Вивчення духовного потенціалу особистості студентів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У даній статті розглянуто рівень сформованості духовного потенціалу особистості студентів другого курсу радіофізичного факультету та студентів спеціальності «Валеологія»; досліджено вплив валеологічної освіти на формування духовного потенціалу особистості у студентів за допомогою проведення науково обґрунтованої комплексної оцінки духовного здоров’я, підструктурні елементи особистості студентів, а також наведені результати аналізу складових елементів духовного потенціалу особистості. В данной статье рассмотрен уровень сформированности духовного потенциала личности у студентов второго курса радиофизического факультета и студентов специальности «Валеология»; исследовано влияние валеологического образования на формирование духовного потенциала личности у студентов с помощью проведения научно обоснованной комплексной оценки духовного здоровья, подструктурные элементы личности студентов, а также приведены результаты анализа составляющих элементов духовного потенциала личности. There was considerd a level of forming person's spiritual potential among the second-year students of radiophysics faculty and students of «valeology» speciality; valeology education's influence on forming of a person's spiritual potential among students with the help of carrying out scientific keen complex mark of a spiritual health and under structure elements оf students's personality was investigated, and alsow results of analysis forming elements person's spiritual potentia was carried out.

Опис

Ключові слова

духовність, освіта, духовний потенціал, валеологічна освіта

Бібліографічний опис

Куйдіна Т.М. Вивчення духовного потенціалу особистості студентів / Т.М. Куйдіна, А.І. Усманова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 907. Сер.: Валеологія: сучасність і майбутнє. – Вип. 7. – С. 74 – 78