Врахування принципів циркулярної економіки при формуванні бізнес-моделі підприємства

dc.contributor.authorСтрапчук, Світлана Іванівна
dc.contributor.authorStrapchuk, Svitlana І.
dc.date.accessioned2023-01-16T11:30:05Z
dc.date.available2023-01-16T11:30:05Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractДосліджено роль концептуальної бізнес-моделі підприємства та її адаптації до принципів циркулярної економіки. Встановлено, що ідея економіки замкненого циклу не є новою, проте особливої популярності вона набула на сучасному етапі завдяки політичній підтримці окремих країн та міжнародних неурядових організацій. Зокрема в Німеччині, Китаї, Японії відповідні настанови щодо циркулярної економіки розробляються на національному рівні. Досліджено головні принципи циркулярної економіки, що включають процеси відновлення, спільного доступу, оптимізації, циклічності, віртуалізації та обміну. З’ясовано, що, не зважаючи на зростаючий інтерес науковців та практиків до концепції циркулярної економіки, стандартизовані методи її кількісного та якісного вимірювання з можливістю застосування на рівні підприємства відсутні. Встановлено необхідність дослідження щодо формування бізнес-моделей для стимулювання та впровадження циркулярної економіки. Проаналізовано праці науковців щодо рамкових підходів до описування процесу циркулярної економіки, які формують нову перспективу – відокремлення економічного зростання від екологічних втрат. Визначено складові поступового впровадження парадигми циркулярної економіки у практичну діяльність, що включають процеси моніторингу, оцінювання, дій на різних рівнях імплементації. Встановлено, що в останніх наукових працях стосовно економіки замкненого циклу рамка для подальшого впровадження циркулярної економіки зводиться до процесів, матеріалів та стратегії, а особливу роль у ній відведено споживачу. З’ясовано, що будь-яка модель може бути як лінійною, так і циркулярною, що пов’язано з можливістю підприємства оптимізувати свої процеси, віртуалізувати продукцію чи канали її доставки. Узагальнено можливості застосування принципів циркулярної економіки до бізнес-моделі Canvas шляхом залучення додаткових блоків, пов’язаних із майбутньою наявністю зворотної логістики та необхідності системного підходу до узгодження ціннісної пропозиції та сегментів клієнтів, структури витрат та джерел доходів. The role of conceptual business model of an enterprise and its adaptability to the principles of the circular economy are investigated in this paper. It is determined that the idea of closed-loop economy is not new, but lately it has become popular due to political support of individual countries and international nongovernmental organizations. In particular, in Germany, China and Japan the guidelines concerning circular economy are being developed at the national level. The main principles of the circular economy, which include the processes of recovery, sharing, optimization, cyclicality, virtualization and exchange, are investigated. It is clarified that, despite the growing interest of scientists and experts in the concept of circular economy, there are no standardized methods of its quantitative and qualitative measurement with the possibility of application at the enterprise level. Thus, comprehensive research on business models designing is required in order to stimulate and foster the circular economy implementation. The scientific papers on framework approaches to the circular economy resulting in the fresh perspective – the separation of economic growth from environmental wastes are analyzed. The stages of gradual introduction of circular economy paradigm implementation into practical activity, including processes of monitoring, estimation, actions at different levels of implementation are outlined. It is established that in the recent scientific works concerning closed-loop economy the framework for further circular economy implementation is reduced to the processes, materials and strategies, particularly to the consumer role. It is found out that any model can be both linear and circular describing the ability of the company to optimize its processes, virtualize products or delivery channels. The possibilities of applying the principles of circular economy to the Canvas business model by means of attracting additional blocks related to future availability of reverse logistics and the need for systematic approach for matching value proposition and customer segments, cost structure and revenue sources are summarized.uk
dc.identifier.citationСтрапчук, Світлана Іванівна. Врахування принципів циркулярної економіки при формуванні бізнес-моделі підприємства = Consideration of the circular economy principles in the formation of enterprise business model / С.І. Страпчук // Галицький економічний вісник. – 2021. – Т. 69, № 2. – С. 62–68. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.02.062uk
dc.identifier.issn2409-8892
dc.identifier.otherУДК 338.432 +658.1
dc.identifier.otherdoi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.02.062
dc.identifier.urihttps://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/17711
dc.language.isouken
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economicsen
dc.subjectбізнес-модельuk
dc.subjectциркулярна економікаuk
dc.subjectпринципи ReSOLVEuk
dc.subjectрамкаuk
dc.subjectCanvasuk
dc.subjectвіртуалізаціяuk
dc.subjectспільне споживанняuk
dc.subjectbusiness modelen
dc.subjectcircular economyen
dc.subjectReSOLVE principlesne
dc.subjectframeworken
dc.subjectCanvasn
dc.subjectvirtualisationen
dc.subjectsharingen
dc.titleВрахування принципів циркулярної економіки при формуванні бізнес-моделі підприємстваuk
dc.title.alternativeConsideration of the circular economy principles in the formation of enterprise business modelen
dc.typeArticleen

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
6. Страпчук Галицький.pdf
Розмір:
2.87 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Стаття
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.8 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: