Моніторинг навчальних досягнень учнів як педагогічна проблема

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розкрито зміст моніторингу навчальних досягнень учнів як системи збирання та опрацювання інформації про процес засвоєння ними змісту освіти під час вивчення предметних дисциплін. Визначено три основні типи моніторингових систем, які можна використовувати для вивчення навчальних досягнень школярів: нормативну, рейтингову систему оцінювання, навчальний контракт. В статье раскрыта сущность мониторинга учебных достижений учащихся как системы сбора и обработки информации в процессе усвоения ими содержания образования во время изучения предметных дисциплин. Определены три основные типы мониторинговых систем, которые можна использовать при изучении учебных достижений школьников: нормативную, рейтинговую систему оценивания, учебный контракт. The article reveals the essence of students’ academic achievement monitoring as a system of collecting and processing the information in the process of mastering the educational content by the students as they study their subject disciplines. Three main types of monitoring systems have been determined that can be used to follow students’ academic achievements: standard evaluation system, rating evaluation system, education contract.

Опис

Ключові слова

monitoring, academic achievements, students, system, monitoring, evaluation, diagnostics, моніторинг, навчальні досягнення, учні, система, контроль, оцінювання, діагностика

Бібліографічний опис

Пліско О.В. Моніторинг навчальних досягнень учнів як педагогічна проблема / Пліско О.В. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 978. Сер.: Валеологія: Сучасність і майбутнє. – С.