Навчальні видання. Філософський факультет

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 34
 • Документ
  Організація самостійної роботи із вивчення курсу «Історія України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійних програм: «Міжнародні відносини, Міжнародна інформація та міжнародні комунікації», «Міжнародні відносини та регіональні студії», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна логістика і митна справа», «Міжнародний бізнес», «Міжнародні фінанси», «Міжнародна електронна комерція», «Готельно-ресторанна справа», «Туристичний бізнес»
  (Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023) Аксьонова, Наталя Володимирівна
  Видання містить детальну інформацію щодо змісту курсу «Історія України», методики підготовки до семінарів і виконання самостійної роботи, підготовки до екзамену. Для здобувачів вищої освіти освітніх програм Міжнародні відносини, Міжнародна інформація та міжнародні комунікації, Міжнародні відносини та регіональні студії, Міжнародні економічні відносини, Міжнародна логістика і митна справа, Міжнародний бізнес, Міжнародні фінанси, Міжнародна електронна комерція, Готельно-ресторанна справа, Туристичний бізнес. Методичні рекомендації містять поради щодо самостійного оволодіння курсом «Історія України» та подальшого удосконалення професійних навичок.
 • Документ
  Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних робіт : комплекс навчально-методичних матеріалів для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Урбаністичні студії» (спеціальність 034 «Культурологія»)
  (Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2022) Аксьонова, Наталя Володимирівна; Домановська, Марина Євгенівна
  Видання містить детальну інформацію щодо організації підготовки дипломної роботи, детальний опис усіх структурних елементів роботи, вимоги до оформлення робіт. Описується процедура подання роботи і захисту перед Державною екзаменаційною комісією. Наводяться зразки документів, необхідні під час підготовки та захисту дипломної роботи, а також критерії її оцінювання. Методичні рекомендації призначені для здобувачів освітньої програми «Урбаністичні студії».
 • Документ
  Основи елементарної астрономії : навчальний посібник
  (Харків: Харкывський нацыональний уныверситет імені В.Н. Каразіна, 2021) Захожай, Володимир Анатолійович; Захожай, Ольга Володимирівна
  Ця книга пропонується аматорам астрономії, учням старшої школи і вчителям, які викладають цей предмет, та підготовлена з урахуванням навчальної програми астрономії, розробленої Національною академією наук України.
 • Документ
  Political science for medical students: a tutorial for the course in Political Science for the School of Medicine
  (Kh.: V. N. Karazin Kharkiv National University, 2016) Pivneva, L.N.; Півнева, Л.М.; Пивнева, Л.Н.
  This English-language tutorial presents the most important topics of political science, introducing students to this discipline’s basic categories and to the development of political processes in society thus contributing to the formation of the world outlook of future medics. The tutorial is designated to deepen students’ knowledge of chosen topics and can be used for self-study in preparation for practical classes in political science.
 • Документ
  Санологічні аспекти репродуктивного здоров'я
  (2017-05-18) Андрейко, Г.П.
  Соціально-психологічні та медико-біологічні передумови планування вагітності Роль перинатального періоду в психічному здоров'ї дитини Психопрофілактична робота із підготовки до пологів. Профілактика аборту як фактор збереження репродуктивного здоров'я жінки. Основні шляхи та засоби запобігання вагітності
 • Документ
  Виховання культури міжстатевих стосунків підлітків і молоді як соціально-педагогічна проблема
  (2017-05-17) Андрейко, Г.П.
  Історичні аспекти розвитку міжстатевих стосунків на Україні. Аналіз причин виникнення проблеми. Сучасний стан, зміст і складові статевого виховання Психосексуальна культура та психосексуальний розвиток. Вплив релігії і громадськості на морально-статеве виховання молоді. Гендерний контекст системи статевого виховання.
 • Документ
  Історія української культури : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності «Лікувальна справа»
  (2016) Аксьонова, Н.В.; Маліков, В.В.
  Методичні рекомендації містять матеріали до семінарських занять з курсу «Історія української культури», детальний опис етапів контролю знань, що проводяться у дистанційний спосіб, вимоги до оформлення робіт з самостійної роботи. Видання розраховано на студентів спеціальності «Лікувальна справа».
 • Документ
  Історія України. Методичні рекомендації до семінарських та практичних занять і самостійної роботи студентів. Історія України: матеріали до семінарських занять
  (2013) Хорошев, О.М.
