Перша світова війна у спогадах трьох учасників встановлення радянської влади на Херсонщині

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті розглянуто спогади трьох людей зі статусом старих більшовиків. Їх причетність до встановлення радянської влади на Херсонщині спричинила фіксацію та збереження цих спогадів у державних архівних установах. Основна увага приділена формуванню особистостей авторів та місцю Першої світової війни в структурі їхніх спогадів. Зроблено висновок про цілеспрямоване ретроспективне формування ними своєї «більшовицької» або принаймні «революційної» ідентичності та її презентацію у своїх спогадах. В статье рассмотрены воспоминания трех людей со статусом старых большевиков. Их причастность к установлению советской власти на Херсонщине стала причиной фиксации и сохранения этих воспоминаний в государственных архивных учреждениях. Основное внимание уделено формированию личностей авторов и месту Первой мировой войны в структуре их воспоминаний. Сделан вывод о целенаправленном ретроспективном формировании ими своей «большевистской», или, по крайней мере, «революционной» идентичности и ее презентации в своих воспоминаниях. The article deals with the memories of three people with the status of the old Bolsheviks. Their involvement in the establishment of the Soviet power in the Kherson region has led to the capture and preserving those memories in the state archival institutions. The focus is on the formation of the authors’ identity and the place of the First World War in the structure of their memories. The author comes to the conclusion about the formation of a meaningful retrospective of their «Bolshevik» or at least «revolutionary» identity and its presentation in their memoirs.

Опис

Ключові слова

спогади, Перша світова війна, радянська влада, Херсонщина, воспоминания, Первая мировая война, советская власть, Херсонщина, memories, The First World War, the Soviet government, Kherson region

Бібліографічний опис

Коник О. О. Перша світова війна у спогадах трьох учасників встановлення радянської влади на Херсонщині // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2015. – Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. – Вип. 20. – С. 60–65.