ГІС: перспективи університетського навчального процесу в річищі інфор-матизації географічної освіти

Анотація

Подано загальні методологічні засади викладання блоку навчальних дисциплін із геоінформатики та ГІС-технологій у класичному вищому навчальному закладі. Геоінформаційні системи розглядаються як важлива складова інформатизації сучасної географічної освіти. Розкрито переваги використання ГІС-технологій у освітньому процесі, їх значення у організації безперервної геогра-фічної освіти. Розглянуто перелік основних вмінь та навичок, що їх набувають студенти-географи у процесі вивчення спецдисципліни «Географічні інформа-ційні системи».

Опис

Проблеми сучасної освіти: збір-ник науково-методичних праць. – Вип. 4 / Укл. Ю.В. Холін, Т.О. Маркова. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013.

Ключові слова

ГІС, геоінформатика, безперервна освіта, інформатизація освіти

Бібліографічний опис