Реклама й міф як феномени соціальної комунікації: генетичні та структурно-семантичні зв’язки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Реклама інтерпретується як продукт сучасного міфотворення (у проекції на комунікативний простір України). Розглянуті міфологічні моделі в рекламі як спосіб досягнення її ефективності й значущий компонент рекламного міфу, сучасна реклама з огляду на її креативні й функціональні особливості. Визначаються основні ознаки й параметри, за якими можна порівнювати архаїчний і рекламний міфи, виокремлюються найбільш значущі спільні й відмінні характеристики цих комунікативних феноменів. The article is devoted to elaboration of problem of study of advertisement as a result of modern mythmaking (in projections on communicative space of Ukraine). In the article mythological models in advertisement are described as a way of the achievement of its efficiency and a considerable components of advertising myth, the modern advertising is analyzed taking into account its creativity and functional features. Basic qualities and parameters on which it is possible to compare of archaic and advertising myths are determined, and the most meaningful general and excellent characteristics of these communicative phenomena are selected.

Опис

Хавкіна Любов Марківна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, докторант кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Ключові слова

міф, сучасна міфотворчість, рекламний міф, реципієнт, рекламотворець, комунікативний простір, аудиторія

Бібліографічний опис

Хавкіна Л.М. Реклама й міф як феномени соціальної комунікації: генетичні та структурно-семантичні зв’язки / Л.М. Хавкіна // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 874. Сер.: Соціальні комунікації. – Вип. І. – С. 101 – 105