Дослідження циркулярної моделі забезпечення сталого розвитку сільського господарства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Актуальність дослідження обумовлена необхідністю пошуку рівноваги між підсистемами сталого розвитку економіки шляхом визначення раціональної структури, регулювання міжгалузевих зв’язків та забезпечення можливостей реалізації прогресивних зрушень. Метою статті є дослідження збалансованості структурних змін в економіці України та їх роль у забезпеченні сталого розвитку галузі сільського господарства. Обрано для визначення існуючих ринкових взаємозв’язків модель міжгалузевого балансу, який надає змогу в межах однієї математичної моделі прогнозувати розвиток усіх галузей реальної економіки та сільського господарства зокрема. Спираючись на різні погляди науковців щодо перспектив економічного зростання України, визначено нагальну потребу у високих темпах структурної перебудови економіки. В роботах науковців встановлено ефект послаблення економічного зростання через структурне спрощення. В цьому контексті викликає занепокоєння подальша спеціалізація країни на «сировинному» експорті, що може негативно позначитись у довгостроковій перспективі на ціновому факторі. Відношення проміжного споживання до загального випуску в міжгалузевому балансі України є значно вищим, ніж у розвинених країнах, що свідчить про високу витратність економіки. Окрім того, маємо значно більшу стабільність показників витратності по сільському господарству порівняно з іншими галузями. Напрями виробничого використання продукції та існуючі взаємозв’язки між основними галузями економіки можливо дослідити завдяки структурі міжгалузевого балансу, в якій вихідними (початковими) даними є показники кінцевого споживання. Структура проміжного споживання дозволяє визначити коефіцієнти прямих затрат, які є стабільними в часі та не залежать від обсягу виробництва в галузі. Однак структура прямих витрат підпорядкована впливу не повністю передбачуваних факторів, до яких належать зміни в технології та конкуренція. В роботі визначено падіння частки самозабезпеченості (циркулярності) сільського господарства у валовому випуску продукції галузі на користь зростаючої частки експорту. Стійке зростання частки експорту в структурі валового випуску галузі сільського господарства України відбувається останні сімнадцять років. Складено системи рівнянь галузей-виробників для знаходження рішень щодо оптимізації структурних зрушень в різних галузях та в сільському господарстві зокрема. Встановлено, що в умовах існуючої структури економіки необхідно шукати витоки зростання, які можуть реалізуватись через циркулярну модель сільського господарства. The relevance of the study is due to the need to find a balance between subsystems of sustainable economic development by determining the rational structure, regulation of intersectoral relations and providing opportunities for progressive changes. The aim of the article is to study the balance of structural changes in the economy of Ukraine and their role in ensuring sustainable development of the agricultural sector. The model of intersectoral balance was chosen to determine the existing market relations, which allows to forecast the development of all branches of the real economy and agriculture in particular within one mathematical model. Based on the different views of scientists on the prospects for economic growth in Ukraine, the urgent need for high rates of economic restructuring has been identified. The effect of weakening economic growth through structural simplification has been established in the researches of scientists. In this context, the country's further specialization in "raw material" exports is a matter of concern, which may have a negative impact on price factor in the long run. The ratio of intermediate consumption to total output in the intersectoral balance of Ukraine is much higher than in developed countries, which indicates the high cost of the economy. In addition, we have much greater stability of agricultural expenditure indicators compared to other industries. The ways of production use of goods and the existing relationships between the main sectors of the economy can be explored through the structure of the intersectoral balance, in which the input (initial) data are indicators of final consumption. The structure of intermediate consumption allows determining the coefficients of direct costs, which are stable over time and do not depend on the volume of production in the industry. However, the structure of direct costs is subject to the influence of not fully predictable factors, which include changes in technology and competition. The paper identifies a decline in the share of self-sufficiency (circularity) of agriculture in the gross output of the industry in favor of a growing share of exports. The share of exports in the structure of gross output of the agricultural sector of Ukraine has been steadily growing for the last seventeen years. Systems of equations of manufacturing industries have been developed to find solutions for optimizing structural changes in industries in general and in agriculture in particular. It is proposed that the current structure of the economy requires new sources of growth, which can be realized through the circular model of agriculture that can be promoted by the circularity of agriculture.

Опис

Світлана СТРАПЧУК, кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, Україна Svitlana STRAPCHUK, PhD in Economics, Associate Professor, Kharkiv national agrarian university named after V. V. Dokuchaiev, Ukraine

Ключові слова

Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING::Area economics::Agricultural economics, сталий розвиток, циркулярна економіка, міжгалузевий баланс, сільське господарство, міжгалузеві зв’язки., sustainable development, circular economy, intersectoral balance, agriculture, intersectoral relations

Бібліографічний опис

Страпчук, Світлана Іванівна. Дослідження циркулярної моделі забезпечення сталого розвитку сільського господарства = Research of circular model of sustainable agricultural development / С.І. Страпчук // Економічний аналіз. – 2020. – Т. 30, № 4. – С. 195–203. – DOI: https://doi.org/10.35774/econa2020.04.195