Діяльність «Попівської академії» у контексті зародження народознавчої думки на Слобожанщині у кінці XVIII – поч. XIX ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дана стаття присвячена народознавчому аспекту діяльності культурно-освітнього гуртка, який діяв наприкінці XVІІІ – поч. XIX ст. на хуторі Попівка неподалік Сум під керівництвом О. Паліцина і сприяв поширенню просвітницьких ідей в широкі верстви населення та зародженню народознавчої думки на Слобожанщині. Данная статья посвящена народоведческому аспекту деятельности культурно-образовательного кружка, действовавшего в конце XVIII – нач.XIX в. на хуторе Поповка неподалеку Сум под руководством А. Палицына и способствовавшего распространению просветительских идей в широкие слои населения и зарождению народоведческой мысли на Слобожанщине. The article deals with the ethnology aspect of cultural and educational group, which operated in the late 18th – early 20th century in Popivka near Sumy led by Oleksander Palitsyn and contributed to the spread of ideas of enlightenment among the general population and the birth of ethnology thought in Slobozhanshchyna.

Опис

Ключові слова

гурток, просвітництво, Паліцин О., Богданович І., Каразін В., народознавство, кружок, просвещение, Палицин А., Богданович И., Каразин В., народоведение, society, enlightenment, A. Palitsin, I.Bogdanovich, V. Karazin, ethnology

Бібліографічний опис

П’ятаченко С. В. Діяльність «Попівської академії» у контексті зародження народознавчої думки на Слобожанщині у кінці XVIII – поч. XIX ст. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2016. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 22. - С. 75-80.