Семантичний пік поезії В. Стуса «Посоловів од співу сад...»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття містить аналіз чотиривірша із поезії В. Стуса «Посоловів од співу сад...». Осмислюється феномен духовного звільнення людини. Розглядається символіка «світла», «вірша» й «титла» як ключових констант в розгортанні ліричного сюжету. Наголошено, що справжнє звільнення можливе лише за умови Божественного втручання. Зроблено висновок про те, що вихід В. Стуса за межі детермінованості земного світу має загальнолюдське значення, адже сума особистих звільнень готує ґрунт для звільнення суспільного. The article consists of the analysis of four lines in the V. Stus's verse «Посоловів од співу сад...». The phenomenon of the spiritual liberation of the human being is discussed. The symbolism of "light", "verse" and "tittle" as key constants in the unrolling of the lyric plot is considered. The thought that the real liberation can be on condition of the Divine interference is argued. The conclusion that the going out of the boundaries of the earthly world has the universal significance is drawn because the sum of personal liberations prepares the ground for social liberation.

Опис

Савчук Григорій Олегович, к. філол. н., старший викладач кафедри історії української літератури філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

дух, звільнення, семантика, поезія

Бібліографічний опис

Савчук Г.О. Семантичний пік поезії В. Стуса «Посоловів од співу сад...» / Г.О. Савчук // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 910. Сер.: Філологія. – Вип. 60, част. ІІ. – С. 231 – 234