  Матеріали до семінарських занять «Історія України» є складовою частиною методичного забезпечення навчального процесу з дисципліни «Історія України». Надані документи висвітлюють історичний шлях, пройдений українським народом, надають змогу самостійно осмислити неоднозначність та різноманіття подій історичного процесу. Навчальне видання має сприяти набуттю студентами необхідних навичок теоретичного та практичного застосування знань з матеріалу відповідних тем курсу, більш глибокому вивченню історичних подій, оволодінню основами науково-історичного підходу до історії. Матеріали скомпоновано у хронологічному порядку за кожним історичним періодом. Вони відповідають навчальній програмі дисципліни «Історія України», що вивчається у вищих навчальних закладах нашої держави. Матеріали до семінарських занять покликані заохочувати студентів до самостійного ознайомлення та опрацювання історичних документів і має за мету сприяти найбільш продуктивному засвоєнню матеріалів.
 • Документ
  Історія Слобідської України : навчально-методичний посібник
  (2013) Танцюра, В.І.; Пересада, О.О.
  Навчально-методичний посібник допомагає організувати самостійне опрацювання обов’язкового курсу "Історія Слобідської України", розробленого згідно з кредитно-модульною системою навчання. Видання знайомить із історією й особливостями протікання найважливіших соціально-політичних процесів на Слобожанщині від найдавніших часів до сучасності. Посібник розрахований на студентів денної, заочної та дистанційної форми навчання у вищих навчальних закладах, а також може бути корисним усім тим, хто цікавиться історією України.
 • Документ
  Історія України : навчальний посібник
  (2014) Танцюра, В.І.; Куліш, С.М.; Пересада, О.О.
  Навчальний посібник допомагає організувати самостійне опрацювання обов’язкового курсу "Історія України", розробленого згідно з кредитно-модульною системою навчання. Видання знайомить із історією й особливостями протікання найважливіших соціально-політичних процесів в Україні від найдавніших часів до сучасності. Посібник розрахований на студентів денної, заочної та дистанційної форми навчання у вищих навчальних закладах, а також може бути корисним усім тим, хто цікавиться історією України.
 • Документ
  Методичні рекомендації щодо написання та захисту дипломних робіт (для студентів спеціальності «культурологія»)
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2013) Аксьонова, Н.В.
  Методичні рекомендації щодо етапів підготовки, написання та захисту дипломної роботи за кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» містять загальні положення щодо організації підготовки дипломної роботи, детальний опис усіх структурних елементів роботи, вимоги до оформлення робіт. Описується порядок і процедура попереднього захисту роботи та захисту перед Державною екзаменаційною комісією. Наводяться зразки документів, необхідні під час підготовки та захисту дипломної роботи. Методичні рекомендації призначені для студентів спеціальності «культурологія».
 • Документ
  Экология информационного пространства
  (2015-01-25) Андрейко, Г.П.
  Пособие включает в себя основные темы курса "Экология информационного пространства", необходимые для подготовки к семинарам и экзамену. материал подобран в соответствии с учебной программой. Темы даны во взаимосвязи друг с другом. в конце каждой темы приводится список использованной литературы.
 • Документ
  Екологія. Методичний посібник для проведення лабораторних робіт
  (вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2006) Коновалова, О.О.; Андрейко, Г.П.
  Методичний посібник розрахований на студентів, які вивчають нормативний курс екології. В посібнику наведені основні методи дослідження екологічного стану довкілля, зокрема, поверхневих вод, атмосферного повітря, ґрунтів, а також біоіндикації за станом рослин. Також приділена увага методам аналізу стану міських біоценозів.
 • Документ
  Методи біоіндикації навколишнього середовища
  (2014-07-02) Андрейко, Г.П.
  У посібнику в доступній формі викладено основні біоіндикаційні методи діагностики навколишнього середовища в польових умовах.
 • Документ
  Символическая логика: Пособие для практических занятий и самостоятельной работы
  (Харьков, 2012) Минаков, И.В.
  Издание содержит материалы для практических занятий и самостоятельной работы студентов по курсу «Символическая логика»: тематический план учебной дисциплины, список тем курсовых работ, список рекомендованной литературы, списки ключевых значений и терминов, дополнительные и расширяющие вопросы для самостоятельной проработки, рекомендации, примеры выполнения заданий – по каждой теме, дополнения.
 • Документ
  Ноосферное образование – ключ к здоровью
  (Российская академия естественных наук. Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, 2011) Гончаренко, М.С.; Маслова, Н.В.; Куликова, Н.Г.
  Здоровье молодёжи – одна из важнейших проблем общества. Многочисленными исследованиями установлено, что применяющаяся в настоящее время “традиционная” система образования отрицательно сказывается на здоровье учеников и учителей. Педагогическая система ноосферного образования существенно повышает и улучшает здоровье учеников и учителей, а также повышает успеваемость, мотивацию к учёбе, развивает творческое мышление и направляет его на благо природы и человека. Принципиальной особенностью этой системы является то, что она построена в соответствии с требованиями психофизиологии детского организма и на основе Законов Мира. В книге раскрывается суть системы ноосферного образования, представлены результаты его влияния на здоровье учеников, сравнительно с “традиционной” системой образования. Значительное место занимает раздел, посвящённый философско-методологическим и психолого-социальным аспектам ноосферного образования. Книга адресована всем участникам системы образования, а также родителям для многостороннего осмысления ноосферной педагогической системы как здоровьесберегающей. Книга рекомендована к изданию Международным экспертным Советом по оценке образовательных средств на соответствие уровню современной науки. Решением Учёного совета Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина книга рекомендована к изданию в качестве учебного пособия (Протокол № 6 от 27 мая 2011 г.).
