4. Наукові роботи. Юридичний факультет

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 123
 • Документ
  Правові обмеження участі жінок у виконанні завдань державного управління в Україні
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2020) Кагановська, Тетяна Євгенівна; Пахомова, Ірина Анатоліївна; Kahanovska, Tetyana E.; Pakhomova, Irina A.
  Статтю присвячено аналізу змісту інституту правових обмежень, що накладаються на 12 жінку, яка перебуває на державній службі та виконує завдання у сфері державного управління, встановлено, що стосовно жінок – державних службовців застосовуються спеціальні правові обмеження, які являють собою законодавчо передбачені заборони залучення жінок до певних форм виконання професійних управлінських функцій і завдань задля звуження загального обсягу їх робочого навантаження з метою збереження їх здоров’я і створення умов для повноцінного виконання соціальної функції матері. Зазначено, що передбачені у законодавстві правові обмеження, які передбачені для жінок, що залучаються до виконання функцій державного управління, незважаючи на свій позитивний вплив, звужують певним чином обсяг їх професійних можливостей, а також обмежують фактичні можливості здійснювати владну компетенцію. Разом із тим, їм притаманний соціальний характер і держава зобов’язана передбачити адекватні компенсаторні механізми стимулювання професійної діяльності жінок-державних службовців і мінімізації впливу на жінку-державного службовця наслідків відповідних обмежень. У свою чергу, оптимальне адміністрування подібних заходів має на меті підвищити не лише професійні показники жінки як державного управлінця, а й посилити соціальну ефективність системи державного управління в цілому.
 • Документ
  Організаційно-правовий механізм Європейського Союзу щодо забезпечення ґендерної рівності
  (Ужгород : Ужгородський національний університет, 2023) Кагановська, Тетяна Євгенівна; Сироїд, Тетяна Леонідівна; Kaganovska, Tetyana E.; Syroid, Tetyana L.
  У статті проаналізовано положення установчих актів Європейського Союзу, зокрема, Договору про Європейський Союз, Договору про функціонування Європейського Союзу, Хартії основних прав Європейського Союзу та Європейської соціальної хартії, якою керується ЄС, щодо закріплення ними принципу ґендерної рівності, який отримав своє становлення з моменту прийняття Статуту ООН – фундаментального міжнародного універсального акту, що сприяв подальшій розробці та прийняттю норм на міжнародному універсальному і регіональному рівнях, що базуються на ґендерному принципі. Акцентовано увагу на особливостях актів ЄС і зазначено, що вони розширили принцип рівності між жінками та чоловіками, включивши до нього вимогу щодо створення відповідних умов праці; рівне поводження на робочому місці, включаючи право на справедливі, безпечні і здорові умови праці та праведливу винагороду; користування послугами соціальних служб; доступ до товарів і послуг; баланс між роботою та особистим життям; охорону материнства; відпустку по догляду за дитиною. Приділено увагу стратегічним актам ЄС у цьому напрямку, серед яких: Стратегічні зобов’язання щодо pабезпечення ґендерної рівності, Стратегія ґендерної рівності, План дій ЄС щодо забезпечення ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок у зовнішніх зносинах. Розкрито напрямки і зобов’язання, що містяться в означених актах; окреслено заходи ЄС, прийняті на їх виконання (розробка відповідних рекомендацій, прийняття директив, підготовка річних звітів) й акцентовано на перспективних напрямах діяльності Союзу в означеній сфері. Зосереджено увагу на діяльності спеціалізованих агентств, органів та інших структур ЄС до ком- петенції яких відносяться питання захисту прав людини і ґендерної рівності, як його невід’ємної складової, серед яких зазначено: Консультативний комітет Європейського Союзу з рівних можливостей для жінок і чоловіків, Європейський омбудсмен, Європейський інститут ґендерної рівності, Агентство фундаментальних прав Європейського Союзу, Європейське жіноче лобі, Європейська мережа юридичних експертів з питань ґендерної рівності та недискримінації. Охарактеризовано їх повноваження, правову основу діяльності, компетенцію і внесок у забезпечення прав людини в цілому і, зокрема, принципу ґендерної рівності в межах ЄС.
