Формування пострадянських партійних систем з домінуючою партією: українська специфіка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню української специфіки формування пострадянських партійних систем з домінантно-патронажною партією. Визначено етапи еволюції української партійної системи та спроби політичної еліти створити домінантно-патронажні політичні партії. Обґрунтовано, що на пострадянському просторі партійне домінування має свої особливості, тому партії в країнах постСРСР ми пропонуємо називати домінантно-патронажними. Основним фактором диференціації домінуючих та домінантно-патронажних партій виступає ступінь впливу партії на владу, тобто її реальна здатність формувати органи виконавчої влади та впливати на прийняття державницьких рішень. Якщо партія безпосередньо залучена до формування державної політики та займає домінуючі позиції на політичному полі, то таку партію ми називаємо домінуючою; у випадку, коли партія домінує серед інших, однак центр прийняття рішень знаходиться поза нею – таку партію ми називаємо домінантно-патронажною. Наприкінці дисертаційного дослідження зроблене прогнозування перспектив еволюції української партійної системи та вірогідності формування партійної системи з домінантно-патронажною партією в майбутньому.

Опис

Nazarov M.S. Formation of the Post-Soviet Party Systems with a Dominant Party: Ukrainian Features. – Manuscript. The dissertation for the Candidate of Political Sciences degree (23.00.02 – Political Institutions and Processes). – V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, 2017. The dissertation examines the formation of post-Soviet party systems with a dominant party in a comparative perspective. The author shows that the party system in the post-Soviet Ukraine mostly reproduced the general patterns of the post-Soviet regime transformations. The central elements of these regimes are clientelism and corruption. Clientelism or patron-client relations are relations of a personal loyalty, in which economic power and resources are being exchanged for political and electoral loyalty.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, партійна система, пострадянські трансформації, домінуюча партія, домінантно-патронажна партія, неопатримоніалізм, party system, post-Soviet transformations, dominant party, dominantpatronage party, neopatrimonialism

Бібліографічний опис

Назаров М.С. Формування пострадянських партійних систем з домінуючою партією: українська специфіка. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, 2017.