 • Документ
  Валеопедагогические основы духовности
  (Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, 2007) Гончаренко, М.С.
  Это первое учебное пособие, охватывающее широкий спектр вопросов духовного здоровья как базовой составляющей здоровья человека. Дается исторический обзор представлений о духовности, в том числе по работам украинских философов. Освещены современные холистические представления об устройстве человека и взгляды на мироустройство, являющиеся основой новых научных представлений о духовности. Подробно рассматривается структура сознания, духа и души, дан анализ их взаимодействия с внешним миром. Освещены основные методологические принципы, которыми необходимо руководствоваться при диагностике духовной составляющей здоровья. Большое внимание уделяется путям духовного совершенствования, разработке новых валеопедагогических технологий. Предназначено для студентов специальностей «Валеология» и «Здоровье человека», для учителей и преподавателей, для всех, интересующихся вопросами духовности и здоровья. Це перший навчальний посібник, який охоплює спектр питань духовного здоров′я як базову складову здоров′я людини. Надається історичний огляд уявлень про духовність, в тому числі по роботам українських філософів. Висвітлені сучасні холістичні уявлення про будову людини і погляду на світоустрій, який є основою нових наукових уявлень про духовність. Щільно розглянуто структуру свідомості, духу та душі, надається аналіз їх взаємодії із зовнішнім світом. Висвітлені основні методологічні принципи, якими необхідно додержуватися під час діагностики духовної складової здоров′я. Значна увага приділяється шляхам духовного удосконалення, розробці нових валеопедагогічних технологій. Розроблено для студентів спеціальностей «Валеологія» и «Здоров′я людини», для вчителів та викладачів, для всіх, хто цікавиться питаннями духовності и здоров′я.
 • Документ
  Научные основы современного мировоззрения. Валеологический аспект
  (Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, 2011) Гончаренко, М.С.
  Данное учебное пособие посвящено описанию фундаментальных основ современного мировоззрения, мироустройства и миропонимания. Формирование этих представлений является научной платформой для развития интегральной науки о здоровье – валеологии, ее принципов, задач, новых методов оздоровления и управления здоровьем. Учебное пособие рассматривает исторические аспекты формирования валеологического мировоззрения, роль знаний о голографичности, фрактальности, целостности, гармоничности, иерархичности в расшифровке механизмов функционирования физической и энергоинформационной составляющих здоровья человека. Особое внимание уделяется освещению духовной составляющей здоровья, а также волновой природе функционирования человека и энергоинформационным методам его здоровья. Учебное пособие предназначается для студентов-валеологов, преподавателей, читающих курсы «Здоровье человека», «Основы валеологии», «БЖД» и другие науки о здоровье, а так же широкому кругу читателей, которым не безразличны проблемы современного валеологического мировоззрения, на основе которого разрабатываются новые подходы к сохранению, восстановлению и развитию собственного здоровья.
 • Документ
  Валеологічний інструментарій апаратно-програмної діагностики і моніторингу здоров’я
  (Харків : Видавництво ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011) Гончаренко, М.С.
  Навчальний посібник «Валеологічний інструментарій апаратно-програмної діагностики і моніторингу здоров'я» містить у собі сучасні валеологічні методики, що дозволяють вивчати динаміку стану здоров'я (фізичного, психічного, духовного). Останні досягнення у науці дозволили створити нові методики: апаратно-програмний комплекс «Іntа-com-voll», аурографію, апарат спектрально-динамічний «КСД», визначення біологічного віку за показником електрокінетичної рухливості клітин буккального епітелію, газорозрядна візуалізація (метод кірліанографії), АПК «Омега-М2», комп'ютерна програма «Рівень здоров'я», технології біоуправління в навчально-виховному процесі. Вони забезпечують можливість вивчення різних рівнів дії енергоінформаційних, психологічних й фізіологічних процесів на організм людини на метаболічному, клітинному, тканинному, органо-системному й інших рівнях, включаючи психофізіологічний. Навчальний посібник за редакцією М.С. Гончаренко призначається для вчителів шкіл, які викладають «Основи здоров’я», викладачів дисциплін «Валеології», «Основ здорового способу життя. Також цей посібник рекомендуємо для викладання дисциплін «Компютерні технології у валеології», та для викладачів дисциплін валеологічного профілю, студентів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів, які цікавляться питаннями здоров'я, механізмами його збереження та зміцнення.