 • Документ
  Трансформація в Україні правової культури суспільства під впливом процесів європейської інтеграції
  (Харків : Національна академія правових наук України, 2022) Петришин, Олександр Віталійович; Кагановська, Тетяна Євгенівна; Передерій, Олександр Сергійович; Petryshyn, Oleksandr V.; Kaganovska, Tetyana Ye.; Perederii, Oleksandr S.
  У статті з позицій теоретико-правового аналізу висвітлюються аспекти трансформації правової культури населення України під впливом процесів європейської інтеграції. Застосування системи методів наукового пізнання (історико-правовий метод, системно-структурний метод, структурно-функціональний метод, метод сходження від абстрактного до конкретного, метод теоретико-правового прогнозування) відкрило можливість комплексно проаналізувати основні аспекти прояву впливу процесів європейської інтеграції на трансформацію правової культури населення України. Встановлено, що процеси європейської інтеграції і активна участь України у них є важливими чинниками, які обумовлюють інноваційні зміни у національній правовій системі, а також визначають трансформацію правової культури українського населення з урахуванням універсальних правових цінностей Європейського Союзу. Запропоновано і розкрито зміст низки основних вимірів, які розкривають сутність трансформацій правової системи України, які відбуваються через активну участь України у процесах європейської інтеграції. Зокрема, доведено, що правова культура населення України зазнає певних змін у процесі сприйняття населенням України універсальних цінностей ЄС як ідейної засади європейської інтеграції; процеси європейської інтеграції сприяють підвищенню рівня інформованості громадян про сутність основоположних правових засад організації життєдіяльності народів Європи; європейська інтеграція сприяє зміненню світоглядної системи координат молодого покоління України у процесі правової соціалізації. Акцен- тується увага на особливому значенні сприйняття універсальних цінностей Європейського Союзу у процесі європейської інтеграції. Зауважено, що поступова, але цілеспрямована політика держави щодо втілення універсальних цінностей права Європейського Со юзу сприяє їх засвоєнню населенням України на ментальному рівні із збереженням національно-культурних особливостей. Виокремлена проблематика формування позитивних загальносуспільних уявлень у зв’язку із імплементацією універсальних цінностей Європейського Союзу в Україні і запропоновано можливі варіанти їх подолання. Обґрунтовується висновок про те, що втілення на рівні індивідуальної поведінки кожного грома- дянина України універсальних європейських правових постулатів є важливою гарантією прискорення системних проєвропейських реформ в Україні, зміни ментальних орієнтацій населення у напрямі наближення до загальноєвропейського культурно-правового простору. У зв’язку з цим, пропонуються перспективні напрями досліджень означеної проблематики сучасною юридичною наукою, а саме – поглиблений аналіз організаційно-правових аспектів адаптації досвіду здійснення європейськими державами політики у сфері правового виховання населення, проблематики правової охорони на території європейських держав і України універсальних цінностей ЄС, пошук оптимальних стратегій підвищення рівня правової культури і правосвідомості громадян України у відповідності до кращих європейських стандартів, удосконалення нормативних засад налагодження ефективної співпраці держави і інститутів громадянського суспільства в частині реалізації заходів, спрямованих на досягнення якісних змін у формуванні високого рівні правової культури молоді тощо.
 • Документ
  The personal data protection mechanism in the european union
  (Seoul : Soong-Sil University, 2021) Syroid , Tetiana L.; Kaganovska , Tetiana Ye.; Shamraieva , Valentyna M.; Perederiі , Оlexander S.; Titov , Ievgen B.; Varunts , Larysa D.
