Детективний роман як головний прояв масової літератури кінця ХХ початку ХХІ століття

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

В даній статті ми дослідили детективний роман як головний прояв масової літератури кінця ХХ початку ХХІ століття. Виділили основні види детективного роману. В результаті чого було визначено цілий ряд особливостей різних видів детективного роману. Довели, що наслідком еволюції детективного роману стала девальвація цього жанру в західній літературі та поглинання його масовою літературою, але теперішній його стан являє собою безсумнівне здрібніння, пов'язане із засиллям чисто комерційної й розважальної продукції. В данной статье мы исследовали детективный роман как главное проявление массовой литературы конца ХХ начала ХХI века. Выделили основные виды детективного романа. В результате чего были определены ряд особенностей различных видов детективного романа. Доказали, что следствием эволюции детективного романа стала девальвация этого жанра в западной литературе и поглощение его массовой литературой, но нынешний его состояние представляет собой несомненное измельчание, связано с засильем чисто коммерческой и развлекательной продукции. In this article we investigated the detective novel as the main manifestation of the mass literature of the end of the XX beginning of the XXI century. Identified the main types of the detective novel. As a result, identified a number of features of different types of detective novel. Proved that a consequence of the evolution of the detective novel was the devaluation of the genre in Western literature, and its absorption by the mass literature, but his current condition is the undoubted diminishment due to the dominance of the purely commercial and entertainment products.

Опис

Бессараб Олександр Володимирович, викладач кафедри історії зарубіжної літератури і класичної філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

a classical detective, a detective of the closed type, a psychological detective, a historical detective, an ironical detective, a fantastic detective, «a hard-boiled detective», a political detective, класичний детектив, детектив закритого типу, психологічний детектив, історичний детектив, іронічний детектив, фантастичний детектив, «твердий детектив», політичний детектив

Бібліографічний опис

Бессараб О.В. Детективний роман як головний прояв масової літератури кінця ХХ початку ХХІ століття / О.В. Бессараб // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1014. Сер.: Філологія. – Вип. 65. – С. 204-207.