Д. І. Багалій у сучасній українській історіографії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті проаналізовано праці українських авторів, присвячені життю та творчості видатного історика і громадського діяча. Наведено факти, що доводять помітну активізацію дослідження біографії видатного українця за останню чверть століття. Особливістю сучасного періоду розвитку багалієзнавства є яскраво виражена його археографічна складова, а саме публікація листування Д. І. Багалія, його рукописів і повторний друк найбільш відомих монографій історика. В статье проанализированы работы украинских авторов, посвященные жизни и творчеству выдающегося историка и общественного деятеля. Приведенные факты доказывают заметную активизацию исследования биографии выдающегося украинца за последние четверть века. Особенностью современного периода развития багалеезнавства является ярко выраженная его археографическая составляющая, а именно публикация переписки Д. И. Багалея, его рукописей и повторная печать наиболее известных монографий историка. In the article analyzed the works of Ukrainian authors devoted to the life and work of an outstanding historian and public figure. The facts prove a noticeable intensification of the study of the biography of a prominent Ukrainian during the last quarter century.The peculiarity of the modern period of the development of Bagalyі’s studies is its archeographic component, namely the publication of the correspondence D. Bagalyi, his manuscripts and the reprint of the most famous monographis of the historian.

Опис

Ключові слова

Д. І. Багалій, українська історіографія, позитивізм, Харківський університет, Слобідський літописець історії України, Д. И. Багалей, украинская историография, позитивизм, Харьковский университет, Слободской летописец истории Украины, D. Bahaliy, Ukrainian historiography, positivism, Kharkіv University, Sloboda chronicler of the history of Ukraine

Бібліографічний опис

Богдашина О. М. Д. І. Багалій у сучасній українській історіографії // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2017. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 25. - С. 98-107.