Число сказуемого в вариантах типа все, кто работает - все, кто работают и те, кто работает - те, кто работают: семантический аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглядається одне з найменш вивчених у сучасній російській мові в плані вибору правильного варіанта питання узгодження у числі присудка з підметом, що виражений займенником кто, у підрядному реченні. Надається історія вивчення цього питання. Досліджується семантичний аспект такого узгодження. Надається семантично аргументовані рекомендації щодо вибору правильного варіанта такого узгодження. In this article, one of the least definite questions in modern Russian is examined - the choice of correct variant of coordination in number between the predicate and the subject, which is expressed by pronoun кто in subordinate clause. The history of study of this question is represented. Semantic aspect of such coordination is examined. Semantically argued recommendations concerning the choice of the correct variant of such coordination are given.

Опис

Ключові слова

семантический аспект, число сказуемого, все, кто работает, все, кто работают

Бібліографічний опис

Попов С.Л. Число сказуемого в вариантах типа все, кто работает - все, кто работают и те, кто работает - те, кто работают: семантический аспект / С.Л. Попов // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2006. – № 727. Сер.: Філологія. – Вип. 47. – С. 44 – 47