Символіка кольорів у новелі «Кров» А. Любченка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті розглянуто колористику як один із важливих структурно-функціональних елементів поетики твору. З огляду на семантичний аспект заголовку, доведено, що оповідь новели «Кров» побудована на контрастних поєднаннях кольорів класичного трикутника (чорне / біле / червоне), зокрема, на їхній варіативній опозиційності (червоне / біле, чорне / біле, чорне / червоне). Здійснений аналіз форми вияву окремо взятої бінарної пари засвідчив, що кожна з них має свої семантичні особливості. Показано, що характер контрастних кольорових поєднань кожної з цих дуальних пар відображає як емоційний, так і психологічний стан персонажів. Принагідно, в контексті новел «Ворог», «Остання ніч», повісті «Вертеп», нарису «Його таємниця» та «Щоденника» А. Любченка, простежено, як колористичні опозиції, особливо яскраво виражені в новелі «Кров», стають авторськими категоріями мислення. The article describes coloristics as one of the important structural-functional elements of poetics. Taking into account the semantic aspect of the heading, it has been proved that the narration of the novel “Blood” is based on contrasting combinations of colours of the classical tri-angle (black / white / red), in particular, on their alternating opposition (red / white, black / white, red / black). The mentioned above analysis of the form of the expression of a separate binary pair certified that each of them has their own semantic peculiarities. It has been shown that the character of contrasting color combinations of each of these dual pairs demonstrates both the emotional and psychological state of characters. Under certain circumstances, within the context of the novels “Enemy”, “The last night”, the story “Vertep”, the essay “His secret” and “Diary” by A. Lyubchenko, it has been studied how the color opposition, especially vividly implied in the novel “Blood”, become the author’s categories of thinking.

Опис

Шураєва Надія Борисівна, к. філол. н., викладач кафедри історії української літератури філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

символіка, колористика, мотив, бінарні опозиції

Бібліографічний опис

Шураєва Н.Б. Символіка кольорів у новелі «Кров» А. Любченка / Н.Б. Шураєва // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 910. Сер.: Філологія. – Вип. 60, част. ІІ. – С. 166 – 171