Кваліфікаційна робота бакалавра : методичні рекомендації до виконання (для здобувачів вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньо-професійної програми «Міжнародні відносини» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти)

Анотація

Видання містить загальні положення та вимоги до виконання кваліфікаційних робіт бакалавра за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньо-професійної програми «Міжнародні відносини» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, а саме: вимоги та пояснення щодо структури роботи, змісту окремих розділів, оформлення роботи в цілому та її складових елементів, порядку рецензування, допуску до захисту та захисту кваліфікаційних робіт.

Опис

Навчальне видання

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, кваліфікаційна робота бакалавра, організація написання, подання до захисту, вимоги, структура, технічні вимоги, порядок допуску до захисту, рецензування, критерії оцінювання, зразок титульного аркуша, зразок бланка завдання, приклад змісту, приклад анотації, зразок бланка заяви, приклад відгуку наукового керівника роботи, приклад рецензії, тематика, перелік літературних джерел

Бібліографічний опис

Кваліфікаційна робота бакалавра : методичні рекомендації до виконання (для здобувачів вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньо-професійної програми «Міжнародні відносини» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) / уклад. В.В. Рєзніков, Д.В. Миколенко, Л.О. Чернишова, І.М. Харченко, Є.М. Солових. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. – 40 с.