  The adoption of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 transformed approaches and concepts to the implementation of the personal data protection mechanism in the European Union. Within the EU, almost all countries have adapted a new protection mechanism, which requires a study of the specifics of its use. The article intends to assess the legal provisions of the current mechanism of personal data protection in the EU. The author studied the mechanism of personal data protection under the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) based on the concept of contextual integrity and analysis of EU legislation on personal data protection. The scientific publications for 2016-2020 were reviewed for the formation of ideas of a new personal data protection mechanism in the EU, informative and transparent analysis of legal provisions. The article notes that the personal data privacy and protection is increasing, there is an ongoing unification of the legal status of personal data protection and the formation of a digital market for dissemination, exchange, control, and supervision of data. Cross-border cooperation is part of the personal data protection mechanism. The author proved that the GDPR has changed approach to personal data protection: the emphasis is now shifting to the formation of a digital market, where the EU’s role in ensuring regulation is crucial. The article identifies the emergence of a new protectionist legal system and strengthening of legal provisions regarding privacy. This legal system needs unification and harmonization in accordance with national legislation, is territorially fragmented and differentiated within the EU.
 • Документ
  The court fees as variety of the state duty
  (Chennai : IAEME Publication, 2020) Rossikhin, Vasyl; Rossikhina, Halyna; Kaganovska, Tetyana; Holovko, Oleksandr; Navrotskyi, Oleksii; Musiienko, Oleh
  The article examines the place, role and features of the legal regulation of the court fees. Attention is drawn to the problematic moments and difficult situations in the legislative registration of this concept. The need to correct them is noted and recommendations are given for improving the legal regulation of court fees.
 • Документ
  Регіоналізація як перспективний напрямок «європеїзації» України
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2020) Кагановська, Тетяна Євгенівна
  Стратегічний політичний курс України на європейську інтеграцію, котрий отримав навіть конституційне закріплення, актуалізує проблему приведення усієї системи територіальної організації влади у відповідність зі стандартами європейського, належного й багаторівневого, врядування. На жаль, конституційна реформа щодо децентралізації, котра отримала глибоке наукове обґрунтування, концептуалізацію, схвальну оцінку європейської політико-правової спільноти в особі Венеційської комісії та позитивний висновок Конституційного Суду України, спинилась на рівні вітчизняного парламенту попереднього скликання, не отримавши необхідної підтримки для внесення на остаточне голосування. З іншого боку, навіть ті поодинокі кроки, які були здійснені парламентом і урядом у частині передачі окремих повноважень від органів виконавчої влади до відання місцевого самоврядування, об’єднання територіальних громад та відповідних змін до бюджетної та податкової систем України виявили, з одного боку, половинчастість реформ, а з іншого – матеріально-фінансову, організаційну і навіть кадрову неспроможність органів місцевого самоврядування базового рівня ефективно функціонувати в нових політико-правових умовах.
 • Документ
  Medical negligence subject to criminal law
  (Konstancin-Jeziorna : Wydawnictwo Aluna, 2019) Gutorova, Nataliya; Zhytnyi, Oleksandr; Kahanovska, Tetyana
  Introduction: Legal liability for medical negligence should contribute to the protection of patients’ rights to life and health. At the same time, unreasonably strict sanctions against physicians should be analyzed much closely. More balanced model of such liability requires serious in-depth research. The aim of the article is to stimulate discussion about the necessity to improve the criminal legislation and judicial practice of criminal liability execution. Materials and methods: This study is based on the analysis of international law, WHO documents, jurdicial practice and statistics, criminal and medical law legal doctrine (29 laws and papers, 97 court judgments were analyzed). Dialectical, comparative, analytic, synthetic and system analysis research methods were used, also for interpretation purposes. Conclusions: An effective legal mechanism should ensure the timeliness and thoroughness of the investigation and prosecution of each case of medical negligence to prevent the recurrence of such consequences in the future. Legal liability (civil, disciplinary or criminal) for medical negligence is a necessary part of this mechanism. The inevitability of criminal punishment rather than its severity should be recognized as a core for the medical negligence prevention concept. That’s why the long-term imprisonment for medical negligence as a form of punishment should be recognized as socially unreasonable, it cannot improve the protection of patients’ life and health but leads to significant negative social complications instead.
