Система показників оцінки ефективності стратегій циркулярної економіки в аграрному секторі

dc.contributor.authorСтрапчук, Світлана Іванівна
dc.contributor.authorStrapchuk, Svitlana I.
dc.date.accessioned2023-01-17T08:53:27Z
dc.date.available2023-01-17T08:53:27Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionТабл.: 4. Бібл.: 30. Tabl.: 4. Bibl.: 30. Страпчук Світлана Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанного бізнесу, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (майдан Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)Tabl.: 4. Bibl.: 30. Strapchuk Svitlana I. – PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of International E-Commerce and Hotel and Restaurant Business, V. N. Karazin Kharkiv National University (4 Svobody Square, Kharkіv, 61022, Ukraine)ru_RU
dc.description.abstractПосилений інтерес до концепції циркулярної економіки викликаний передбачуваними перевагами в контексті сталого розвитку. Однак загальноприйнятої системи моніторингу допоки що не існує, а науковий світ спирається на значну кількість підходів до вимірювання ефективності стратегій циркулярної економіки. Зумовлено це впровадженням принципів циркулярної економіки на рівні чинних нормативно-правових актів у політиці Китаю, Африки, Європейського Союзу та США. Відповідно досліджуваний перелік показників, що дозволяють оцінити її ефективність, є досить широким і враховує особливості розвитку економіки та її секторів. Особливий інтерес даного дослідження зосереджено на аграрному секторі. Аналіз наукових праць дозволяє виокремити в аграрному секторі стратегії звуження, закриття та відновлення ресурсних циклів, оцінка яких потребує відповідних систем індикаторів у контексті різних вимірів сталого розвитку. Ефективні стратегії циркулярної економіки в сільському господарстві потенційно можуть включати набір показників, що спроможні оцінити рівень впливу виробництва на екологію, врахувати соціальні аспекти, визначити рівень інформатизації, матеріаломісткість та енергомісткість продукції. У результаті дослідження було здійснено огляд існуючих систем показників циркулярної економіки в аграрному секторі, які розподілено за стратегіями звуження, закриття та відновлення ресурсних циклів у контексті технічного, екологічного, економічного та соціального вимірів сталості. Подальші дослідження пов’язані з оглядом існуючих бізнес-моделей сільськогосподарських підприємств, що опираються на показники на основі стратегій циркулярної економіки та вимірів сталого розвитку. The increased interest in the conception of circular economy is caused by predictable advantages in the context of sustainable development. However, the generally accepted monitoring system does not exist, and the scientific world relies on a significant number of approaches to measuring the efficiency of circular economy strategies. This is caused by the introduction of circular economy principles at the level of current regulations in the policy of China, Africa, the European Union and the United States. Accordingly, the studied list of indicators that allow to evaluate its efficiency is quite wide and takes into account the development peculiarities of both economy and its sectors. Of particular interest to this study is the agrarian sector. The analysis of scientific papers allowed to distinguish in the agricultural sector strategies for narrowing, closure and recovery of resource cycles, the evaluation of which requires appropriate indicator systems in the context of various dimensions of sustainable development. Efficient strategies of circular economy in agriculture can potentially include a set of indicators that are able to assess the level of impact of production on the environment, take into account social aspects, determine the level of informatization, material capacity and energy capacity of products. As a result of the research, an overview of the existing systems of indicators of circular economy in the agrarian sector was carried out, which were divided according to strategies for narrowing, closure and recovery of resource cycles in the context of technical, ecological, economic and social dimensions of sustainability. Further researches are related to the review of existing business models of agricultural enterprises, referred to the indicators based on circular economy strategies and measurements of sustainable development.ru_RU
dc.identifier.citationСтрапчук С.І. Система показників оцінки ефективності стратегій циркулярної економіки в аграрному секторі = System of indicators for evaluating the efficiency of circular economy strategies in the agrarian sector / С.І. Страпчук // БІЗНЕС ІНФОРМ. – 2021. – № 9. – C. 108–115. – DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-9-108-115.ru_RU
dc.identifier.issn2222-4459 (print)
dc.identifier.issn2311-116X (online)
dc.identifier.otherУДК 338.432 + 658.1
dc.identifier.otherJEL: M21; O13; O18; Q15; Q16; Q57
dc.identifier.urihttps://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/17724
dc.language.isoukru_RU
dc.subjectResearch Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNINGru_RU
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESru_RU
dc.subjectциркулярна економікаru_RU
dc.subjectсталий розвитокru_RU
dc.subjectсільське господарствоru_RU
dc.subjectсистема показниківru_RU
dc.subjectресурсні циклиru_RU
dc.subjectзвуженняru_RU
dc.subjectзакриттяru_RU
dc.subjectвідновленняru_RU
dc.subjectcircular economyru_RU
dc.subjectsustainable developmentru_RU
dc.subjectagricultureru_RU
dc.subjectsystem of indicatorsru_RU
dc.subjectresource cyclesru_RU
dc.subjectnarrowingru_RU
dc.subjectclosureru_RU
dc.subjectrecoveryru_RU
dc.titleСистема показників оцінки ефективності стратегій циркулярної економіки в аграрному секторіru_RU
dc.title.alternativeSystem of indicators for evaluating the efficiency of circular economy strategies in the agrarian sectorru_RU
dc.typeArticleru_RU

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
15. Страпчук Система показників циркулярної.pdf
Розмір:
301.56 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Стаття
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.8 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: