Зороастрийская этика в связи с представлениями о чести и бесчестии в державе Ахеменидов

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Мамонтова Е. С. Зороастрийская этика в связи с представлениями о чести и бесчестии в державе Ахеменидов Статья посвящена вопросу о дуалистических воззрениях зороастрийцев, их морально-этических нормах и понятиям «честь» и «бесчестие» в ахеменидском обществе. Проанализировав общепринятые в современном мире толкования понятий «честь» и «бесчестие», можно сделать вывод, что они сопоставимы с многогранным пониманием Добра и Зла в зороастризме. Мамонтова К. С. Зороастрийська етика у зв’язку з уявленнями про честь та безчестя в державі Ахеменідів Стаття присвячена питанню про дуалістичні погляди зороастрійців, їхнім морально-етичним нормам та поняттям «честь» та «безчестя» в ахеменидському суспільстві. Проаналізувавши загальноприйняті в сучасному світі толкування понять «честь» та «безчестя», можна зробити висновки, що вони співставні з багатогранним розумінням Добра і Зла в зороастризмі. Mamontova Ekaterina. Zoroastrian ethics and its connection with the concept of honour and dishonour in Achaemenid Empire The article is devoted to the question about dualistic believes of Zoroastrians, their moral-ethical norms and concepts of «honor» and «dishonor» in Achaemenid society. Analyzing the interpretation of «honor» and «dishonor», which is accepted in the modern world, we can conclude that they are comparable to a multi-faceted understanding of good and evil in Zoroastrianism.

Опис

https://ancientkharkiv.wordpress.com/2015/07/29/honora_ad_fontes/

Ключові слова

зороастризм, Ахемениды, этика, Zoroastrianism, Achaemenids, ethics

Бібліографічний опис

Мамонтова Е. С. Зороастрийская этика в связи с представлениями о чести и бесчестии в державе Ахеменидов // Честь та безчестя ad Fontes. Збірка доповідей круглого столу СНТ кафедри історії стародавнього світу та середніх віків ХНУ імені В. Н. Каразіна, 27 березня 2015 р. / Укладач, редактор О. А. Ручинська. – Харків: Майдан, 2015. – С. 7-19.