 • Документ
  Вплив бюрократії на організацію управлінської діяльності: історико-правовий аналіз
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2019) Кагановська, Тетяна Євгенівна; Kaganovska, Tetyana
  У статті мова йде про терміни «бюрократія» і «бюрократизм»; наведено думки різних розробників1 теорії бюрократії; зазначено, що протягом тривалого часу у нашій країні дослідження стосовно бюрократії були суттєво обмежені; вказано про стан обговорення проблеми бюрократії сьогодні, зокрема надано перел ік проблем і явищ, які пов’язують з явищем бюрократії; наголошено на тому, що проблему бюрократії не вдасться побороти одними розмовами, необхідно шукати інші важелі впливу. Зазначено, що раціональну бюрократію деякі вчені розглядали як органічну складову оптимального розподілу праці і добре налагодженого механізму управління, як неодмінну умову успішного і динамічного розвитку індустріального суспільства; окремо наведено дослідження М. Вебера у вивченні поняття «бюрократія», позбавлення його емоційно-негативного відтінку, встановлення критеріїв, яким повинна відповідати раціонально вибудувана система управління та невідворотність бюрократії у ньому; охарактеризовано людей, задіяних у бюрократичному апараті та надано найважливіші характеристики бюрократії; зазначено, що вказані цінності чинять активний вплив на цінності суспільства і тим самим становлять фундамент соціальної міцності бюрократичної системи; відзначено і слабкі місця бюрократичної системи, такі як -от: кадровий застій, непомірна чиновницька зарозумілість, «жага» стати самостійною владною силою; «жорстка ненависть» до всіх тих, «хто виявляє бажання займатися адміністративними справами поза нею»; наголошено, що управлінська діяльність в рамках раціонально побудованої бюрократичної системи розчленов ується на елементарні найпростіші операції, наділені конкретною компетенцією у вигляді оптимальності і професіоналізму у вирішенні всіх проблем, що виникають; наведено особливості стилю ідеального керівника, який повинен керувати своїм апаратом безособово, без прояву жодних почуттів і ентузіазму; вказано на високу соціальну ефективність професійного бюрократичного управління, яке забезпечує стабільність і динамічний розвиток соціального організму, кадри, підвищує престижність професійної освіти, формує підвищений попит на дипломи й елітні навчальні заклади, наведено міркування про те, що чиновництво треба критикувати; зазначено, що бюрократичний апарат може бути піддано небезпеці появи різних руйнівних дисфункцій, таких як закостенілість, закритість, відірва ність від народу і його інтересів; визначено, що принципи і технології раціональної бюрократії не тільки себе не дискредитували, а й переживають період модернізації; наведено пріоритетні напрями реформування державного управління, зокрема впровадження концепції «Держава у смартфоні» та електронізація державних послуг та вказано, що переосмислення стратегій та перегляд планів зокрема у частині бюрократичної організації державного апарату – це вимога часу і бажання дійсно вирішувати державні проблеми.
 • Документ
  Адміністративно-правові заходи запобігання неформальній зайнятості в Україні
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Карзіна, 2019) Кагановська, Тетяна Євгенівна; Kaganovska, Tetyana
  Неформальна зайнятість – соціально-економічна проблема, що проявляється у відпливі частини працюючого населення із формального сектору економіки до неформального, у зв’язку з чим актуалізується питання подолання соціально-економічних передумов та наслідків цього негативного явища і попередження формалізації ринку праці. Та на сьогоднішній день, державою обрано переважно «каральний» шлях зниження рівня неформальної зайнятості. Не дивлячись на те, що Урядом проводиться достатньо активна діяльність, спрямована на формалізацію зайнятості в Україні, зокрема, в країні функціонує ціла система органів публічної влади, уповноважених на застосування адміністративно-правових заходів, що мають на меті викриття фактів неформальної зайнятості; на рівні міст розробляються та реалізуються відповідні програми формалізації зайнятості; серед населення проводяться інформаційно-роз’яснювальні заходи тощо, позитивного результату все ще не досягнуто. З огляду на зазначене, автором у статті акцентується увага на раціональності поєднання адміністративно-правових заходів запобігання неформальній зайнятості із одночасним підвищенням рівня добробуту населення та підвищення ефективності функціонування соціально-економічних інститутів. З метою розуміння передумов поширення неформальної зайнятості та особливостей обрання методів їх усунення в статті також звертається увага на ознаки неформальних відносин між працівником та роботодавцем, а також з’ясовується зміст суміжних понять, що використовуються на рівні із поняттям «неформальна зайнятість» та характеризують відносини між працівником та роботодавцем, що не набули належної, встановленої законом форми. У висновку автором наголошується на важливості формування між державою та громадянами партнерських відносин, в яких держава поважає і забезпечує право громадян на гідний рівень життя, а громадяни проявляють повагу до закону та виконують свої обов’язки перед державою.
