Метамова і межі когнітивних структур: суб’єктивно-прагматичні аспекти (на прикладі концептосфер ПОЛІТИКА та ФУТБОЛ)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Розглянуто метамовні вислови, у яких реалія номінативними засобами виводиться поза межі певного концепту (за моделями на зразок «це так не називається»). Показано функціонування в дискурсі цих міркувань як прагматичних носіїв негативної оцінки. Теоретичні аспекти такого метамовного засобу проілюстровано в проекції на концептосфери, що в масовій комунікації вербалізуються з потужним аксіологічним складником. Metalingual statements are considered, in which the object is taken beyond the bounds of some concept by nominative means (using the patterns like «this is not called this way»). The function of such statements with the pragmatic charge of negative evaluation in the dis-course is shown. The theoretic aspects of such metalingual means are illustrated in projection on the concept spheres verbalized in the mass communication with strong axiological component.

Опис

Трифонов Роман Анатолійович, к. філол. н., доцент кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

метамова, оцінка, концептосфера, концептуалізація, номінація, metalanguage, evaluation, concept sphere, conceptualization, nomination

Бібліографічний опис

Трифонов Р.А. Метамова і межі когнітивних структур: суб’єктивно-прагматичні аспекти (на прикладі концептосфер ПОЛІТИКА та ФУТБОЛ) / Роман Анатолійович Трифонов // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2013. – № 1048. Сер.: Філологія. – Вип. 67. – С. 63–68.