Мюонні детектуючі системи установок CDF II (FNAL) і ATLAS (CERN)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Kovtun V.E. The CDF II (FNAL) and the ATLAS (CERN) muon detecting system. - The manuscript. Thesis for the degree of candidate of physical and mathematical sciences on a specialty 01.04.16 - physics of nuclei, elementary particles and high energies. V.N. Karazin Kharkіv National University, Kharkiv, 2017. The thesis is devoted to solving the problem of increasing the top-quark experimental data on the CDF II and ATLAS, and the investigation of the muon detection systems. The CDF II acceptance is increased due to the system of muon counters of the new generation. Precision investigations of the detector parameters were carried out using a new method calibration ph.e. and the real model of the FEU/SiPM. It has been shown experimentally (at SPS) the possibility of recording muons in HCAL ATLAS and using of such muons in the top-quark trigger. At the first time the muon losses in the energy range 1 ÷ 150 GeV have been experimentally measured. A program for studying the radiation resistance of scintillators and various designs of muon detectors for colliders SSC, Tevatron, LHC, ILC was carried out.

Опис

Дисертація присвячена вирішенню проблеми збільшення набору експе- риментальних даних при реєстрації топ-кварка на установках CDF II і ATLAS, дослідженню мюонних детектуючих систем тригера 1-го рівня. Аксептанс установки CDF II був збільшен за рахунок системи мюонних лічильників нового покоління. Проведено прецизійні дослідження параметрів детекторів за допомогою нової методики калібрування фотоприймачів і реальної моделі спектра ФЕП/SiPM. Експериментально показана (на SPS) можливість реєстрації мюонів в HCAL ATLAS і використання мюонів в тригері топ-кварків. Вперше експериментально виміряні втрати мюонів в області енергій 1÷150 ГеВ. Виконано програму дослідження радіаційної стійкості сцинтиляторів і різних конструкцій мюонних детекторів для коллайдеров SSC, Tevatron, LHC, ILC.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES, коллайдер, топ-кварк, мюонний детектор, адронний калориметр, радіаційна стійкість, пластмасовий сцинтилятор, волоконне зчитування

Бібліографічний опис

Ковтун В.Є. Мюонні детектуючі системи установок CDF II (FNAL) і ATLAS (CERN). – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.16 – фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, 2017.