Перекладацька діяльність Х. О. Алчевської в контексті українського літературного європеїзму

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Статтю присвячено перекладацькій діяльності Христини Олексіївни Алчевської. Автори спробували довести, що увага Х. Алчевської-молодшої до перекладу не була випадковою справою, а стала свідомим вибором цього напряму діяльності, результатом активного включення в процес європеїзації української культури на початку ХХ століття. Пояснено, що концепти європеїзму, сформульовані українськими майстрами перекладу в теоретичних працях, листуванні та дискусіях на межі ХІХ – ХХ століть, як прямо, так і опосередковано вплинули на переорієнтування Х. О. Алчевської з поетичної діяльності на перекладацьку. У роботі також наголошено на значущості роботи перекладачів, які ознайомили українського читача зі здобутками європейської літератури, доступ до якої на той час для більшості був суттєво обмеженим. Статья посвящена переводческой деятельности Христины Алексеевны Алчевской. Авторы попытались доказать, что внимание Х. Алчевской-младшей к переводу не было случайностью, а стало сознательным выбором этого направления в деятельности, результатом активного включения в процесс европеизации украинской культуры в начале ХХ века. Объяснено, что концепты европеизма, сформулированные украинскими мастерами перевода в теоретических разработках, переписке и дискуссиях на рубеже ХІХ – ХХ веков, как прямо, так и косвенно повлияли на переориентирование Х. А. Алчевской с поэтической деятельности на переводы. В статье также подчеркнута значимость работы переводчиков, которые знакомили украинских читателей с достижениями европейской литературы, доступ к которой в это время был более чем ограниченным. The paper is concerned with the translation practice of Kh. O. Alchevska. The authors tried to prove that attention to translation was not a stochastic phenomena, but it became a conscious choice of that area of focus and the result of mainstreaming into Europeanism of the Ukrainian literature in the early 1900s. They explained that the concepts of Europeanism, defined by the Ukrainian best translators in their theoretical works, letters and discussions at the turn of ХХ century, overtly or covertly influenced on Kh. O. Alchevska’s refocusing from poeticizing to translating. The value of the translators’ work was stressed as the translators introduced the Ukrainian readers to the European literary advances, the access to which was more than limited at that time.

Опис

Ключові слова

європеїзм, художній переклад, Христина Олексіївна Алчевська, родина Алчевських, европеизм, художественный перевод, Христина Алексеевна Алчевская, семья Алчевских, Europeanism, literary translation, Kh. Alchevska, Alchevsky family

Бібліографічний опис

Мариняк Р. С., Казімір І. І. Перекладацька діяльність Х. О. Алчевської в контексті українського літературного європеїзму // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2016. - Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». - Вип. 23. - С. 125-131.