 • Документ
  Improving the mechanism of collecting certain taxes in Ukraine as measures for the European modernization: legal aspect
  (Riga : Publishing House “Baltija Publishing”, 2018) Holovko, Oleksandr; Kaganovska, Tetyana; Rossіhіna, Galina
  The aim of the article is to study the methodological and theoretical principles of improving the legal regulation of the taxation system in Ukraine in the European integration context. Determination of the doctrinal basis for the implementation of the tax function of the state and its legal consolidation from the standpoint of the fundamental principles of the law allows carrying out a comparative legal analysis of taxation in the developed countries of Europe and the world (particularly indirect one). Methodology. The research is based on the theoretical and legal substantiation of the social content of tax activities in the state, and it is also based on the understanding of the dialectical relationship between tax processes and the functioning of social and legal systems in general. A systematic analysis of the tax activity of the state in the context of humanism, justice, freedom, equality, rule of law is carried out. On this basis, the legal nature of the regulation of the value-added tax is revealed. Results. The basic theoretical and legal bases of measures on improvement of the taxation system are determined as a result of the study from the position of its legitimation among citizens and stimulation of their purchasing power and development of productive forces of the Ukrainian economy. Practical impact. The definition of directions for perfection and humanization of tax legislation in Ukraine allows making a conclusion about the volume of the tax burden on the consumer and proposing optimal rates of value-added tax rates.
 • Документ
  Механізм трансферу технологій і його реалізація в інноваційному процесі
  (НДІ ПЗІР НАПрН України, 2022-03-01) Розгон, Ольга Володимирівна
  У результаті дослідження виявлено, що організаційно-економічний механізм трансферу технологій доцільно розглядати як особливу організаційну форму, в якій процеси діяльності пов’язані один з одним, створюючи такий ланцюжок: мета – передання ноу-хау, нових технологій, технологічного обладнання та науково-технічних знань від власника до замовника – процес – вибір, оцінка та реалізація просування технології – результат – просування технології на профільний на ринок. Автором зазначено, що структура механізму трансферу технологій включає такі елементи: об’єкт; центр; суб’єкти; сукупність методів і способів як інструменти аналітичного, дослідницького характеру та інструменти реалізації намірів і планів; умови, які визначають обмеження і вимоги для отримання цільового результату; етапи. Винятковою особливістю організаційно-економічного механізму є суб’єкти та їх дії. Суб’єкти, які створюють та/або використовують технології та/або їх складові та яким належать або передаються майнові права на використання об’єктів права інтелектуальної власності, що є складовими технологій, і фізичні особи, які безпосередньо беруть участь у створенні, трансфері та застосуванні технологій та/або їх складових, надають необхідні для цього інформаційні, фінансові та інші послуги на всіх стадіях просування технологій та/або їх складових на ринок, виконують певні дії, які приводять до певного результату на кожному етапі трансферу технологій. Виявлено, шо стадії механізму трансферу технологій складаються з етапів, які реалізуються через процеси і закінчуються складанням конкретної документації. Виділення окремих стадій та визначення змісту етапів, процесів на кожній стадії має суттєве значення для розуміння інноваційного процесу. Зокрема, можна виділити такі етапи: вибір і попередня оцінка технології; встановлення оцінки обраної технології; проведення досліджень для виявлення розрахунку оцінки потенціалу розробки як об’єкта комерціалізації та просування готової до використання технології на профільний ринок; співпраця зі споживачами технології.
