«Патріархальне життя» й «модерний технічний світ» у п'єсі М. Куліша «Народний Малахій»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті здійснено спробу на матеріалі трагікомедії Миколи Куліша «Народний Малахій» проаналізувати особливості втілення просторової опозиції «патріархальне життя» й «модерний технічний світ» («Міщанська вулиця - радянський Харків»), уперше виділеної в українському літературознавстві еміграційним дослідником Ю. Шерехом у статті «Шоста симфонія Миколи Куліша». Представлена у творі орієнтація простору має горизонтальне й мозаїчне вирішення, вона охоплює топоси України, дороги, вулиці Харкова, тодішньої столиці, локуси будинків і антибудинків, які набувають у трагікомедії міфопоетичних рис.

Опис

An attempt to analyse the special features of the realization of the spacial opposition "a petty bourgeois street - the soviet Kharkiv» ("the patriarchal life» and "the modern technical world»), which was for the first time marked out in the ukrainial literary criticism by the emigrant researcher Yu. Sherech in the article "The Sixth Symphony of Mykola Kulish», has been made on the base of the tragicomedy "The people's Malakhiy» by M. Kulish. The spacial orientation, presented in the literary work, has both horizontal and mosaic decision, it includes the toposes of Ukraine, the road, the street, Kharkiv, the capital city of that period, the locuses of the buildings and antibuildings, which assume the mythopoetic features in the tragicomedy.

Ключові слова

художній простір, топос, локус, міфопоетика

Бібліографічний опис

Кремінська І.М. «Патріархальне життя» й «модерний технічний світ» у п'єсі М. Куліша «Народний Малахій» / І.М. Кремінська // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Філологія. – 2009. – № 843, вип. 55. – С. 176 – 181