Медіа-технології у виборчому процесі: світові тенденції та українська практика

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню медіа-технологій у виборчому процесі електоральних демократій. Констатується, що феномен електоральної демократії пов'язаний з інститутом виборів та функціонуванням медіа. Запропоновано дефініцію електоральних медіа-технологій як структурної частини виборчих технологій, спрямованих на вплив на електорат через засоби масової комунікації. Систематизовано типології сучасних медіа-технологій у виборчому процесі країн класичної та перехідної демократії на зведених та уперше сформульованих підставах. Визначено політико-системні, нормативні та інституційні фактори впливу на реалізацію електоральних медіа-технологій. Проаналізовано особливості законодавчого регулювання та практичної реалізації медіа-технологій країн консолідованої демократії. Простежено специфіку вітчизняних електоральних медіа-технологій під час проведення позачергових виборів 2014 року. Запропоновано шляхи реформування політичної та суспільної сфер реалізації електоральних медіа-технологій в Україні.

Опис

Svitlana V. Rumiantseva. Media Technologies in the Electoral Process: World Trends and Ukrainian Practice. – Manuscript. Thesis for receiving of scientific degree of the Candidate of Political Sciences on specialty 23.00.02 – Political Institution and Process.– Kharkiv V.N. Karazin National University.– Kharkiv, 2017. Dissertation is devoted to research the media technologies’ role in the electoral democracies. There is stated that the phenomenon of electoral democracy is directly correlated with electoral and media institutes. It is alleged that development of electoral democracies is carried out on the fundamental principles such as free, equal, general, direct elections and a secret vote. Also democratization is depended on the implementing of international principles of free media as well as accessing to information. There are principle of transparency, openness of access and publicity of information as well as dissemination of information based only on legal grounds.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, електоральна демократія, виборчий процес, вибори, засоби масової комунікації, медіа-технології, електоральні медіа-технології, передвиборна агітація

Бібліографічний опис

Рум’янцева С.В. Медіа-технології у виборчому процесі: світові тенденції та українська практика. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017.