 • Документ
  Problems of the implementation of economic rights of internally displaced person
  (НДІ ПЗІР НАПрН України, 2022-07-01) Hlibko, S; Rozghon, O; Podrez-Riapolova, I
  In the conditions of martial law on the territory of Ukraine there is a need to develop an effective mechanism for exercising the rights of internally displaced persons. The problems of exercising economic rights, in particular, the problems in the field of realization of property rights by internally displaced persons, become especially relevant. The purpose of this article is to analyze research and the main provisions of regulations and draft laws relating to the implementation of economic rights of internally displaced persons. In the framework of this study, an analysis of the state of regulatory regulation of legal relations on selected topics. The existence of problems with the implementation of the Law of Ukraine «On Ensuring the Rights and Freedoms of Internally Displaced Persons» in the field of protection of property rights was identified, their importance and relevance were emphasized. It is established that the legislation of Ukraine in the field of legal regulation of property relations with the participation of internally displaced persons needs to be improved and appropriate changes made that will provide protection and additional guarantees for the exercise of property rights. In addition, the need to stimulate the realization of entrepreneurial and innovative potential was emphasized.
 • Документ
  Організаційні форми трансферу технологій в інноваційному процесі
  (НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України, 2021) Розгон, Ольга Володимирівна
  У цій статті аналізуються види та організаційні форми трансферу технологій. Виявлено проблеми ототожнення форм у порівнянні з видами трансферу технологій. Автором запропоновано таку класифікацію організаційних форм трансферу технологій: купівля та продаж ліцензій (ліцензійний договір або ліцензія); передача наукових розробок на основі лізингу; передача наукових розробок на основі франчайзингу; передача наукових розробок на основі інжинірингу; передача наукових розробок на основі договору ноу-хау; передача майнових прав на технології та їх складові при обміні науково-технічними результатами на базі діяльності спільних підприємств. Особлива увага приділена договірним аспектам трансферу технологій
 • Документ
  Зняття військовослужбовців і членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов, з обліку у випадку виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного пункту
  (НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України, 2021) Розгон, Ольга Володимирівна
  У статті аналізуються категорії «право на житло» та «реалізація права на житло». Виявлено проблеми невиконання конституційних зобов’язань державою перед військовослужбовцями щодо забезпечення житлом як осіб, які мали право першочергового отримання жилих приміщень. Для вирішення проблеми невідповідності положень ЖК Української РСР і нормативно-правових актів, що регламентують житлові правовідносини та визначають механізм реалізації житлових прав військовослужбовців, які перебували на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, до 01.01.2005 р., автором запропонована законодавча пропозиція. Особлива увага приділена розгляду питання щодо конституційності положень п. 2 ч. 2 ст. 40 Житлового кодексу Української РСР.
 • Документ
  Порівняльний аналіз механізму підтримки розвитку стартапів бізнес-інкубаторами за законодавством Казахстану та України
  (Київ : Державна установа "Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України", 2021) Розгон, Ольга Володимирівна; Байдельдинова, М.В.
