Художньо-мовна особистість як пізнавальний феномен

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглянуто питання про аспекти й напрямки вивчення художньо-мовної особистості. Висвітлено її характерні ознаки, зв'язок із мовною особистістю як репрезентантом суб'єктно-діяльнісної форми існування мови, з'ясовано чинники, що зумовлюють структуру особистості такого типу. Ок реслено параметри художньо-мовної особистості з урахуванням специфіки пізнавальної діяльності мовця. Наголошено на деяких діагностичних, відмінних складниках художньо-мовної особистості, її креативному началі, що виявляє себе у способах культурної рецепції мови, зокрема її словника. The article studies the aspects and research fields of artistic lingual personality. Its salient features and relation with a lingual personality, as a representative of the subjective and active form of the language existence, as well as the factors defining the structure of this type of the personality are revealed. The parameters of the artistic lingual personality are determined, considering specific character of the cognitive activity. The accent is made on some diagnostic constituents and creative fundamentals of artistic lingual personality which are revealed in the way of cultural reception of the language, particularly in its vocabulary.

Опис

Філон Микола Іванович, к. філол. н., доцент кафедри української мови філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

мова, мовна особистість, мовленнєва діяльність, художньо-мовна особистість, дискурс, художня мова, слово

Бібліографічний опис

Філон М.І. Художньо-мовна особистість як пізнавальний феномен / М.І. Філон // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 910. Сер.: Філологія. – Вип. 60, част. І. – С. 628 – 632