Ідея об’єднаної Європи у поглядах Докії Гуменної

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття присвячена інтелектуальній спадщині Докії Гуменної, зокрема аналізу її ідеї об’єднаної Європи. Особлива увага приділяється поглядам письменниці на причини міжнародних конфліктів. Розкрито основні аспекти трактування Д. Гуменною місця України в об’єднаній Європі, права на статус суверенної держави, що у своєму розвитку спирається на давні державницькі традиції. Визначено, що ідея Докії Гуменної була на свій час актуальною та обґрунтованою. Статья посвящена интеллектуальному наследию Докии Гуменной, а именно ее идее объединённой Европы. Особое внимание уделено взглядам писательницы на причины международных конфликтов. Раскрыто основные аспекты трактования Д. Гуменной места Украины в объединённой Европе, права на статус суверенного государства, основой развития которого являются давние традиции государственности. Определено, что идея Докии Гуменной в свое время была актуальной и обоснованной. The article is devoted to intellectual heritage of Dokia Humenna, namely, her idea of a united Europe. Particular attention is paid to the views of the writer on the causes of international conflicts. The main aspects of the interpretation of Dokia Humenna Ukraine's place in the united Europe, the right to the status of a sovereign state, the basis for the development since it has a long tradition of statehood, the causes of loss of statehood. From these studies we can draw a conclusion that the idea of Dokia Humenna about the need to unite the countries of Europe in its time was relevant and justified.

Опис

Ключові слова

Докія Гуменна, Європа, європейська інтеграція, Україна, військовий конфлікт, Докия Гуменная, Европа, европейская интеграция, Украина, военный конфликт, Dokia Humenna, Europe, European integration, Ukraine, military conflict

Бібліографічний опис

Сачко Д. В. Ідея об’єднаної Європи у поглядах Докії Гуменної // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2017. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 25. - С. 120-124.