  Проаналізовано казахстанське та національне законодавство щодо правового статусу бізнес-інкубатора у сфері підприємництва і стартапу. Проаналізовано механізми підтримки розвитку стартапів бізнес-інкубаторами, а також правову та договірну основу відносин між цими суб’єктами, що становить новизну цього дос-лідження. Визначено дефініції, характерні ознаки бізнес-інкубатора у сфері підприємництва і стартапу. На підставі проведеного дослідження робиться висновок, що, незважаючи на спорідненість причин появи та розвитку цих механізмів, їхнє практичне застосування в Україні та Казахстані дещо відрізняється. Доведено можливість взаємодії бізнес-інкубатора і стартапу в аналізованих державах, про-те обидва суб’єкти стикаються із проблемою того, що діяльність бізнес-інкубаторів є непривабливою для інвесторів, тому бізнес-інкубатори не можуть існувати без суттєвої підтримки держави
 • Документ
  Позначення, які можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу
  (Одеса : Видання Міжнародного гуманітарного університету, 2021) Розгон, Ольга Володимирівна
  У статті було з’ясовано питання застосування критерію «здатність позначення вводити в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу», як підстави для визнання недійсним свідоцтва України на комбінований знак для товарів і послуг. Дослідження здійснюється не тільки в контексті національного, а й міжнародного законодавства. Автором порівнюються визначення «торговельна марка» та «знак для товарів і послуг», що містяться у ст. 492 ЦК України, ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Директиві № 2006/114 / ЄС про введення в оману та порівняльну рекламу, Директиві № 2005/29/ЄС про недобросовісну комерційну практику. Особлива увага в статті приділяється дослідженню підстав для набуття правової охорони торговельної марки (знака для товарів і послуг), вивченню змісту виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку, які власник свідоцтва товарів і послуг може передавати повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві, з’ясуванню підстав припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, а також визначенню особливостей припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг як способу захисту цивільних прав та інтересів. Було проаналізовано поняття «знак для товарів і послуг», «торговельна марка», «оманливе позначення». Зроблено висновок, що терміни «знак для товарів і послуг» і «торговельна марка» існують паралельно, ототожнюються, їх можна використовувати разом, тому що це не змінює сутності явища. Хоча доречніше використовувати термін «торговельна марка», оскільки визначення «торговельна марка» є більш змістовним. Автором аргументовано, що ліцензійні договори як підстава належності майнових прав на промисловий зразок могли бути укладені виключно на час дії патенту, а після закінчення цього строку сторона договору не має прав на підставі укладених ліцензійних договорів щодо відповідного промислового зразка. Також у статті були наведені приклади рішень колегії Апеляційної палати щодо відмови в наданні правової охорони відповідно до законодавства у сфері інтелектуальної власності та постанова КГС ВС за справою про визнання недійсним свідоцтва України на комбінований знак для товарів і послуг.
 • Документ
  Відтворення твору у складі аудіовізуального твору в мережі Інтернет і публічне сповіщення як окремі способи використання музичного твору
  (Запоріжжя : Видання Запорізького національного університету, 2021) Розгон, Ольга Володимирівна
  У статті представлено правовий аналіз категорій «музичний твір», «використання музичного твору». Автором доведено, що ознаками музичного твору як об’єкта авторського права є об’єктивна форма вираження або Втілення музичного твору в об’єктивну форму і творчий характер (твір мистецтва, продукт творчості музичної думки композитора). Автором проаналізовано такі способи використання твору, як відтворення музичного твору у складі аудіовізуального твору в мережі інтернет і публічне сповіщення музичного твору. Музичний твір може бути виражений в об’єктивній формі, зокрема, через звукозапис, який дозволяє здійснювати його сприйняття, відтворення або сповіщення за допомогою відповідного пристрою не лише автором, а й іншими особами, та може використовуватись у складі аудіовізуального твору. Особлива увага приділена аналізу судової практики щодо порушення виключних майнових авторських прав на музичний твір. Виявлено, що для встановлення неправомірності використання спірного музичного твору у суді слід з’ясувати, чи є позивач стороною договору на створення аудіовізуальних творів і чи передані майнові авторські права за договором на створення аудіовізуальних творів на музичний твір, який є предметом спірних правовідносин. Якщо сторона договору є організацією колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права на підставі свідоцтва, предметом якого є надання права на публічне сповіщення творів, а в ліцензійному договорі зазначене використання спірного твору через його відтворення у складі аудіовізуального твору в мережі інтернет, а не через публічне сповіщення, то має місце порушення авторського права. Автор доходить висновку, що відтворення музичного твору і публічне сповіщення є самостійними способами використання твору.
