Вплив Місяця на психічний стан, фізичну силу та розумову працездатність дітей і підлітків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розкрито сучасне бачення впливу на біосферу Землі, особливо на людину Місяця: на зниження або підвищення творчих здібностей, на настрій,працездатність і збудливість нервової системи в залежності від його фаз. У статті зроблена спроба показати зміни фізичної та розумової працездатності учнів в залежності від фази Місяця: 1 - 1,5 – 2 - 2,5 – 3 - 2,5 – 2 - 1,5 – 1. Новий Місяць має гальмівний вплив на учнів: з’являється слабкість, погіршується настрій, вони стають пасивними, спадає увага, мислення, знижується розумова працездатність, у частини дітей наступає депресія. При повному місяці у учнів підвищується збудливість. Покращується мислення, сприймання, пам'ять і розуміння нового навчального матеріалу, значно зростає активність, у частини дітей з неурівноваженим типом нервової системи, з’являються раздратованість, агресивність, схильність до афектів, конфліктів, тощо. В статье раскрыто современное видение влияния на биосферу Земли, особенно на человека, Луну: на снижение или повышение творческих способностей, на настроение, трудоспособность, возбудимость нервной системы в зависимости от его фаз. В статье сделана попытка показать изменение физической и умственной трудоспособности учащихся в зависимости от фазы Луны: 1 - 1,5 – 2 - 2,5 – 3 - 2,5 – 2 - 1,5 – 1. Новая Луна имеет тормозящее влияние на учащихся: появляется слабость, ухудшается настроение, они становятся пассивными, снижается внимание, мышление, снижается умственная трудоспособность, у части детей наступает депрессия. При полной Луне у учащихся повышается возбудимость. Улучшаются мышление, восприятие, память и понимание нового учебного материала, значительно возрастает активность у части детей с неуравновешенным типом нервной деятельности, появляются раздражённость, агрессивность, склонность к аффектам, конфликтам. Influence of Moon on a mental condition, physical and mental capacity of and teenagers. Shakhnenko V. I.. Modern vision of influence on the biosphere of Earth is exposed in the article, especially on a man, Moon: on a or of creative capabilities, on a mood, ability to work, of the nervous system depending on phases. An attempt to rotin a changephysical and mental ability to work of student depending on the phase of Moon is done in the article: 1 - 1,5 – 2 - 2,5 – 3 - 2,5 – 2 - 1,5 – 1. New Moon has a braking influence on a student: a weakness appears, a mood gets worse, they become passive, attention, thought, goes down, mental ability to work goes down, depression comes at part of . At complete Lune rises at a student. Thought, perception, memory and understanding of new educational material, get better, activity increases at part of with the of nervous activity, crossness, aggressiveness, propensity, appear to the affects, conflicts.

Опис

Ключові слова

фази Місяця, вплив Місяця, психічний стан, фізична сила, розумова працездатність

Бібліографічний опис

Шахненко В.І. Вплив Місяця на психічний стан, фізичну силу та розумову працездатність дітей і підлітків / Шахненко В.І. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 818. Сер.: Валеологія: сучасність і майбутнє. – Вип. 5. – С.