Римські поняття honor, fi des та філософія «консервативної революції»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Заиковский С. А. Римские понятия honor, fi des и философия «консервативной революции» Статья посвящена проблеме отображения древнеримских понятий о чести философами и публицистами, что относились к направлению «консервативной революции». Внимание сконцентрировано на творчестве О. Шпенглера и Ю. Эволы. Заїковський С. О. Римські поняття honor, fi des та філософія «консервативної революції» Стаття присвячена проблемі відображення давньоримських понять про честь філософами та публіцистами, що відносились до напряму «консервативної революції». Увагу сконцентровано на творчості О. Шпенглера та Ю. Еволи. Zayikovskiy Sergiy. Roman concepts of honor, fi des and philosophy of «conservative revolution» The article is devoted to the problem of displaying Ancient Roman concepts of honor by philosophers and publicists who belonged to the movement of «conservative revolution». Attention is focused on the works of O. Spengler and J. Evola.

Опис

https://ancientkharkiv.wordpress.com/2015/07/29/honora_ad_fontes/

Ключові слова

консервативная революция, Древний Рим, О. Шпенглер, Ю. Эвола, честь, консервативна революція, Давній Рим, О. Шпенглер, Ю. Евола, conservative revolution, Ancient Rome, Oswald Spengler, Julius Evola, honor

Бібліографічний опис

Заїковський С. О. Римські поняття honor, fi des та філософія «консервативної революції» // Честь та безчестя ad Fontes. Збірка доповідей круглого столу СНТ кафедри історії стародавнього світу та середніх віків ХНУ імені В. Н. Каразіна, 27 березня 2015 р. / Укладач, редактор О. А. Ручинська. – Харків: Майдан, 2015. – С. 27-33.