 • Документ
  Передання прав за ліцензійним договором на використання програмного забезпечення або комп’ютерних програм.
  (Запоріжжя : Видання Запорізького національного університету, 2021) Розгон, Ольга Володимирівна
  Стаття присвячена висвітленню питання розпорядження правами на комп’ютерні програми і програмне забезпечення на підставі ліцензійного договору. Автором у статті розрізняються права, які набуваються за авторським і ліцензійним договорами на використання комп’ютерної програми та програмного забезпечення. У статті аналізується термін «комп’ютерна програма». Автор доходить висновку, що недоцільно порівнювати комп’ютерні програми з літературними творами. У цьому дослідженні об’єктом спеціального вивчення є ліцензійний договір як вид договору щодо розпоря- дження майновими правами інтелектуальної власності на комп’ютерні програми і програмне забезпечення. Автором порівнюється передання прав на комп’ютерні програми і програмне забезпечення за ліцензійним договором, авторським договором, договором на використання комп’ютерних програм через інформаційно-телекомунікаційні системи та в мережі Інтернет і договором купівлі-продажу примірників програмної продукції. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на комп’ютерну програму може відбуватися на підставі ліцензії або ліцензійного договору, який є найбільш поширеним серед інших договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною (простою), а також іншого виду, що не суперечить закону. Виявлено, що правова охорона програмного забезпечення, враховуючи специфічні особливості конкретного об’єкта, зводиться до захисту законних майнових інтересів і прав авторів. Автором установлено, що забезпечення ліцензійних договорів відкритого програмного забезпечення надає можливість користувачам програм не порушувати не тільки авторське право, а й значну кількість прав порівняно із пропрієтарним програмним забезпеченням, оскільки надає користувачам право вільно поширювати і відтворювати необмежену кількість примірників програми з обов’язковим дотриманням умов ліцензій
 • Документ
  Функционирование технологических парков как одно из направлений государственно-частного партнерства в инновационной сфере
  (Гродно : Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, 2020-12) Мартыненко, Игорь Эдуардович; Розгон, Ольга Владимировна; Мартиненко, Ігор Едуардович; Розгон, Ольга Володимирівна
  Раскрывается содержание понятия государственно-частного партнерства, анализируется состояние с разработкой данного института в юридической науке. Отмечается, что для эффективного функционирования технопарков необходимо внедрение инструментов государственной поддержки инновационной деятельности. Сформулирован вывод о том, что опыт зарубежных стран показывает, что успешно может функционировать технопарк при балансе интересов частных и государственных присмешанной модели управления и собственности. Обосновывается, что государственно-частное партнерство – это сотрудничество государства и бизнеса, где сотрудничество строится не на подчинении, а скорее на мотивации участия бизнеса в инновационном процессе. Целью исследования является обоснование направлений развития института государственно-частного партнерства в инновационной сфере в Республике Беларусь и Украине на основе уточнения понятийного аппарата государственно-частного партнерства, исследования функционирования технологических парков как одного из направлений государственно-частного партнерства в инновационной сфере путем сравнительного анализа опыта других государств. Результаты исследования могут быть использованы в нормотворческой деятельности, так как авторами обосновывается необходимость разработки законопроектов, связанных с созданием условий для модернизации инфраструктуры путем реализации проектов на условиях государственно-частного партнерства, в том чис-ле концессии с последующими внесениями соответствующих изменений в одноименные Законы Украины и Республики Беларусь «О государственно-частном партнерстве», а также принятием специального закона «О технологических парках»
 • Документ
  Поділ майна, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, здійснений за розпискою між ними
  (Харків : Фактор, 2021-03) Розгон, Ольга Володимирівна
  У цій статті ми розглянемо основні питання, які виникають у разі необхідності здійснити поділ спільного сумісного майна подружжя. Для цього подружжя можуть укласти договір про поділ спільного сумісного майна подружжя, але ми розглянемона прикладі практичної ситуації, коли подружжя склало розписки, які визначаютьподіл майна, замість укладання цього договору