Сучасний стан та шляхи удосконалення житлово-комунального обслуговування населення Сумської області

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан житлово-комунального обслуговування населення Сумської області. Проаналізовано забезпечення населення житлом, динаміка зростання житлового фонду, загальна забезпеченість загальною площею житлового фонду в розрахунку на одного жителя області. Досліджено забезпеченість загальної площі житлового фонду в регіоні водопроводом, каналізацією, центральним опаленням, ваннами (душовими), газом, гарячим водопостачанням, що дало можливість виділити типи адміністративних районів Сумської області за рівнем розвитку житлово-комунального обслуговування. Визначено основні шляхи удосконалення житлово-комунального обслуговування. The modern state of dwelling-communal service is considered in the article. Housing of population, dynamics of growth of housing fund is analyzed, general material well-being by the general area of housing fund calculating on one habitant of region. Providing of general area of housing fund in a region plumbing, sewage system, central heating, baths (by shower-baths), gas is investigational, hot by a watersupply which enabled to select the types of administrative districts of the Sumy region after the level of development of dwelling-communalservice. The basic ways of improvement of dwelling-communal service are given.

Опис

Ключові слова

житлово-комунальне обслуговування, житловий фонд, основні показники житлово-комунального обслуговування, dwelling-communal service, housing fund, basic indexes of dwelling-communal service.

Бібліографічний опис

Корнус О.Г. Сучасний стан та шляхи удосконалення житлово-комунального обслуговування населення Сумської області / О.Г. Корнус // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 824. Сер.: Геологія–географія-екологія. – С. 157–167.