Міжнародний туризм як складова частина ліберального світового порядку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки

Анотація

Досліджуються особливості становлення та розвиту міжнародного режиму подорожей і туризму як структурного компонента формування ліберального світового порядку. Відзначається, що світовий туристичний проєкт активно просувався Заходом як утілення парадигми «ліберального інтернаціоналізму» – порядку, який утворився під час холодної війни на основі американської ліберальної гегемонії. Він передбачав поширення демократії, захист прав людини, міжнародну взаємодію через багатосторонні інститути, вільну торгівлю й свободу пересування. Стверджується, шо міжнародний режим подорожей та туризму представлений багатосторонніми інститутами й угодами, нормами та цінностями, які становлять фундаментальні основи ліберального світового порядку. Зокрема, він безпосередньо пов’язаний і походить від правових норм, що стверджують свободу пересування, право на дозвілля та відпочинок. На інституціональному рівні формування міжнародного режиму подорожей і туризму пов’язане з діяльністю Всесвітньої туристичної організації та інших установ ООН. Центральними концептами дискурсу світової туристичної політики стали лібералізація режимів мобільності, поглиблення зовнішньоекономічних відносин між країнами у сфері туризму, подолання глобальної нерівності та відсталості, реаліза- ція через туризм ідей розвитку й соціального прогресу, установлення взаєморозуміння та миру між націями, побудова демократичного та справедливого суспільства, заснованого на космополітичних ідеях усесвітньої гостинності. Зроблено висновок, що міжнародний туризм і подорожі відіграли важливу роль у подоланні блокового протистояння в роки холодної війни й у поваленні комуністичних режимів у Європі. У постбіополярну епоху мобільність постала як усепроникливий дискурс ліберальної демократії та ринкової економіки. Подорожі стали важливою основою інтеграційних процесів у Європі й демократичних перетворень у постсоціалістичних країнах.

Опис

The article examines the features of the formation and development of the international travel and tourism regime as a structural component of the formation of a liberal world order. It is noted that from the middle of the XX century the world tourism project has actively ben promoted by the West as the embodiment of the paradigm of «liberal internationalism» – the order that was formed during the Cold War on the basis of American liberal hegemony. It envisioned the spread of democracy, protection of human rights, international interaction through multilateral institutions, free trade and freedom of movement. It is argued that the international travel and tourism regime is represented by multilateral institutions and agreements, norms and values that constitute the fundamental foundations of the liberal world order. In particular, it is directly related to and derives from legal norms affirming freedom of movement, the right to leisure and recreation. At the institutional level, the formation of the international travel and tourism regime is related to the activities of the World Tourism Organization and other UN agencies. The central concepts of the discourse of world tourism policy have become: liberalization of mobility regimes, deepening of foreign economic relations between countries in the field of tourism, overcoming global inequality and backwardness, implementing the ideas of development and social progress through tourism, establishing mutual understanding and peace between nations, building a democratic and just society based on the cosmopolitan ideas of world hospitality. It is concluded that international tourism and travel have played an important role in overcoming the bloc confrontation during the Cold War years and in overthrowing the communist regimes in Europe. In the postbipolar era, mobility has emerged as a pervasive discourse of liberal democracy and market economy. Travel has become an important basis for integration processes in Europe and democratic transformations in post-socialist countries.

Ключові слова

міжнародний туризм, ліберальний міжнародний порядок, світова політика, світова туристична політика, міжнародний режим подорожей та туризму

Бібліографічний опис

Парфіненко, Анатолій Юрійович. Міжнародний туризм як складова частина ліберального світового порядку // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. - 2023. - 2(16). - С. 34-51. - https://doi.org/10.29038/2524-2679-2023-02-33-51