Невигідна номінація особи в енкратичному дискурсі (на матеріалі української радянської преси)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті проаналізовано особливості невигідної номінації учасників та / або прихильників національно-визвольного руху з погляду стратегій дискредитації й відчуження в радянській пресі. Найважливішими мовними засобами дискредитації й відчуження в енкратичному дискурсі є пейоративні семи, прозора образна внутрішня форма, конотації іронічності, пейоративності та зневажливості, негативна оцінка, актуалізовані фрейми свій /чужий, друг /ворог, зрада /вірність.

Опис

In the article features of disadvantageous nomination of participants and / or adherents of national liberation movement at sight of strategies of discreditation and alienation in a soviet press are analysed. The major language means of discreditation and alienation in encratic discourse are pejorative semes, transparent imaginative inner form, connotation of irony, negativity and disdain, negative evaluation, actualized frames own I alien, friend I enemy, treason I fidelity.

Ключові слова

енкратичний дискурс, радянська преса, номен, оцінка, мовленнєві стратегії дискредитації й відчуження

Бібліографічний опис

Коротич К.В. Невигідна номінація особи в енкратичному дискурсі (на матеріалі української радянської преси) / К.В. Коротич // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Філологія. – 2009. – № 843, вип. 55. – С. 107 – 111