Мовні способи дискредитації релігії в радянському дискурсі (на матеріалі української преси 20–30-х років XX століття)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті на матеріалі журналу «Безвірник» 1920–1930-х рр. виділено й схарактеризовано основні зміни в лінгвальній репрезентації концепту РЕЛІГІЯ та проаналізовано характерні мовленнєві засоби та прийоми реалізації стратегії дискредитації релігії. Це негативнооцінна метафора, розширення асоціативного поля концепту РЕЛІГІЯ, наведення нових асоціативних зв’язків, зміна референції, значення лексем, оцінки, конотативного забарвлення, а також коментоване цитування, контекстуальна антонімія, невигідне порівняння, використання переорієнтованих висловів із дискурсу ідеологічного супротивника, радянізмів та іронії. In the article the author allocated and characterized the main changes in the language presentation of a concept RELIGION and analysed characteristic speech means and receptions of the realization of the strategy of the discredit of the religion on the material of the magazine «Bezvirnyk» (atheist) of the 1920–1930th. It are a metaphor with negative estimate, expansion of an associative field of the concept RELIGION, arising of the new associative connections, change of the reference, word meanings, estimate, connotation colouring and the commented citation, contextual antonymy, unprofitable comparison, use of the reoriented expressions from the discourse of the ideological opponent, sovetizms and irony.

Опис

Коротич Катерина Володимирівна, канд. філол. наук, доцент кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

discourse of the Ukrainian Soviet press, communicative strategy of discredit, concept, metaphor, negative estimate, дискурс української радянської преси, комунікативна стратегія дискредитації, концепт, метафора, негативна оцінка

Бібліографічний опис

Коротич К.В. Мовні способи дискредитації релігії в радянському дискурсі (на матеріалі української преси 20–30-х років XX століття) / Коротич К.В. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1021. Сер.: Філологія. – Вип. 66. – С. 220–225.