Самостійне працевлаштування переміщених осіб в українських містах упродовж 1917–1918 рр.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті розглядається практика самостійного працевлаштування у містах України вимушених переселенців упродовж 1917-1918 рр. В умовах економічної кризи великого значення набувала здатність найбільш ініціативних серед біженців громадян створити власне робоче місце. Визначені основні категорії переселенців, які займалися індивідуальною трудовою діяльністю, охарактеризовані сфери, у яких вони створювали робочі місця, та послуги, які вони надавали споживачам. Робиться спроба дослідити, які чинники сприяли самостійному працевлаштуванню. В статье рассматривается практика самостоятельного трудоустройства в городах Украины вынужденных переселенцев в 1917-1918 гг. В условиях экономического кризиса большое значение приобретала способность наиболее инициативных граждан среди беженцев создать собственное рабочее место. Определены основные категории переселенцев, которые занимались индивидуальной трудовой деятельностью, охарактеризованы сферы, в которых они создавали рабочие места, и услуги, которые они предоставляли потребителям. Предпринята попытка проследить, какие факторы способствовали самостоятельному трудоустройству. The article deals with the practice of self-employment of internally displaced persons in the Ukrainian cities in 1917-1918. During the economic crisis, the ability of the most enterprising citizens among the refugees to create their own workplace became the most important. The main categories of IDPs which were self-employed are identified; the sectors where they create jobs and the services they provided to consumers are characterized. An attempt to trace the factors that contributed to the self-employment is made.

Опис

Ключові слова

індустріальні райони України, біженці, тимчасово переміщена особа, приватна ініціатива, індивідуальне підприємництво, сфера послуг, индустриальные районы Украины, беженцы, временно перемещенное лицо, частная инициатива, индивидуальное предпринимательство, сфера услуг, the industrial regions of Ukraine, the refugees, internally displaced person (IDP), the private initiative, individual entrepreneurship, services sector

Бібліографічний опис

Попов В. Ж. Самостійне працевлаштування переміщених осіб в українських містах упродовж 1917–1918 рр. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2015. – Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. – Вип. 20. – С. 50–53.