Суспільно-географічні особливості прикордонних соціогеосистем (на прикладі Харківського регіону)

Ескіз недоступний

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кулєшова Г. О. Суспільно-географічні особливості прикордонних соціогеосистем (на прикладі Харківського регіону). – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, 2010. У дисертаційній роботі розкрито теоретико-методологічні основи дослідження прикордонних регіонів та транскордонного співробітництва. Запропоновано та дано суспільно-географічне визначення поняття «прикордонна соціогеосистема», уточнено зміст понять «прикордонний соціум», «транскордонний простір», «транскордонне співробітництво». Охарактеризовано функції державного кордону, обґрунтовано його трансляційну функцію. Розкрито історико-географічні аспекти формування Харківського регіону, виявлені тенденції природного та механічного руху населення, розвитку підприємницької діяльності, зовнішньоекономічних зв’язків та транскордонного співробітництва. Висвітлені фактори, що впливають на соціогеопроцеси в прикордонній соціогеосистемі. На основі кластерного аналізу проаналізовані просторово-часові особливості демографічної ситуації, економічного та соціального розвитку Харківського регіону. Здійснено моделювання траєкторії розвитку соціогеосистем районного рівня у багатовимірному нормованому просторі та проведено їх групування на основі застосування графоаналітичного методу багатовимірної класифікації суспільно-географічних об’єктів, що дало змогу встановити суспільно-географічні особливості Харківського регіону як прикордонної соціогеосистеми, виявити проблеми та перспективи його розвитку. Розроблено рекомендації щодо активізації участі Харківського регіону у транскордонному співробітництві та діяльності єврорегіону «Слобожанщина».

Опис

Ключові слова

прикордонна соціогеосистема, прикордонний регіон

Бібліографічний опис

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИКОРДОННИХ СОЦІОГЕОСИСТЕМ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ). АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук/ Харків – 2010