Homo codificans, homo reflectens, homo neglegens: парадоксы коммуникации

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Анотація

У статті вивчається можливість застосування створених лінгвістами-персонологами типологій мовних особистостей при зʼясуванні рівня лінгвістичної компетентності того чи іншого носія мови і розглядається полеміка щодо логічності/нелогічності стилістичних поступок узусу під час кодифікації відмінностей між граматичними варіантами. Виділяється новий, не описаний у літературі тип носія мови – homo neglegens як людина, байдужа до мовних фактів, протиставлена homo reflectens як мовній особистості, що оцінювально розмірковує про явища мови. Тип homo neglegens не збігається, а лише перетинається з відомим в науці маргінальним типом особистості. Формулюється гіпотеза про існування двох парадоксів комунікації у відносинах учасників ситуації кодифікації. В статье изучается возможность применения созданных лингвистами-персонологами типологий языковых личностей при выяснении уровня лингвистической компетентности того или иного носителя языка и рассматривается полемика по поводу логичности/нелогичности стилистических уступок узусу при кодификации различий между грамматическими вариантами. Выделятся новый, не описанный в литературе тип носителя языка – homo neglegens как человек, равнодушный к языковым фактам, противопоставленный homo reflectens как языковой личности, оценивающе размышляющей о явлениях языка, но не совпадающий, а лишь пересекающийся с известным в науке маргинальным типом личности. Формулируется гипотеза о существовании двух парадоксов коммуникации в отношениях участников ситуации кодификации. This paper studies the possibility of application of typologies of linguistic personalities which were created by linguists personologists in clarifying the level of linguistic competence of a native speaker, and the debate about consistency/inconsistency of stylistic concessions to usage when codifying the differences between grammatical variants is considered. A new type of native speaker, not described in the literature, is nominated – homo neglegens as a person which is indifferent to linguistic facts, opposed to homo reflectens as a linguistic personality, which is speculating reflectively about the phenomena of language, and which is not identical, but only intersects with a well-known in science marginal personality type. A hypothesis about the existence of two paradoxes of communication in a relationship of participants of codification situation.

Опис

Попов Сергій Леонідович, к. філол. н., доцент кафедри російської мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

языковая норма, грамматическая вариантность, стилистические различия, языковая личность, узус, гипотеза, парадокс

Бібліографічний опис

Попов С.Л. Homo codificans, homo reflectens, homo neglegens: парадоксы коммуникации / С.Л. Попов // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 963. Сер.: Філологія. – Вип. 62. – С.