у геосферах і практичному використанню фізичних законів і явищ. Підручник призначено для студентів геолого-географічних та інших спеціальностей природничих факультетів університетів.
 • Документ
  Лінійна алгебра
  (2017-06) Парфьонова, Н.
  У посібнику приведені типові задачи курсу лінійна алгебра, який вивчається у 2 семестрі студентами 1 курсу фізичного й радіофізичного факультетів ХНУ.
 • Документ
  Евклидово пространство_сборник задач 2017
  (2017-06-08) Зиненко, С.Н.
  В евклидовом пространстве изучаются спектральные свойства самосопряженного и унитарного операторов.
 • Документ
  Интегрирование функций нескольких переменных_теория к задачам_2016
  (2017-06-08) Зиненко, С.Н.
  Вводятся понятия и приводятся формулы для вычисления двойных, тройных, криволинейных, поверхностных интегралов. Выясняется их физический смысл.
 • Документ
  Линейные операторы_теория к задачам_2016
  (2017-06-08) Зиненко, С.Н.
  Линейный оператор и его матрица в данном базисе.Собственные значения и соответствующие собственные векторы. Спектральная теорема диагонализируемого оператора.
 • Документ
  Дифференцирование функций одной переменной_теория к задачам_2016
  (2017-06-08) Зиненко, С.Н.
  Водятся понятия производной, дифференциала, напоминается их геометрический смысл, построение графиков функций.
 • Документ
  Решение задач математической физики в криволинейных системах координат : учебно-методическое пособие для студентов 3-го курса физического и радиофизического факультетов
  (Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014) Кондратьев, Б.В.; Лесик, Н.И.
  В пособии приводятся общие формулы для оператора Лапласа в ортогональных криволинейных системах координат. Приведены без доказательства основные формулы теории цилиндрических и сферических функций. Подробно решено много задач математической физики в этих системах координат. Рецензенты: Н. Н. Колчигин – доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой теоретической радиофизики радиофизического факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина; А. Г. Нерух – доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой высшей математики Харьковского национального университета радиоэлектроники.