Народна іронія і жарт як один із можливих чинників виникнення та мотивації вираженого реченням повір’я

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Гумор і сміх мають значний вплив на людину. Тому народ завжди активно ви- користовував для морально-педагогічних та інших цілей елементи сміхової культури. Сміховинно-жартівлива стихія посідає значне місце в житті українського народу. Він послуговувався нею у своїй творчій практиці, побуті, житті загалом тощо. У статті розглянуто повір’я, що виникли в народному середовищі завдяки дотепним вигадкам, жартам, іронічному сприйманню життя. The humour and laughter have considerable influence on the person. Therefore the people always actively used elements of culture of laughter for moral and pedagogical and other purposes. The ridiculous and playful elements take an important place in life of the Ukrainian people. It used it in the creative practice, a life, life as a whole. In article beliefs which arose in the national environment thanks to witty inventions, jokes, ironical perception of life are considered.

Опис

Сердега Руслан Леонідович, канд. філол. наук, доцент кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна .

Ключові слова

повірʼя, жартівливе повірʼя, комічне, жарт, іронія, сміхова культура, popular belief, facetious popular belief, comical, joke, irony, culture of laughter

Бібліографічний опис

Сердега Р.Л. Народна іронія і жарт як один із можливих чинників виникнення та мотивації вираженого реченням повір’я / Сердега Р.Л. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1021. Сер.: Філологія. – Вип. 66. – С. 206–210.