Аналіз оздоровчих тренінгових програм, що впроваджуються в систему освіти для профілактики та подолання шкідливих звичок у підлітків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглянуті питання аналізу вітчизняних оздоровчих тренінгових програм, що впроваджуються в систему освіти України для профілактики та подолання шкідливих звичок у підлітків. Також представлені зарубіжні програми з формування здорового способу життя, активної життєвій позиції в підлітковому віці. Наданий матеріал розкриває аналітичні висновки щодо тренінгової оздоровчої роботи з підлітками з профілактики тютюнопаління, алкоголю, ВІЛ/СНІДу. Далі надано матеріали щодо проведення тренінгових оздоровчих заходів зі старшокласниками у позакласної роботі. В статье рассмотрены вопросы анализа отечественных оздоровительных тренинговых программ, которые внедряются в систему образования Украины для профилактики и устранения вредных привычек у подростков. Также представлены зарубежные программы формирования здорового образа жизни, активной жизненной позиции в подростковом возрасте. Преставлений материал раскрывает аналитические выводы тренинговой оздоровительной роботы с подростками по профилактике курения, алкоголя, ВИЧ/СПИДа. Затем представлен материал по проведению тренинговых оздоровительных мероприятий для старшеклассников во внеклассной работе. The questions of analysis of the domestic health trening programs which are inculcated in the system of formation of Ukraine for a prophylaxis and removal of harmful habits for teenagers are considered in the article. The foreign programs of forming of healthy way of life are also presented, to active vital position in teens. Material exposes the analytical conclusions of trening health-improvement work with teenagers on the prophylaxis of smoking, alcohol, HIV/AIDS. Then the material on carrying out trening improving actions for senior pupils in out-of-class work is presented.

Опис

Ключові слова

аналіз, оздоровчі тренінгові програми, система освіти, профілактика, подолання, шкідлива звичка, здоровий спосіб життя, підліток, старшокласник

Бібліографічний опис

Кабацька О.В. Аналіз оздоровчих тренінгових програм, що впроваджуються в систему освіти для профілактики та подолання шкідливих звичок у підлітків / О.В. Кабацька // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 907. Сер.: Валеологія: сучасність і майбутнє. – Вип. 7. – С. 86 – 93